Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2017, 37974Interne regelingen

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 29 juni 2017 (kenmerk: 2077992/17/DP&O), houdende wijziging van het Organisatiebesluit Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 in verband met enkele actualiseringen

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Organisatiebesluit Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 4, tweede lid, onderdeel f, komt te luiden:

 • f. de directie Communicatie (DCOM);.

B

Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt ‘directie Voorlichting (DV)’ vervangen door: directie Communicatie (DCOM).

2. Het derde lid vervalt.

C

Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt ‘en huisvesting’ vervangen door:, huisvesting en facilities.

2. Het tweede lid, onderdeel d, komt te luiden:

 • d. de directie Huisvesting en Facilities (DHF).

D

Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Beleidsimplementatie;

  • b. de afdeling Kwaliteit, Control en interne Bedrijfsvoering;

  • c. de afdeling Dienstverlening;

  • d. het Bureau Ondersteuning Medezeggenschap.

2. Het derde en vierde lid vervallen.

E

In het artikel 18 wordt ‘directie Huisvesting (DH)’ vervangen door: directie Huisvesting en Facilities (DHF).

F

In artikel 26 wordt, onder vernummering van het tweede lid tot het derde lid, een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Het CJIB verricht incassowerkzaamheden voor de door de minister aangewezen onderdelen van het Rijk alsmede voor de zelfstandige bestuursorganen ten aanzien waarvan ingevolge artikel 21a van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is bepaald dat zij voor de incasso van vorderingen gebruik maken van de rijksincassovoorziening.

G

Artikel 37, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel a vervalt ‘en Algemeen criminaliteitsbeleid’.

2. Onderdeel d vervalt onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel c door een punt.

ARTIKEL II

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2. Artikel I, onderdelen A en B, werken terug tot en met 1 december 2016.

 • 3. Artikel I, onderdeel D, werkt terug tot en met 1 november 2016.

 • 4. Artikel I, onderdelen C en E, werken terug tot en met 1 januari 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

TOELICHTING

Dit besluit tot wijziging van het Organisatiebesluit Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 bevat actualiseringen van de organisatiebeschrijving.

Artikel I, onderdelen A en B

Deze wijzigingen houden verband met de naamswijziging van de directie Voorlichting. Hoewel voorlichting een belangrijke taak van de directie is en blijft, dekt de naam ‘Voorlichting’ niet volledig de taken en werkzaamheden van de directie. De directie heeft namelijk naast voorlichting en woordvoering andere taken en werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld redactie en communicatieadvies. De naam ‘Communicatie’ doet beter recht aan alle taken en werkzaamheden van de directie. Ook wordt hiermee een rijksbrede ontwikkeling gevolgd. De naamswijziging heeft geen invloed op de taakopdracht en de inrichting van de directie.

Artikel I, onderdelen C en E

Deze wijzigingen houden verband met de naamswijziging van de directie Huisvesting. De zorg voor beleid, kaders en richtlijnen van faciliteiten die verband houden met huisvesting was al een verantwoordelijkheid van de directie. De naamswijziging doet beter recht aan alle taken en werkzaamheden van de directie. De naamswijziging heeft geen invloed op de taakopdracht en de inrichting van de directie.

Artikel I, onderdeel D

De wijzigingen in artikel 14 zijn het gevolg van een reorganisatie binnen de directie Personeel en Organisatie. De wijziging in de organisatiestructuur heeft verschillende doelen waaronder het scheiden van P&O-concerntaken en HRM-dienstverlening aan het bestuursdepartement, het verminderen van het aantal managementlagen waardoor een plattere organisatie ontstaat en het geven van meer prioriteit aan een aantal aandachtsgebieden, zoals control en juridisch advies. Daarnaast biedt de nieuwe structuur meer mogelijkheden om medewerkers in te zetten binnen de directie waar zij nodig zijn.

Artikel I, onderdeel F

In artikel 21a van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is geregeld dat de Minister voor Wonen en Rijksdienst, op verzoek van een zelfstandig bestuursorgaan dat geen onderdeel uitmaakt van de Staat en in overeenstemming met Onze Ministers wie het aangaat, kan bepalen dat een zelfstandig bestuursorgaan gebruik maakt van een voorziening die in stand wordt gehouden door een ander bestuursorgaan van de centrale overheid en die wordt ingezet ten behoeve van de uitvoering van de taak van een of meer bestuursorganen van de centrale overheid. Met ingang van 27 januari 2017 zijn de aangelegenheden betreffende Wonen en Rijksdienst, waaronder de bevoegdheden die ingevolge de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst worden toegekend, overgegaan naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Stcrt. 2017, 5934).

Het CJIB houdt onder de titel rijksincassovoorziening een voorziening voor rijksbrede clustering van incasso van aangeboden vorderingen van bestuursorganen in stand. Deze voorziening strekt er toe de aangeboden vorderingen op een maatschappelijk verantwoorde wijze te incasseren middels een persoonsgerichte aanpak waarin deze vorderingen zo nodig in onderlinge samenhang bezien en behandeld worden. In dit kader wordt in het nieuwe tweede lid van artikel 26 de taak van het CJIB uitgebreid en wordt bepaald dat het CJIB werkzaamheden verricht voor door de Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen onderdelen van het Rijk en voor zelfstandig bestuursorganen die ingevolge artikel 21a Kaderwet zelfstandige bestuursorganen door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgedragen zijn voor de incasso van vorderingen gebruik te maken van de rijksincassovoorziening.

Artikel I, onderdeel G

FIU.NET is een gedecentraliseerd computernetwerkorganisatie dat de Financial Intelligence Units (FIU’s) in de Europese Unie ondersteunt in het bestrijden van witwassen en de financiering van terrorisme door, kort gezegd, informatie-uitwisseling tussen de EU FIU’s mogelijk te maken. FIU.NET is een Europees initiatief en grotendeels gesubsidieerd door de Europese Commissie, maar het is feitelijk ontwikkeld door het ministerie. Bij beslissing van 2 december 2015 hebben Europol en de in FIU.NET participerende landen besloten om de administratie en het beheer van het systeem over te dragen aan Europol, hetgeen de facto per 1 januari 2016 is gebeurd. In samenhang daarmee is de organisatie FIU.NET afgebouwd en opgeheven.

Artikel II

Aan enkele onderdelen is terugwerkende kracht verleend tot en met de datum waarop deze wijzigingen feitelijk operationeel zijn geworden.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok