Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 januari 2017, 2017-0000004739, tot wijziging van het Besluit onderstand BES in verband met de verhoging onderstand BES

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 21, derde lid, van het Besluit onderstand BES;

Besluit:

ARTIKEL 1 BESLUIT ONDERSTAND BES

 • 1. De basisbedragen van de algemene onderstand, genoemd in artikel 13 van het Besluit onderstand BES, worden per twee weken vastgesteld op:

  • a. USD 151, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 185, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en,

  • c. USD 181, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

 • 2. De bedragen van de toeslag bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid van de alleenstaande, van de alleenstaande ouder of van een van de personen dan wel beide personen die een gezamenlijke huishouding voeren, genoemd in artikel 17, eerste lid, van het Besluit onderstand BES, worden per twee weken vastgesteld op:

  • a. USD 100, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 122, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en,

  • c. USD 120, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

ARTIKEL 2 INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 januari 2017

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

TOELICHTING

Reeds in de kabinetsreactie op het rapport van de evaluatiecommissie Caribisch Nederland ‘Vijf jaar verbonden: Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Europees Nederland’ heeft het kabinet vastgesteld dat het huidige niveau van de onderstand relatief laag is ten opzichte van het wettelijke minimumloon (hierna: WML). Daarmee is voor deze groep de bestaanszekerheid in het geding.

Het kabinet heeft tevens aangekondigd voornemens te zijn een van het WML afgeleid sociaal minimum vast te stellen, waar de onderstand volgens een nader te bepalen tijdpad naar toe zal groeien. Bij de uitwerking wordt rekening gehouden met de prikkel tot werken.1

Omdat het huidige niveau van de onderstandsuitkering zich relatief laag ten opzichte van het WML verhoudt wordt – hangende de verdere uitwerking en besluitvorming aangaande het sociaal minimum – het in stand houden van het huidige niveau onwenselijk geacht. Om de bestaanszekerheid op de eilanden beter te kunnen waarborgen is een aanpassing van het uitkeringsniveau op korte termijn noodzakelijk. Het zou voor belanghebbenden een te lange financieel moeilijke periode meebrengen als zou worden ingezet op een verhoging per 1 januari 2018, conform de standaard systematiek van artikel 21, eerste lid van het Besluit onderstand BES, hetgeen niet wenselijk is. De wens om de aanpassing op korte termijn te realiseren is op dit moment de bijzondere omstandigheid om, in afwijking van de standaard systematiek, binnenkort, per 1 maart 2017, het uitkeringsniveau te verhogen met de bedragen als in deze regeling vermeld.

Derhalve wordt gebruikt gemaakt van de grondslag gegeven in artikel 21, derde lid, van het Besluit onderstand BES om op basis van de hierboven beschreven bijzondere omstandigheden de bedragen van de onderstand te wijzigen.

Dit geeft aanleiding het basisbedrag van de algemene onderstand per 1 maart 2017 te verhogen naar 151 USD per twee weken op Bonaire, 185 USD per twee weken op Sint Eustatius en 181 USD per twee weken op Saba. Hiermee stijgt het basisbedrag van de algemene onderstand van 24% van het WML naar 40% van het WML. De onderstand kent een toeslag bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid van de alleenstaande ouder of van een van de personen dan wel beide personen die een gezamenlijke huishouding voeren. De verhoging van het basisbedrag voor algemene onderstand wordt met deze toeslag verdisconteerd zodat de onderstandsuitkering voor een alleenstaande die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is gelijk blijft aan de AOV-uitkering van een alleenstaande. De overige toeslagen algemene onderstand blijven ongewijzigd.

De voorgestelde aanpassing van het basisbedrag en de toeslag zal 1 maart 2017 worden geëffectueerd. Daar de aanpassing voor de belanghebbenden begunstigend is, is een spoedige inwerkingtreding wenselijk. De datum van inwerkingtreding is tevens tot stand gekomen in overleg met de uitvoerder.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Kamerstukken II, 2015-2016, 34 300 IV, nr. 59, blz. 5.

Naar boven