Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BurenStaatscourant 2017, 4501Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Buren, herziening 2017

Logo Buren

 

Het ontwerpbestemmingplan ‘’Buren, herziening 2017’’ ligt ter inzage. Daarbij liggen ook de volgende ontwerp omgevingsvergunningen ter inzage:

 

 • 1.

  Prinses Margrietstraat 5 in Rijswijk

 • 2.

  Veerweg 5 in Eck en Wiel

 • 3.

  Zandkuilweg 2a in Lienden

   

Wat maakt dit bestemmingsplan mogelijk?

 

In dit veegplan bundelen wij verschillende plannen van verschillende initiatiefnemers uit het buitengebied en de kernen in één bestemmingsplan. Het bestemmingsplan ‘’Buren, herziening 2017’’ maakt onder andere de volgende nieuwe ontwikkelingen mogelijk: 

 

 

Plaats

Adres

Omschrijving

1

Buren

Hennisdijk 11

Mogelijk maken ijsverkoop bij agrarisch bedrijf

2

Buren

Erichemsekade 8

Uitbreiden verblijfsrecreatie

3

Eck en Wiel

hoek Wielseweg en Rijnbandijk

Bouwen woning in het kader van de zoekzones landschappelijke versterking

4

Eck en Wiel

Veerweg 5

Diverse wijzigingen voor het landgoed Heerlijkheid

5

Ingen

P. van Westrhenenweg ong.

Realisatie nieuw agrarisch bouwperceel voor een boomkwekerij

6

Ingen

Zevenmorgen 26

Deels slopen voormalige bedrijfsbebouwing en realiseren opslag

7

Ingen

Zevenmorgen 28

Omzetten bedrijfswoning naar burgerwoning

8

Lienden

Remsestraat 9

Realiseren camping

9

Lienden

Zandkuilweg 2a

Omzetten agrarische bestemming naar Bedrijf - Hovenier

10

Maurik

Meerboomweg 2

Uitbreiden agrarisch bouwvlak ten behoeve van een melkveebedrijf

11

Rijswijk

Prinses Margrietstraat 5

Uitbreiden kinderdagverblijf met een zorgboerderij

12

Zoelen

Uiterdijk 33

Omzetten intensieve veehouderij naar grondgebonden agrarisch bouwperceel inclusief huisvesting voor medewerkers

 

Het veegplan gebruiken we ook om ambtshalve wijzigingen mee te nemen. Dit zijn aanpassingen voor percelen waar we het zelf nodig vinden de bestemming (op onderdelen) te wijzigen. Dit kan zijn omdat de bestemming in een voorgaand bestemmingsplan verkeerd of niet logisch is opgenomen. In sommige gevallen blijkt de feitelijke situatie af te wijken van het bestemmingsplan en is het wel wenselijk om de feitelijke situatie op te nemen in het bestemmingsplan. Het gaat om de volgende gebieden:

 

 

Plaats

Adres

Omschrijving

1

Asch

Kerkpad 8

Omzetten bedrijfswoning naar burgerwoning

2

Beusichem

Smalriemseweg 41

Aanpassing van verschillende regels van de bestemming Bedrijf

3

Buren

Buitenhuizenpoort 25

Meenemen terras aan voorzijde

4

Buren

Hennisdijk nabij 7 (gasleiding)

Locatie gasleiding juist opnemen op de verbeelding

5

Ingen

De Akker 10

Opnemen van de onherroepelijke omgevingsvergunning van een zorgboerderij

6

Ingen

Verhuizensestraat 3a-3c

Maximaal aantal wooneenheden terugbrengen van 2 naar 1

7

Lienden

Groenestraat 6b

Aanduiding vrijstaande woning aanpassen in twee-onder-1 kapwoning

8

Lienden

Dr. van Noortstraat 9

Omzetten deel bestemming Centrum naar Wonen

9

Lienden

Jan Steenstraat ongenummerd

Omzetten bestemming Wonen naar Verkeer voor parkeerplaatsen

10

Lienden

Middenweg

Opnemen maximaal aantal woningen en aanpassen bestemming Agrarisch naar Groen

11

Lienden

Kersengaard 2

Omzetten bestemming Verkeer naar Wonen

12

Lienden

Waterstraat 5a

Bestemming Maatschappelijk omzetten naar Wonen en Verkeer

13

Maurik

Prinses Marijkelaan 13

Omzetten bestemming Tuin-Gaarde naar Wonen

14

Maurik

Doejenburg II

Meenemen plangebied bedrijventerrein. Bij vaststelling stellen we wijzigingen voor.

15

Ommeren

Dr. Guepinlaan 16

Aanpassen grens bestemming Centrum

16

Zoelen

Jeudestraat 51

Omzetten bestemming Dienstverlening naar Wonen

17

Zoelmond

Dorpsstraat 13

Omzetten bestemming Bedrijf naar Wonen

18

Diverse kernen

Diverse rotondes

Mogelijk maken reclame uitingen op rotondes

19

Diverse kernen

Diverse adressen voor teeltondersteunende voorzieningen waaronder landgoed Djoerang en landgoed Den Eng

Aanpassing gebieden voor teeltondersteunende voorzieningen. Onder meer toestaan teeltondersteunende voorzieningen bij Landgoed Djoerang en landgoed Den Eng. Verder staan we overal steunconstructies in de vorm van palen toe.

 

Wat maakt de omgevingsvergunning mogelijk?

 

De initiatiefnemers van de plannen Prinses Margrietstraat 5 in Rijswijk, Veerweg 5 in Eck en Wiel en Zandkuilweg 2a in Lienden willen graag snel een omgevingsvergunning krijgen voor hun initiatief. Dit kunnen wij doen op basis van artikel 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening van de gemeente Buren. Hiermee bundelen we de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de vergunning en procedures die met elkaar te maken hebben. Dit betekent dat wij het ontwerpbesluit en later ook het genomen besluit tegelijk ter inzage leggen. Tegen de vaststelling van het besluit kunt u dan in één keer beroep instellen bij de Raad van State.

De ontwerp omgevingsvergunningaanvraag leggen wij daarom tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan ‘’Buren, herziening 2017’’ ter inzage.

 

Crisis- en herstelwet

 

Op het bestemmingsplan ‘’Buren, herziening 2017’’ is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is nu nog niet aan de orde.

 

Hoe kunt u het bestemmingsplan bekijken?

 

Het bestemmingsplan ‘’Buren, herziening 2017’’ ligt 6 weken ter inzage. De periode start op 26 januari 2017 en loopt tot en met 8 maart 2017. U kunt in deze periode de stukken bekijken bij de publieksbalie in het gemeentehuis, De Wetering 1 te Maurik. Dagelijks open van 9.00 tot 12.00 uur.

 

Het plan is ook te bekijken via www.buren.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

(Het plan IDN-nummer is NL.IMRO.0214.BURBP2016001-on01)

 

Hoe kunt u reageren op het plan?

 

Tot en met 8 maart 2017 kunt u reageren op het plan. Iedereen kan zijn mening geven over het ontwerpbestemmingsplan.

 

Uw zienswijze kunt u:

 

 • 1.

  Toesturen aan de gemeenteraad. Het postadres is: Postbus 23, 4020 BA Maurik;

 • 2.

  Mondeling indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte (telefoon 14 0344);

 • 3.

  Digitaal indienen. Zie hiervoor www.buren.nl en ga naar Balie / Formulieren / Zienswijze indienen

 

Voor vragen kunt u terecht bij de heer G.J. van Rhijn en de heer R. de Wit van de afdeling Ruimte. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer van de gemeente Buren: 14 0344 (alleen die zes cijfers).