Kennisgeving Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, Rijkswaterstaat

Krachtens artikel 20 van de Tracéwet bevordert de minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van besluiten op aanvragen van vergunningen en van overige ambtshalve te nemen besluiten, met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit.

In het kader van deze coördinatie geeft de minister van Infrastructuur en Milieu kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 is het volgende ontwerpbesluit genomen overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 2 jo. lid 4 Tracéwet jo. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Namens de staatssecretaris van Economische Zaken is het ontwerpbesluit met kenmerk WNB/2017/010, afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en betreft:

  • Ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5 lid 4 van de Wet natuurbescherming voor exemplaren van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), de laatvlieger (Eptesicus serotinus) en de watervleermuis (Myotis daubentonii).

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 7 september 2017 tot en met 19 oktober 2017, gedurende de reguliere openingstijden (van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur) op de hierna genoemde plaats ter inzage:

  • het Loket Bouwen en Wonen van de gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen.

Hoe kunnen belanghebbenden hun zienswijzen indienen?

Van 7 september 2017 tot en met 19 oktober 2017 kan eenieder schriftelijk gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kenbaar maken aan Rijkswaterstaat Corporate Dienst, afdeling BJV Projectadvisering, t.a.v. mevrouw J. Erich (Rijkscoördinator), Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kan contact worden opgenomen met mevrouw J. Erich via telefoonnummer 06 – 15 34 93 23.

Degene die schriftelijk zienswijzen inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe dient schriftelijk en tegelijkertijd met de zienswijze te worden ingediend.

Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

Meer informatie?

Voor meer informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u zich wenden tot mevrouw J. Erich, telefoon 06 – 15 34 93 23.

De minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het afdelingshoofd BJV Projectadvisering bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, A.K. van de Ven

Naar boven