Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juli 2017 nr. MBO/1200521, houdende wijziging van de regeling vaststelling van keuzedelen voor het middelbaar beroepsonderwijs

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 7.2.4, tweede lid, onderdeel d, en zesde lid, en artikel 7.2.7, negende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 17d, eerste lid van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling vaststelling keuzedelen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.1 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt ‘de bijlagen 1, 3, 5, 7, 9 en 11’ vervangen door: de bijlagen 1, 3, 5, 7, 9, 11 en 13.

2. In het tweede lid wordt ‘de bijlagen 2, 4, 6, 8, 10 en 12’ vervangen door: de bijlagen 2, 4, 6, 8, 10, 12 en 14.

B

Toegevoegd worden twee nieuwe bijlagen conform de bijlagen bij deze regeling.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en is voor het eerst van toepassing op studenten die een opleiding volgen op basis van een kwalificatiedossier dat is vastgesteld op 14 februari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen worden gepubliceerd op de website www.s-bb.nl/keuzedelen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

TOELICHTING

Met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) per 1 augustus 2016, zijn ook keuzedelen in het mbo ingevoerd.

Om snel in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen kunnen vier keer per jaar nieuwe keuzedelen vastgesteld worden of worden geactualiseerd bij ministeriële regeling. Met onderhavige regeling worden voor de zevende keer keuzedelen vastgesteld die voor het eerst van toepassing zijn op studenten die een opleiding volgen op basis van een kwalificatiedossier dat is vastgesteld bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 (Stcrt. 2016, 10144).

Administratieve lasten

Onderhavige wijzigingsregeling leidt niet tot een toename van de administratieve lasten, omdat met deze regeling geen nieuwe informatieverplichtingen worden opgelegd aan burgers, bedrijven of instellingen.

Vaste verandermomenten

Er wordt in deze wijzigingsregeling afgeweken van de vaste verandermomenten en de minimale invoeringstermijn van twee maanden. Reden hiervoor is dat het onderwijsveld gebaat is bij een snelle inwerkingtreding.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A

Door de wijziging in onderdeel A worden twee nieuwe bijlagen bij de Regeling vaststelling keuzedelen vastgesteld (de bijlagen 13 en 14).

Onderdeel B

In onderdeel B worden de twee nieuwe bijlagen toegevoegd aan de Regeling vaststelling keuzedelen. Het gaat om een aanvulling van de reeds eerder vastgestelde keuzedelen en een aanvulling van de reeds eerder vastgestelde koppeling van de keuzedelen aan kwalificaties in het mbo.

Bijlage 13 bevat de volgende nieuwe keuzedelen:

keuzedeel

code

aantal sbu

certificaat

Ambachtelijk houtsnijden

K0783

240

Nee

Audio bewerken en mixen

K0784

240

Nee

Automatisering met behulp van ERP-systemen

K0785

240

Nee

Basis composieten

K0786

240

Nee

Basis niet-destructief onderzoek

K0787

240

Nee

Basis programmeren van games

K0788

240

Nee

Basis wiskunde, natuurkunde en mechanica voor de bouw

K0789

240

Nee

Belevingsgericht werken

K0790

240

Nee

Besturingstechniek

K0791

240

Nee

Bouwmarkt basis

K0792

240

Nee

BSO 4 tot 8 jaar

K0793

240

Nee

Composieten onderhoud & reparatie

K0853

240

Nee

Composieten ontwerp & fabricage

K0794

240

Nee

Correctief onderhoud

K0795

240

Nee

Dieselmotoren

K0796

240

Nee

Droning - toepassingen

K0797

240

Nee

Duurzaam vakmanschap Elektrotechnische installaties geschikt voor niveau 2 en 3

K0798

240

Nee

Duurzaam vakmanschap Werktuigkundige installaties geschikt voor niveau 2 en 3

K0799

240

Nee

Een communicatieplan maken

K0800

240

Nee

Elektrisch schakelen

K0801

240

Nee

Engels A2/B1

K0802

240

Nee

Engels B1/B2

K0803

240

Nee

Engineering huis- en gebouwautomatisering

K0804

240

Nee

Finishing touch na schoenreparatie

K0805

240

Nee

Functioneel en modulair ontwerpen in de industriële automatisering

K0806

240

Nee

Gevorderd wiskunde, natuurkunde en mechanica voor de bouw

K0807

240

Nee

Handhaver openbaar vervoer

K0808

240

Nee

Hydrauliek

K0809

240

Nee

Hydraulische systeemtechniek

K0810

240

Nee

ICT toepassen op de bouwplaats

K0811

240

Nee

Industriële automatisering

K0812

240

Nee

Interieurproducten ontwerpen/vormgeven

K0813

480

Nee

Internationale agrologistiek - plant

K0814

240

Nee

Introductie cinematografie

K0815

240

Nee

Lift- en gevellifttechniek

K0816

240

Nee

Maken en beoordelen van een OCT scan

K0817

480

Nee

Maken en beoordelen van fundusfoto's

K0818

240

Nee

Marketing (verdieping)

K0819

480

Nee

Meet- en regeltechniek

K0820

240

Nee

Minimal prototype design voor games

K0821

240

Nee

Onderhoud en/of inspectie aan helikopters

K0822

480

Nee

Onderhoud en/of inspectie aan vliegtuigzuigermotoren

K0823

240

Nee

Op- en overslag van vloeibare bulkproducten op een tankterminal

K0824

240

Nee

Outdoor activiteiten

K0825

240

Nee

Productielogistiek

K0826

240

Nee

PVC-strokenvloeren leggen

K0827

240

Nee

Rioleringstechnieken

K0828

240

Nee

Screenen en adviseren van cataractpatiënten over implantlenzen

K0829

240

Nee

Service en onderhoud werktuigbouw, geschikt voor niveau 2

K0830

480

Nee

Service en onderhoud werktuigkundige installaties, geschikt voor niveau 2

K0831

480

Nee

Show en entertainment voor de recreatiebranche

K0832

240

Nee

Standplaatshost(ess)

K0833

240

Nee

Storingstechnicus elektro

K0834

240

Nee

Toegepaste elektronica

K0835

240

Nee

Uitvoeren proefdierhandelingen

K0606

720

Ja

Verbreding vakmanschap autotechnicus

K0836

240

Nee

Verdieping gasturbinemotoren

K0837

240

Nee

Verdieping niet-destructief onderzoek

K0838

240

Nee

Verdieping techniek: complexe reparatie- en herstelwerkzaamheden basisgoudsmid

K0851

480

Nee

Verdieping techniek: nieuwwerk / productie basisgoudsmid

K0852

480

Nee

Verkopen in de cosmeticabranche

K0839

240

Nee

Voertuig reconditionering

K0840

240

Nee

Voorbereiding havo aardrijkskunde

K0841

480

Nee

Voorbereiding havo biologie

K0842

480

Nee

Voorbereiding havo economie

K0843

480

Nee

Voorbereiding havo geschiedenis

K0844

480

Nee

Voorbereiding havo management en organisatie

K0845

480

Nee

Voorbereiding havo natuurkunde

K0846

480

Nee

Voorbereiding havo scheikunde

K0847

480

Nee

Voorbereiding havo wiskunde A

K0848

480

Nee

Werken in de drogisterij, geschikt voor niveau 2

K0849

240

Nee

Werken met plaatmaterialen: koper en zink

K0850

240

Nee

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren bij deze wijzigingsregeling:

Bijlage 13: Aanvulling keuzedelen OCW en aanvulling keuzedelen betreffende kwalificaties op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel (EZ) - juli 2017.

Bijlage 14: Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo.

Bovengenoemde bijlagen zijn uitsluitend digitaal beschikbaar en worden gepubliceerd op de website: www.s-bb.nl/keuzedelen. Daarmee worden zij meteen geïntegreerd in de bestaande overzichten en zijn zij niet zichtbaar als afzonderlijke bijlage.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Naar boven