Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 september 2017, nr. WJZ/1247007(8689), houdende wijziging van de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen in verband met de wijziging van een subsidieplafond

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 7.2 en 7.5 van de Erfgoedwet;

Besluit:

ARTIKEL I

In de tabel, opgenomen in artikel 3.4 van de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen, komt het bedrag, vermeld achter ‘Stichting Keramiekmuseum Het Princessehof’, te luiden: € 200.000,–.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 april 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

TOELICHTING

Bij besluit van 20 september 2016 is aan de Stichting Keramiekmuseum Het Princessehof op grond van de Erfgoedwet voor het jaar 2017 een subsidie verleend binnen de budgettaire ruimte van artikel 3.4 van de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen. Deze subsidie (hierna: beheersubsidie) is bestemd voor de kosten van de zorg voor het beheer van museale cultuurgoederen. Daarnaast is met dit besluit aan de stichting voor haar publieksactiviteiten een vierjarige subsidie (hierna: BIS-subsidie) verleend op grond van de Wet op het specifiek cultuurbeleid. Door de stichting is bezwaar gemaakt tegen dit besluit in verband met de hoogte van de verstrekte beheersubsidie. Na overleg met de stichting is het bedrag van de beheersubsidie in de beslissing op bezwaar naar boven bijgesteld. De BIS-subsidie is daarbij met eenzelfde bedrag naar beneden bijgesteld.

Deze budgetneutrale wijziging noopt tot een aanpassing van het instellingsspecifieke subsidieplafond dat is opgenomen in artikel 3.4 van de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen (hierna: de Regeling). Dit besluit strekt daartoe. Bij de vaststelling van de plafonds die zijn opgenomen in artikel 3.4 van de Regeling1 is uitgegaan van loon- en prijspeil 2014. Ter voorkoming van ongewenste verschillen met de verschillende andere subsidieplafonds in de Regeling is ervoor gekozen ook het nieuwe plafond voor de Stichting Keramiekmuseum Het Princessehof vast te stellen op basis van ditzelfde loon- en prijspeil. In het bedrag dat feitelijk is verstrekt aan de stichting – evenals in de bedragen die zijn verleend aan alle overige museale instellingen die belast zijn met collectiebeheer – is evenwel op grond van artikel 3.4a van de Regeling een verhoging verdisconteerd aan de hand van de loon- en prijsbijstelling over de jaren 2015 en 2016.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst. Daarbij werkt de regeling terug tot en met 1 april 2016, de datum waarop het eerdere – te laag gebleken – subsidieplafond voor de Stichting Keramiekmuseum Het Princessehof in eerste instantie in de Regeling werd opgenomen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker


X Noot
1

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 maart 2016, nr. WJZ/900454(7217), houdende wijziging van de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen in verband met het vaststellen van de subsidieplafonds (Stcrt. 2016, nr. 16041).

Naar boven