Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1a Wro, wijzigen van de bestemming "Agrarisch-Agrarisch bedrijf" met de specifieke aanduiding ”agrarisch – voormalig agrarisch bedrijf” naar de bestemming "Bedrijf”, Meirseweg 39a te Zundert.

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend het voornemen te hebben om met toepassing van artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke Ordening (Wro) de bestemming te wijzigen van de bestemming "Agrarisch – Agrarisch bedrijf" met de specifieke aanduiding “agrarisch – voormalig agrarisch bedrijf” naar de bestemming "Bedrijf".

Locatie

Meirseweg 39a te Zundert

Terinzagelegging

Het ontwerp-besluit en het ontwerp-wijzigingsplan liggen gedurende 6 weken na de dag van deze bekendmaking ter inzage bij de gemeente Zundert, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert).

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn van terinzagelegging hun zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingebracht bij de Afdeling Ruimte.

Naar boven