Vastgesteld bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder, fase 1 en 2, Hoorn

Logo Hoorn

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder, fase 1 en 2 (NL.IMRO.0405.BPBangertOfase1en2-va02) op 13 december 2016 gewijzigd heeft vastgesteld.

Vanwege de verplichting tot actualisering van bestemmingsplannen is een nieuw bestemmingsplan voor Bangert en Oosterpolder fase 1 en 2 opgesteld.

Begrenzing van het gebied

Het gaat om het gebied tussen de huidige Westfrisiaweg, de Rijweg, de Dorpsstraat en bedrijventerrein Westfrisia. Dorpsstraat 269 tot en met 277 (oneven) vallen ook in dit plangebied.

Doel van het nieuwe bestemmingsplan

In het bestemmingsplan wordt (grotendeels) de bestaande situatie vastgelegd. Dit zijn (voor het merendeel) de functies wonen, groen, water en wegen.

Wijzigingen

 • a.

  De begrippen ‘bebouwingsgebied’, ‘kunstwerk’ en ‘voorgevelrooilijn’ zijn aan artikel 1 Begrippen toegevoegd;

 • b.

  In de bestemmingsomschrijving onderdeel f van artikel 4 Groen is “parkeervoorzieningen en inritten” geschrapt;

 • c.

  In artikel 9 Wonen is in 9.2.1 sub e het tekstdeel “indien er sprake is van” geschrapt;

 • d.

  In paragraaf 3.2 Provinciaal beleid, kopje Structuurvisie Noord-Holland 2040, is een datum aangepast;

 • e.

  De regels over archeologische waarden uit het ontwerp paraplubestemmingsplan Archeologie zijn in dit bestemmingsplan overgenomen.

Terinzageligging

Het bestemmingsplan, de bijbehorende stukken en het vaststellingsbesluit liggen van dinsdag 31 januari tot en met maandag 13 maart 2017 voor een ieder ter inzage in het stadhuis, Nieuwe Steen 1 te Hoorn. Ze zijn ook raadpleegbaar op de website van de gemeente (www.hoorn.nl) en op de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl).

Indienen van beroep

Binnen de periode van terinzageligging kan tegen het besluit beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingediend door een belanghebbende die:

 • -

  aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;

 • -

  het niet eens is met de wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Een beroepschrift dient te worden gestuurd aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift kan ook digitaal, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Verzoek om voorlopige voorziening

Degene die tijdig beroep instelt, kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening of schorsing van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Het verzoek om voorlopige voorziening kan schriftelijk dan wel digitaal worden gestuurd naar voornoemd adres van de Raad van State.

Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Naar boven