Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 juni 2017, kenmerk Z-1136844-164075, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering met betrekking tot uitwisseling van gegevens ter bevordering van uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 89, zesde lid, van de Zorgverzekeringswet;

Besluit:

ARTIKEL I

Aan artikel 7b.1 van de Regeling zorgverzekering wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Voor de uitvoering van de werkzaamheden bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, verstrekt het CAK op verzoek aan het college van burgemeester en wethouders de volgende gegevens:

    • a. naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en burgerservicenummer van de verzekeringnemer;

    • b. het unieke zorgverzekeraarsidentificatienummer van de zorgverzekeraar;

    • c. de door de verzekeringnemer verschuldigde bestuursrechtelijke premie, bedoeld in artikel 18d, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, de datum vanaf wanneer de verzekeringnemer de bestuursrechtelijke premie verschuldigd is en de wijze van inning van de bestuursrechtelijke premie.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

Op 1 januari 2017 is de uitvoering van afdeling 3.3.2 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) (hierna: de wanbetalersregeling) overgeheveld van Zorginstituut Nederland naar het CAK. Het CAK heeft daardoor gegevens over verzekeringnemers die door de zorgverzekeraar zijn aangemeld voor het bestuursrechtelijk premieregime (hierna: wanbetalers). Gebleken is dat gemeenten gegevens van het CAK nodig hebben om gericht wanbetalers te kunnen benaderen en hen te helpen bij het aflossen van hun schuld bij de zorgverzekeraar. Doel van deze activiteiten is het bewerkstelligen van uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime. Deze wijziging van de Regeling zorgverzekering (Rzv) stelt nadere regels aan die gegevensuitwisseling.

In artikel 89, eerste lid, van de Zvw wordt in algemene zin aangegeven dat onder meer zorgverzekeraars, het CAK en gemeenten verplicht zijn op verzoek aan elkaar persoonsgegevens uit hun administraties te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de zorgverzekeringen of van de Zvw. Op grond van artikel 89, zesde lid, kunnen nadere regels worden gesteld ter zake van die gegevensuitwisseling. Van deze grondslag is eerder gebruik gemaakt. Sedert 18 november 20151 is hoofdstuk 7B opgenomen in de Rzv. In dit hoofdstuk is geregeld welke gegevens zorgverzekeraars en gemeenten kunnen uitwisselen in verband met werkzaamheden gericht op het voorkomen of verminderen van achterstand van betalingen voortvloeiende uit de zorgverzekering (hierna: vroegpreventie) en op het bewerkstelligen dat een verzekeringnemer niet langer een bestuursrechtelijke premie verschuldigd is (hierna: uitstroombevordering). Met deze wijziging wordt aan artikel 7b.1 Rzv een derde lid toegevoegd waarin wordt gespecificeerd welke gegevens het CAK desgevraagd aan een gemeente verstrekt ten behoeve van uitstroombevordering. Omdat de gegevens worden verstrekt voor werkzaamheden die zijn gericht zijn op uitstroom uit het bestuursrechtelijke regime, wordt in de aanhef van het derde lid alleen verwezen naar onderdeel b van eerste lid. De werkzaamheden die beschreven worden in onderdeel a van het eerste lid zijn gericht op vroegpreventie om te voorkomen dat verzekerden worden aangemeld voor het bestuursrechtelijke premieregime.

In het nieuwe derde lid van artikel 7b.1 Rzv worden drie typen gegevens genoemd.

  • De gegevens in onderdeel a houden verband met het waarborgen dat de in het kader van de uitvoering van de genoemde werkzaamheden te verwerken persoonsgegevens op de juiste wanbetaler betrekking hebben. Voor de identificatie van de wanbetaler wordt het burgerservicenummer gebruikt en worden enkele gegevens ter controle uitgewisseld. Overheidsorganen worden bij het uitwisselen van persoonsgegevens op basis van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer geacht gebruik te maken van het burgerservicenummer.

  • Onderdeel b noemt het unieke zorgverzekeraarsidentificatienummer van de zorgverzekeraar van de wanbetaler. De gemeente streeft ernaar om samen met de wanbetaler en zijn zorgverzekeraar afspraken te maken over de aflossing van de schuld die voortvloeit uit zijn zorgverzekering. De schuld kan bestaan uit onbetaalde premie, verplicht eigen risico, vrijwillig eigen risico, eigen bijdragen en eigen betalingen, inclusief rente en incasso- en deurwaarderskosten. Als een schuldregeling tot stand komt, kan betrokkene als wanbetaler worden afgemeld bij het CAK en uitstromen uit het bestuursrechtelijke regime (artikel 18d, tweede lid, onderdeel a, Zvw).

  • In onderdeel c is geregeld dat het CAK gegevens aan gemeenten verstrekt betreffende de door de wanbetaler verschuldigde bestuursrechtelijke premie, de periode waarin de wanbetalersregeling op hem van toepassing is en de wijze waarop de bestuursrechtelijke premie wordt geïnd. Het betreft de bestuursrechtelijke premie die wanbetalers op grond van artikel 18d Zvw verschuldigd zijn. Het openstaande bedrag aan bestuursrechtelijke premie is inclusief de inning daarvan via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze gegevens zijn nodig om de gemeente inzicht te verschaffen in de omvang van de schulden die de wanbetaler heeft bij het CAK, zodat de schuldhulpverlening daar beter op kan worden afgestemd en de kans op uitstroom uit het bestuursrechtelijke premieregime wordt vergroot. Die omvang kan behulpzaam zijn voor de gemeente in het prioriteren van de schuldhulpverlening. Afhankelijk van de gemeente zal de informatie worden gebruikt door de gemeentelijke maatschappelijke dienstverlening, de gemeentelijke schuldhulpverlening, of – als sprake is van een bijstandsuitkering – de afdeling Werk en inkomen.

Opgemerkt wordt dat op grond van de beleidsregels van het CAK2 de nog verschuldigde bestuursrechtelijke premie geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden wanneer een wanbetaler wordt afgemeld na totstandkoming van een schuldregeling met zijn zorgverzekeraar.

De inhoud van deze regeling is afgestemd met het CAK. Het CAK heeft aangegeven dat de gegevensuitwisseling een beperkte uitvoeringslast kent. Op verzoek van gemeenten levert het CAK een beveiligd bestand aan gemeenten. Hiervoor hoeft geen nieuwe ICT-infrastructuur worden opgezet.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Naar boven