Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2017, nr. VO 1238651, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor het kalenderjaar 2017 en 2018 (Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2017 en 2018)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 86, vijfde en zesde lid, 89, eerste lid, en 89a1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

afdeling:

afdeling voor vbo als bedoeld in artikel 10c van de wet, zoals dat luidde op 31 juli 2016, of afdeling voor lwoo verbonden aan een school voor vbo of aan een scholengemeenschap waarvan ten minste een school voor vbo deel uitmaakt;

havo:

hoger algemeen voortgezet onderwijs;

isp:

intrasectoraal of intersectoraal programma, bedoeld in artikel 26j van het Inrichtingsbesluit WVO, zoals dat luidde op 31 juli 2016;

lwoo:

leerwegondersteunend onderwijs, als bedoeld in artikel 10e van de wet;

mavo:

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs;

minister:

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

onderwijsinhoudcode:

code die de schoolsoort, leerjaren, afdeling en het profiel aangeeft;

praktijkonderwijs:

praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 10f van de wet;

profiel:

profiel, bedoeld in artikel 10, tweede lid, 10b, tweede lid, 10d, tweede lid, of 12, tweede lid, van de wet;

school:

school voor vwo, havo, mavo, vbo of praktijkonderwijs;

vbo:

voorbereidend beroepsonderwijs;

vwo:

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs;

wet:

Wet op het voortgezet onderwijs.

KALENDERJAAR 2017

Artikel 2. Aanpassing 2017

De bedragen, genoemd in de artikelen 3 tot en met 9 van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2016 en 2017 worden verhoogd in verband met de kabinetsbijdrage voor de prijsontwikkeling 2017. De verhoogde bedragen zijn opgenomen in bijlage 1.

KALENDERJAAR 2018

Artikel 3. Bedrag per school

Het bedrag per school, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel a, van de wet wordt vastgesteld op € 19.112,17.

Artikel 4. Bedrag afhankelijk van de normatieve ruimtebehoefte

Het bedrag, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel b, van de wet bestaat uit een vast bedrag per school en een bedrag per leerling. Het vaste bedrag per school wordt vastgesteld op € 17.447,90 en het bedrag per leerling is opgenomen in artikel 5, eerste lid.

Artikel 5. Bedragen per leerling

 • 1. Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 4, is het bedrag van de desbetreffende schoolsoort, leerjaren, afdeling of profiel zoals aangegeven in kolom II van tabel 1.

 • 2. Het bedrag, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel c, van de wet is de som van de bedragen per leerling van de desbetreffende schoolsoort, leerjaren, afdeling of profiel zoals aangegeven in de kolommen I en III van tabel 1.

 • 3. De bedragen in de kolommen I, II en III van tabel 1 betreffen de bekostiging in verband met respectievelijk schoonmaken, onderhoud van het gebouw en terrein en overige exploitatiekosten.

 • 4. Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 89a1, tweede, derde, vijfde en zesde lid, van de wet wordt vastgesteld op € 178,65.

 • 5. Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 89a1, vierde lid, van de wet wordt vastgesteld op € 14.

 • 6. Welke onderwijsinhoudcodes vallen onder de relevante schoolsoorten, leerjaren, afdelingen en profielen, zoals die in tabel 1 zijn opgenomen, is vermeld in bijlage 2.

  Tabel 1, behorende bij artikel 5

  Bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten per leerling van de desbetreffende schoolsoort, leerjaren, afdeling en profielen in euro’s:

  Groep

  Schoolsoort

  Leerjaren, afdeling en profiel

  I

  II

  III

  I+II+III

  1

  vwo, havo, mavo of vbo

  1 en 2

  201,85

  152,55

  456,47

  810,87

  2

  vwo, havo of mavo*

  3 t/m 6

  166,83

  123,34

  380,82

  670,99

  3

  mavo/vbo:

  gemengde leerweg

  3 en 4 van alle afdelingen en isp’s, Experiment doorlopende leerlijnen, en

  profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport,

  Economie en ondernemen, Horeca, Bakkerij en recreatie,

  Zorg en Welzijn, Dienstverlening en producten.

  208,41

  152,55

  643,03

  1.003,99

  4

  vbo*

  3 en 4 van de afdeling:

  a. afdeling Landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel

  b. isp landbouw breed, en

  profiel Groen

  3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

  c. VM2: is beëindigd,

  d. Experiment doorlopende leerlijnen

  173,38

  152,55

  876,71

  1.202,64

  5

  vbo*

  3 en 4 van de afdeling:

  a. bouwtechniek

  b. metaaltechniek

  c. elektrotechniek

  d. voertuigentechniek

  e. installatietechniek

  f. transport en logistiek

  g. isp bouw breed

  h. isp metalektro

  i. isp instalektro

  j. verzorging

  k. uiterlijke verzorging

  l. isp zorg en welzijn breed

  m. mode en commercie

  n. consumptief

  o. isp consumptief breed

  p. handel en verkoop

  q. administratie

  r. isp handel en administratie

  s. isp techniek breed

  t. ict

  u. sport, dienstverlening en veiligheid

  v. technologie en commercie

  w. technologie en dienstverlening

  x. dienstverlening en commercie

  3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

  y. VM2: is beëindigd,

  z. Experiment doorlopende leerlijnen, en

  profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport,

  Economie en ondernemen, Horeca, Bakkerij en recreatie,

  Zorg en Welzijn, Dienstverlening en producten

  299,83

  283,22

  1.286,83

  1.869,88

  6

  vbo*

  3 en 4 van de afdeling:

  a. grafimedia

  alle leerjaren van de afdeling:

  b. nautisch onderwijs

  c. Experiment doorlopende leerlijnen, en

  profielen Media, vormgeving en ict, en Maritiem en techniek

  246,39

  322,18

  1.917,82

  2.486,39

  7

  praktijkonderwijs

  alle inschrijvingsjaren

  223,25

  152,55

  863,54

  1.239,34

  8

  ondersteuningsbedrag lwoo en pro

  alle leerjaren vmbo en alle inschrijvingsjaren praktijkonderwijs

   

  178,65

  * de theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo

Artikel 6. Bekostiging categoriale vbo-school voor landbouw

In afwijking van artikel 5 worden de bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten per leerling van de categoriale vbo-school voor landbouw, afdelingen en profielen als volgt vastgesteld:

Schoolsoort

Leerjaren, afdeling en profiel

I

II

III

I+II+III

Vbo

alle leerjaren van het profiel Groen, de afdeling landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel en van het isp landbouw breed, en

3, 4, 5 en 6 van:

Experiment doorlopende leerlijnen

173,38

123,34

596,96

893,68

ondersteuningsbedrag lwoo en pro

alle leerjaren vmbo en alle inschrijvingsjaren praktijkonderwijs

 

178,65

Artikel 7. Lesmateriaal

 • 1. Met inachtneming van artikel 6e van de wet wordt voor het schooljaar 2018–2019 een bedrag betaalbaar gesteld van € 311,39 per leerling. Op schoolniveau wordt het aantal ingeschreven leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2017 aan een school of scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs vermenigvuldigd met het bedrag, bedoeld in de eerste volzin. Het op deze wijze berekende bedrag voor lesmateriaal wordt in de maand juni 2018 aan het bevoegd gezag van de desbetreffende school of scholengemeenschap betaalbaar gesteld.

 • 2. Op grond van artikel 89, eerste lid, van de wet is het in het eerste lid bedoelde bedrag ook bestemd voor leerlingen als bedoeld in artikel 7b, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit WVO.

Artikel 8. Aanvullende bekostiging nevenvestiging met spreidingsnoodzaak

Indien de minister op grond van artikel 85a van de wet aan het bevoegd gezag van een school met een nevenvestiging in verband met spreidingsnoodzaak een aanvullende bekostiging voor personeelskosten toekent, wordt aanvullende bekostiging voor de exploitatiekosten verstrekt ten bedrage van € 17.447,90 per nevenvestiging.

Artikel 9. Aanvullende bekostiging scholen onder de opheffingsnorm

In geval de minister ten aanzien van een school artikel 108, vierde lid, van de wet toepast, wordt aan het bevoegd gezag aanvullende bekostiging voor de exploitatiekosten verstrekt ten bedrage van € 12.284,58 per school.

Artikel 10. Inwerkingtreding en duur

 • 1. Deze regeling treedt in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2017 en 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

BIJLAGE 1, BEHOREND BIJ ARTIKEL 2 VAN DE REGELING BEKOSTIGING EXPLOITATIEKOSTEN VOORTGEZET ONDERWIJS, KALENDERJAAR 2017 EN 2018

Onderstaand zijn de verhoogde bekostigingsbedragen voor de exploitatiekosten voor het kalenderjaar 2017 opgenomen; de verhoging met € 17,2 mln. is het gevolg van het beschikbaar stellen van de kabinetsbijdrage voor de prijsontwikkeling 2017.

De bedragen uit de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2016 en 2017, zijn als volgt gewijzigd:

Het bedrag, genoemd in artikel 3 (bedrag per school), wordt € 19.112,17.

Het bedrag, genoemd in artikel 4 (bedrag per school afhankelijk van de normatieve ruimtebehoefte), wordt € 17.447,90.

Het bedrag, genoemd in artikel 5, vijfde lid (bedrag per leerling regionale ondersteuning), wordt € 14.

De bedragen, genoemd in Tabel 1, behorende bij artikel 5, en in artikel 6 (bedragen per leerling), komen als volgt te luiden:

Groep

schoolsoort

Leerjaren, afdeling en profiel

I

II

III

I+II+III

1

vwo, havo, mavo of vbo

1 en 2

201,85

152,55

456,47

810,87

2

vwo, havo of mavo*

3 t/m 6

166,83

123,34

380,82

670,99

3

mavo/vbo:

gemengde leerweg

3 en 4 van alle afdelingen en isp’s Experiment doorlopende leerlijnen en Pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo, en

profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport, Economie en ondernemen, Horeca, Bakkerij en recreatie, Zorg en Welzijn,

Dienstverlening en producten.

208,41

152,55

643,03

1.003,99

4

vbo*

3 en 4 van de afdeling:

a. landbouw en natuurlijke omgeving en voedsel

b. isp landbouw breed, en profiel Groen

3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

c. borging experiment VM2 VMBO, basisberoepsgerichte leerweg landbouw en natuurlijke omgeving

d. Experiment doorlopende leerlijnen en Pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo

173,38

152,55

876,71

1.202,64

5

vbo*

3 en 4 van de afdeling:

a. bouwtechniek

b. metaaltechniek

c. elektrotechniek

d. voertuigentechniek

e. installatietechniek

f. transport en logistiek

g. isp bouw breed

h. isp metalektro

i. isp instalektro

j. verzorging

k. uiterlijke verzorging

l. isp zorg en welzijn breed

m. mode en commercie

n. consumptief

o. isp consumptief breed

p. handel en verkoop

q. administratie

r. isp handel en administratie

s. isp techniek breed

t. ict

u. sport, dienstverlening en veiligheid

v. technologie en commercie

w. technologie en dienstverlening

x. dienstverlening en commercie

3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

y. borging experiment VM2 VMBO, basisberoepsgerichte leerweg techniek, zorg en welzijn, economie, intersectoraal programma

z. Experiment doorlopende leerlijnen en Pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo, en profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport, Economie en ondernemen, Horeca, Bakkerij en recreatie, Zorg en Welzijn, Dienstverlening en producten

299,83

283,22

1.286,83

1.869,88

6

vbo*

3 en 4 van de afdeling:

a. grafimedia

alle leerjaren van de afdeling:

b. nautisch onderwijs

c. Experiment doorlopende leerlijnen en Pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo, en

profielen Media, vormgeving en ict, en Maritiem en techniek

246,39

322,18

1.917,82

2.486,39

7

praktijkonderwijs

alle inschrijvingsjaren

223,25

152,55

863,54

1.239,34

8

ondersteunings-bedrag lwoo en pro

alle leerjaren vmbo en inschrijvingsjaren praktijkonderwijs

 

178,65

9

vbo aan een categoriale vbo-school voor landbouw

alle leerjaren van de afdeling landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel of profiel Groen en van het isp landbouw breed, en

3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

borging experiment VM2 VMBO, basisberoepsgerichte leerweg landbouw en natuurlijke omgeving

Experiment doorlopende leerlijnen en Pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo

173,38

123,34

596,96

893,68

10

ondersteuningsbedrag lwoo en pro

alle leerjaren vmbo en alle inschrijvingsjaren praktijkonderwijs

 

178,65

* de theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo

Het bedrag, genoemd in artikel 7 (lesmateriaal), wordt € 311,39.

Het bedrag, genoemd in artikel 8 (aanvullende bekostiging voor een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak), wordt € 17.447,90.

Het bedrag, genoemd in artikel 9 (aanvullende bekostiging voor een school onder de opheffingsnorm), wordt € 12.284,58.

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ ARTIKEL 5, ZESDE LID, VAN DE REGELING BEKOSTIGING EXPLOITATIEKOSTEN VOORTGEZET ONDERWIJS, KALENDERJAAR 2017 EN 2018

Onderwijsinhoudcodes

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort vbo hebben betrekking op de beroepsgerichte leerwegen (de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg), inclusief de leer-werktrajecten en entreeopleidingen.

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort mavo hebben betrekking op de theoretische leerweg.

Groep

schoolsoort

Leerjaren, afdeling en profiel

onderwijsinhoudcode

onderwijsinhoudcode leerwegondersteunend onderwijs

1

vwo, havo, mavo of vbo

1 en 2

0011, 0012, 0013, 0015, 0016, 0017, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0100, 0200, 0300, 0400, 0700, 0802,

4011, 4021, 4031, 4040

0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 2210, 4050

2

vwo, havo of mavo

3 t/m 6

0015, 0017, 0100, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0200, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279,

0300, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0400,

0700, 0800, 0801, 0802,

0803,

4011, 4016, 4021, 4026, 4031, 4036, 4040, 4045

2210, 4050,4055

3

mavo/vbo:

gemengde leerweg

3 en 4 van alle afdelingen isp’s, experiment doorlopende leerlijnen, (pilot) vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo en profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport, Economie en ondernemen, Horeca, Bakkerij en recreatie, Zorg en Welzijn, Dienstverlening en producten

2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2731, 2732, 2741, 2751, 2752, 2753, 2754, 2761, 2762, 2771, 2781,

3413, 3423, 3441, 3442, 3443, 3444, 3453, 3463, 3473,

4711, 4712, 4731, 4732, 4751, 4752, 4791, 4792,

6031, 6131, 6231, 6431, 6531, 6631, 6931

2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2331, 2332, 2341, 2351, 2352, 2353, 2354, 2361, 2362, 2371, 2381,

3313, 3323, 3341, 3342, 3343, 3344, 3353, 3363, 3373,

4611, 4612, 4631, 4632, 4651, 4652, 4691, 4692,

6075, 6175, 6275, 6475, 6575, 6675, 6975

4.a

Vbo

3 en 4 van de afdeling landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel of profiel Groen

2871, 2971, 3071, 3271

6711, 6721, 6731, 7711, 7721

2471, 2571, 2671, 3171

6755, 6765, 6775, 7755, 7765

4.b

Vbo

3 en 4 van het isp landbouw breed

2881, 2981, 3081, 3281,

4771, 4772, 4773

2481, 2581, 2681, 3181,

4671, 4672, 4673

4.c

Vbo

5 en 6 borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW

Landb. LNO

4371

4271

5.a

Vbo

3 en 4 van de afdeling bouwtechniek

2811, 2911, 3011, 3211

2411, 2511, 2611, 3111

5.b

Vbo

3 en 4 van de afdeling metaaltechniek

2812, 2912, 3012, 3212, 3220

2412, 2512, 2612, 3112, 3120

5.c

Vbo

3 en 4 van de afdeling elektrotechniek

2813, 2913, 3013, 3213

2413, 2513, 2613, 3113

5.d

Vbo

3 en 4 van de afdeling voertuigentechniek

2814, 2914, 3014, 3214

2414, 2514, 2614, 3114

5.e

Vbo

3 en 4 van de afdeling installatietechniek

2815, 2915, 3015, 3215

2415, 2515, 2615, 3115

5.f

Vbo

3 en 4 van de afdeling transport en logistiek

2817, 2917, 3017, 3217

2417, 2517, 2617, 3117

5.g

Vbo

3 en 4 van het isp bouw breed

2823, 2923, 3023, 3223

2423, 2523, 2623, 3123

5.h

Vbo

3 en 4 van het isp metalektro

2821, 2921, 3021, 3221

2421, 2521, 2621, 3121

5.i

Vbo

3 en 4 van het isp instalektro

2822, 2922, 3022, 3222

2422, 2522, 2622, 3122

5.j

Vbo

3 en 4 van de afdeling verzorging

2831, 2931, 3031, 3231

2431, 2531, 2631, 3131

5.k

Vbo

3 en 4 van de afdeling uiterlijke verzorging

2832, 2932, 3032, 3232

2432, 2532, 2632, 3132

5.l

Vbo

3 en 4 van het isp zorg en welzijn breed

2841, 2941, 3041, 3241

2441, 2541, 2641, 3141

5.m

Vbo

3 en 4 van de afdeling mode en commercie

2820, 2853, 2920, 2953, 3020, 3053, 3253

2420, 2453, 2520, 2553, 2620, 2653, 3153

5.n

Vbo

3 en 4 van de afdeling consumptief

2854, 2954, 3054, 3254

2454, 2554, 2654, 3154

5.o

Vbo

3 en 4 van het isp consumptief breed

2861, 2961, 3061, 3261

2461, 2561, 2661, 3161

5.p

Vbo

3 en 4 van de afdeling handel en verkoop

2852, 2952, 3052, 3252

2452, 2552, 2652, 3152

5.q

Vbo

3 en 4 van de afdeling administratie

2851, 2951, 3051, 3251

2451, 2551, 2651, 3151

5.r

Vbo

3 en 4 van het isp handel en administratie

2862, 2962, 3062, 3262

2462, 2562, 2662, 3162

5.s

Vbo

3 en 4 van het isp techniek breed

3411, 3412, 3414

3311, 3312, 3314

5.t

Vbo

3 en 4 van de intersectorale programma’s ict

3421, 3422, 3424

3321, 3322, 3324

5.u

Vbo

3 en 4 van de intersectorale programma’s sport, dienstverlening en veiligheid

3431, 3432, 3434

3331, 3332, 3334

5.v

Vbo

3 en 4 van de intersectorale programma’s technologie en commercie

3451, 3452, 3454

3351, 3352, 3354

5.w

Vbo

3 en 4 van de intersectorale programma’s technologie en dienstverlening

3461, 3462, 3464

3361, 3362, 3364

5.x

Vbo

3 en 4 van de afdeling dienstverlening en commercie

3471, 3472, 3474

3371, 3372, 3374

5.y

Vbo

5 en 6 borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW

Techn., ZrgWlz., Ec., Intersect. Prog.

4311, 4331, 4351, 4391

4211, 4231, 4251, 4291

5.z

Vbo

Experiment doorlopende leerlijnen, (pilot) vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo en profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport, Economie en ondernemen, Horeca, Bakkerij en recreatie, Zorg en Welzijn, Dienstverlening en producten

4511, 4512, 4513, 4531, 4532, 4533, 4551, 4552, 4553, 4571, 4572, 4573,

4591, 4592, 4593, 4713, 4733, 4753, 4793,

6011, 6021, 6111, 6121,

6211, 6221, 6411, 6421,

6511, 6521, 6611, 6621,

6911, 6921, 7011, 7021, 7111, 7121,

7211, 7221, 7411, 7421, 7511, 7521, 7611, 7621,

7911, 7921

4411, 4412, 4413, 4431, 4432,

4433, 4451, 4452, 4453, 4471, 4472, 4473, 4491, 4492, 4493, 4613, 4633, 4653, 4693,

6055, 6065, 6155, 6165,

6255, 6265, 6455, 6465,

6555, 6565, 6655, 6665,

6955, 6965, 7055, 7065, 7155,

7165, 7255, 7265, 7455, 7465, 7555, 7565, 7655, 7665, 7955, 7965

6.a

Vbo

3 en 4 van de afdeling grafimedia

Experiment doorlopende leerlijnen en (pilot) vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo, en profiel Media, vormgeving en ict

2816, 2916, 3016, 3216

6311, 6321, 6331, 7311, 7321

2416, 2516, 2616, 3116

6355, 6365, 6375, 7355, 7365

6.b

Vbo

alle leerjaren van de afdeling nautisch onderwijs

Experiment doorlopende leerlijnen en (pilot) vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo, en profiel Maritiem en techniek

1908, 1915, 1916, 2818, 2819, 2918, 2919, 3018, 3019, 3218, 3219

6811, 6821, 6831, 7811, 7821

1393, 1394, 1397, 2418, 2419, 2518, 2519, 2618, 2619, 3118, 3119

6855, 6865, 6875, 7855, 7865

7

Praktijkonderwijs

kent geen leerjaren

0090

 

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling regelt voor scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs het volgende:

 • de aanpassing van de bekostiging voor de exploitatiekosten in 2017 in verband met de kabinetsbijdrage voor de prijsontwikkeling 2017 (€ 17,2 mln.);

 • vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten en het lesmateriaal voor het kalenderjaar 2018 in verband met doorwerking van de prijsontwikkeling 2017.

Conform artikel 86, vijfde lid, van de wet, worden uiterlijk begin oktober de bedragen van de bekostiging voor de exploitatiekosten voor het daarop volgende kalenderjaar in de Staatscourant bekend gemaakt. De regeling wordt gelijktijdig met de bekendmaking in de Staatscourant vier weken bij de Tweede Kamer voorgehangen.

2017

In de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2016 en 2017 zijn de bedragen voor bekostiging van de exploitatiekosten voor het gehele kalenderjaar 2017 bekendgemaakt. Hierin worden wijzigingen aangebracht. Het betreft een aanpassing van de bedragen als gevolg van de kabinetsbijdrage (+1,47%) voor de prijsontwikkeling 2017.

2018

Daarnaast regelt deze regeling ook de bekostiging van de exploitatiekosten voor het kalenderjaar 2018. Deze wordt aangepast in verband met de volgende ontwikkeling: doorwerking prijsbijstelling 2017. Dit betekent dat alle bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten voor het kalenderjaar 2018 worden vastgesteld conform de artikelen 3 tot en met 9 van deze regeling.

Bij de berekening van de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 7a, tweede lid, van de Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging, startbekostiging nieuwe school VO en samenvoeging wordt rekening gehouden met deze ontwikkelingen.

Ondersteuningsbedrag per leerling en regionale ondersteuning

In deze regeling wordt het materiële deel van het ondersteuningsbedrag per leerling (lwoo en pro) vastgesteld. Het personele deel is vastgesteld in de Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2017 en 2018 ((Stcrt. 2017, nr. 47351). Ook het materiële deel van de regionale ondersteuning per leerling voor het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs wordt vastgesteld, het personele deel is vastgesteld in de hiervoor vermelde regeling. Het materiële deel van de regionale ondersteuning is ongewijzigd.

Profielen vmbo

Per 1 augustus 2016 zijn de beroepsgerichte programma’s voor het vmbo gewijzigd. De bestaande programma’s (afdelingen en isp’s) in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo zijn vervangen door tien nieuwe beroepsgerichte profielen. Dit is van belang voor de telling van de leerlingen op 1 oktober 2017. In tabel 1, behorend bij artikel 5, en in artikel 6 van de regeling is hiermee rekening gehouden.

Uitbetaling

De bekostiging van de exploitatiekosten voor 2017 wordt door DUO zo spoedig mogelijk opnieuw vastgesteld. De exploitatiekosten voor het kalenderjaar 2018 worden in de maand december 2017 door DUO berekend en met ingang van 1 januari 2018 maandelijks betaalbaar gesteld, het lesmateriaal in de maand juni 2018.

Administratieve lasten

Aangezien deze regeling enkel gaat over het bijstellen van de bedragen voor de exploitatiekosten en er geen informatieverplichtingen voor het schoolbestuur aan de overheid uit voortvloeien, zijn er geen gevolgen voor de administratieve lasten. De bekostiging wordt door DUO berekend en ambtshalve verstrekt. De scholen hoeven geen aanvraag in te dienen voor de bekostiging.

Vaste verandermomenten

De in deze regeling opgenomen aanpassingen treden in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip. De aanpassingen konden echter niet twee maanden van te voren gepubliceerd worden omdat de besluitvorming rond de desbetreffende onderdelen pas in de loop van het kalenderjaar bekend is geworden. Dit is een voorziene afwijking van de procedure rond de vaste verandermomenten.

Voorhang regeling

Overeenkomstig artikel 121, vierde lid, van de wet is deze regeling aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal voorgelegd.

Artikelsgewijs

Kalenderjaar 2017

Artikel 2. Aanpassing 2017

Per 1 januari 2017 wijzigen alle bedragen als gevolg van de beschikbaar gestelde prijsbijstelling 2017.

Kalenderjaar 2018

Artikel 3. Bedrag per school

Het bedrag per school, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel a, van de wet, is de som van een vast bedrag per school voor schoonmaken van € 6.827,59 en een vast bedrag per school voor overige exploitatiekosten van € 12.284,58.

Artikel 4. Bedrag afhankelijk van de normatieve ruimtebehoefte

De bekostiging in verband met de huisvesting is samengesteld uit een vast bedrag per school van € 17.447,90 en een bedrag per leerling.

De som van de bedragen per school resulteert in een vaste voet per school van in totaal € 36.560,07.

Artikel 5. Bedragen per leerling

Onder de schoolsoort mavo valt de theoretische leerweg en onder de schoolsoort vbo vallen de beroepsgerichte leerwegen (inclusief leer-werktrajecten en entreeopleidingen).

De verschillende componenten, genoemd in artikel 86, eerste lid, van de wet, zijn als volgt te relateren aan de driedeling zoals die is opgenomen in deze regeling, samenhangend met artikel 86, derde lid, van de wet:

 • I schoonmaken

 • II onderhoud van het gebouw en het terrein

 • III

  • energie- en waterverbruik,

  • middelen, waaronder mede wordt volstaan lesmateriaal als bedoeld in artikel 6e van de wet,

  • administratie, beheer en bestuur,

  • loopbaanoriëntatie- en begeleiding, en

  • publiekrechtelijke heffingen.

In het vierde lid wordt het materiële ondersteuningsbedrag per lwoo- en pro-leerling vastgesteld, in het vijfde lid het materiële deel van de regionale ondersteuning per leerling voor het samenwerkingsverband.

In het zesde lid van dit artikel wordt verwezen naar bijlage 2 bij deze regeling. Deze bevat de onderwijsinhoudcodes. De elementcodetabel voor het schooljaar 2017–2018, dat is aangevangen op 1 augustus 2017, bevat ten opzichte van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2016–2017 enkele wijzigingen. Deze wijzigingen zijn nader toegelicht in de technische toelichting bij bijlage I van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2017–2018 (Stcrt. 2017, nr. 40854).

Artikel 6. Bekostiging categoriale vbo-school voor landbouw

Het betreft hier de bekostiging van de exploitatiekosten per leerling voor de school voor vbo met uitsluitend het profiel Groen of de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving en voedsel en het intrasectorale programma (isp) landbouw breed, alsmede voor het overeenkomstige profiel of de overeenkomstige afdeling voor lwoo.

Artikel 7. Lesmateriaal

Het bedrag voor 2018 is gelijk aan het bedrag voor 2017. Dit bedrag is ook bestemd voor leerlingen als bedoeld in artikel 7b, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit WVO. Het gaat hier om de teruggekeerde gezakte vavo-leerlingen.

Artikel 8. Aanvullende bekostiging nevenvestiging met spreidingsnoodzaak

De aanvullende bekostiging voor exploitatiekosten voor een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak is gekoppeld aan het vaste bedrag per school genoemd in artikel 4 van deze regeling en bedraagt € 17.447,90.

In de Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging, startbekostiging nieuwe school VO en samenvoeging zijn de voorwaarden voor de aanvullende bekostiging gepubliceerd.

Artikel 9. Aanvullende bekostiging scholen onder de opheffingsnorm

De aanvullende bekostiging voor een school onder de opheffingsnorm is gekoppeld aan het vaste bedrag per school voor de overige exploitatiekosten zoals genoemd in de artikelsgewijze toelichting bij artikel 3 van deze regeling.

Artikel 10. Inwerkingtreding en duur

In artikel 121, vierde lid, van de wet is geregeld dat deze regeling voor 1 oktober aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt voorgelegd. Deze regeling treedt niet eerder in werking dan nadat vier weken zijn verstreken na het overleggen daarvan aan de Tweede Kamer en gedurende die termijn niet door of namens de Tweede Kamer de wens tot overleg over de regeling te kennen wordt gegeven, dan wel met de Tweede Kamer overleg is gevoerd.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Naar boven