Gemeente Rotterdam - Verkeersbesluit

Logo Rotterdam

Schinnenbaan 130-544 : verbod stil te staan ter hoogte van entree IJsselburgh en instellen laad- en losplaats

17/0028234

AS17/13533.

De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

Overwegende dat,

 • -

  Schinnenbaan een tweerichtingsweg is die aan de noordzijde is voorzien van in de bestrating gemarkeerde langsparkeervakken;

 • -

  aan de zuidzijde ook langs de rijbaan wordt geparkeerd hetgeen is toegestaan;

 • -

  Verpleeghuis en verzorgingshuis IJsselburgh is gevestigd op Schinnenbaan 130 en de hoofdentree zich hier bevindt;

 • -

  ter hoogt van de hoofdentree geen parkeervakken zijn maar een breed trottoir en een parkeerverbod is ingesteld door middel van een onderbroken gele streep die is aangebracht op de trottoirband;

 • -

  het regelmatig voorkomt dat leveranciers, bezoekers en verzorgers van bewoners hun voertuigen stil laten staan langs de trottoirband voor de hoofdentree van IJsselburgh om personen in- en uit te laten stappen en/of goederen te bezorgen;

 • -

  als gevolg hiervan tegemoet komende voertuigen elkaar niet kunnen passeren, hierdoor opstoppingen en onoverzichtelijke verkeerssituaties ontstaan en fietsers in het gedrang komen;

 • -

  de parkeervakken in de directe omgeving van IJsselburgh vaak benut zijn en het voor de bewoners en bezoekers van IJsselburgh gewenst is dat passagiers op korte afstand van de hoofdentree te kunnen in- en uitstappen;

 • -

  daarnaast behoefte is aan een gelegenheid voor leveranciers van IJsselburgh om goederen te kunnen laden en lossen;

 • -

  dat de problemen m.b.t. de verkeersveiligheid, doorstroming, het laden en lossen en in- en uitstappen van passagiers rondom IJsselburgh op 4 april 2017 zijn besproken in het verkeersoverleg van het gebied IJsselmonde;

 • -

  het verkeersoverleg gebied IJsselmonde heeft geadviseerd om het huidige parkeerverbod bij de hoofdentree IJsselburgh op te heffen, hiervoor in de plaats een verbod om stil te staan in te stellen en een laad- en losplaats te realiseren;

 • -

  met een verbod om stil te staan de doorstroming van het verkeer wordt gewaarborgd en een overzichtelijke situatie ontstaat voor rijdend verkeer;

 • -

  met een laad- en losplaats gelegenheid wordt geboden voor leveranciers om te kunnen laden en lossen en ook voor passagiers om te kunnen in- en uitstappen zonder daarmee het overig verkeer te hinderen;

 • -

  bovengenoemde maatregelen zijn besproken met de directie van IJsselburgh en positief zijn ontvangen;

 • -

  dat betreffende weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

 • -

  dat overleg heeft plaats gevonden met de Politie, eenheid Rotterdam, en ingestemd is met de voorgestelde verkeersmaatregel;

gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 (gemeenteblad 2016-6556, zoals nadien gewijzigd);

BESLUIT:

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

 • 1.

  Tot het opheffen van het huidige parkeerverbod ter hoogte van de hoofdentree IJsselburgh, Schinnenbaan 130 en het intrekken van verkeersbesluiten die in het verleden zijn genomen voor deze locatie en van toepassing zijn op parkeren.

 • 2.

  Tot het instellen van een verbod om stil te staan ter hoogte van de hoofdentree IJsselburgh, Schinnenbaan 130 door het aanbrengen van een gele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 23.1.g van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de trottoirband.

 • 3.

  Tot het instellen van een laad- en losplaats aan de westzijde van de hoofdentree IJsselburgh door het plaatsen van het bord E7 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 inclusief onderbord met tekst ‘7-21 h’ en het intrekken van verkeersbesluiten die in het verleden genomen zijn voor deze locatie en van toepassing zijn op laden en lossen.

 

De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Dit besluit wordt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd.

        

Rotterdam,  7 augustus 2017

  

Namens het college van Burgemeester en Wethouders

de directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Verkeer en Vervoer,

     

S.M. Leijten-Adams

    

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum publicatie ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener

- datum bezwaarschrift

- de gronden van het bezwaar

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

 

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op:

www.rotterdam.nl -> gemeenteloket -> onlineproducten -> formulier "digitaal bezwaar".

 

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.

  

Naar boven