Bekendmaking Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 8 december 2016 het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht vastgesteld. In dit tracébesluit zijn diverse optimalisaties doorgevoerd ten opzichte van het ontwerptracébesluit. Het tracébesluit ligt van 19 januari tot en met 2 maart 2017 ter inzage.

Achtergrondinformatie

De Ring Utrecht is de draaischijf van het Nederlandse snelwegennetwerk en belangrijk voor de bereikbaarheid van de regio. Tegelijk is de Ring een belasting voor de mensen die in de omgeving van de weg wonen, werken en recreëren. Op de Ring komt veel doorgaand en regionaal verkeer samen, wat dagelijks leidt tot files, geluidoverlast, luchtverontreiniging en sluipverkeer. Zonder maatregelen zullen de doorstroming van het verkeer en de kwaliteit van de leefbaarheid van de omgeving in de toekomst afnemen.

Dubbele doelstelling

De aanpak van de A27 en de A12 heeft een dubbele doelstelling: de doorstroming en de verkeersveiligheid rondom Utrecht verbeteren, en de kwaliteit van de leefomgeving gelijkwaardig houden en, waar mogelijk, verbeteren.

Het tracébesluit

In het tracébesluit staan de wijzigingen aan de A27 en de A12 en het eerste deel van de A28 bij Utrecht in detail beschreven en wordt aangegeven welke maatregelen worden getroffen. De capaciteit van de A27 en de A12 wordt vergroot door het toevoegen van extra rijstroken om ervoor te zorgen dat het verkeer vlot en veilig kan doorstromen. Daarnaast is het ontweven van verkeersstromen op de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd een belangrijk onderdeel van het project.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerptracébesluit

Van 10 mei tot en met 20 juni 2016 heeft het Ontwerptracébesluit A27/A12 Ring Utrecht ter inzage gelegen. Eenieder kon daarop een zienswijze indienen. Bij de vaststelling van het tracébesluit is een aantal optimalisaties uitgevoerd. Zo zijn diverse watercompensatiemaatregelen in het peilgebied van de Kromme Rijn verplaatst naar een nieuw te realiseren nevengeul en naar enkele percelen met natuurvriendelijke oevers langs de Kromme Rijn. Ook worden de veiligheidsschermen bij Amelisweerd en de Oostbroekselaan met akoestische werking uitgevoerd en is er een extra geluidsscherm toegevoegd ter hoogte van het Zwarte Woud in Lunetten. Daarnaast zijn wijzigingen aangebracht in het aantal en de omvang van de benodigde werkterreinen.

In de nota van wijziging bij het tracébesluit zijn alle doorgevoerde wijzigingen opgenomen.

De procedure

Voor de verbreding van een rijksweg moet op basis van de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht een wettelijke procedure worden doorlopen. Onderdeel van deze procedure is dat u van 10 mei tot met 20 juni 2016 uw zienswijze (reactie) hebt kunnen indienen op het ontwerptracébesluit. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerptracébesluit kunnen tegen het nu vastgestelde tracébesluit beroep instellen. Op dit tracébesluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Deze wet beoogt besluitvormingsprocedures van infrastructurele projecten en bouwprojecten te versnellen en te vereenvoudigen.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben ingediend, kunnen van 20 januari t/m 2 maart 2017 beroep instellen tegen het tracébesluit door het indienen van een beroepschrift. Ditzelfde geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze op het ontwerptracébesluit naar voren hebben gebracht. Een beroepschrift kan ingediend worden bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Op het tracébesluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift de beroepsgronden gericht tegen het besluit moet opnemen. Het beroepschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard indien de beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn van zes weken zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen beroepsgronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift moet u vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is en dat het beroepschrift gericht is tegen: ‘Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht’. Informatie over de precieze eisen waaraan een beroepschrift moet voldoen, vindt u op www.raadvanstate.nl.

Het is ook mogelijk digitaal beroep in te stellen via het Digitaal Loket van de Afdeling bestuursrechtspraak via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Waar kunt u het tracébesluit inzien?

U kunt het tracébesluit, inclusief bijlagen van 19 januari t/m 2 maart 2017 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 in Den Haag;

  • het provinciehuis van de Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht;

  • het kantoor van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Griffioenlaan 2 in Utrecht;

  • het Stadskantoor van de gemeente Utrecht, Stadsplateau 1 in Utrecht;

  • het gemeentehuis van Bunnik, Singelpark 1 in Odijk;

  • het gemeentehuis van Houten, Onderdoor 25 in Houten;

  • het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten;

  • het gemeentehuis van Zeist, Het Rond 1 in Zeist;

  • het gemeentehuis van Nieuwegein, Stadsplein 1 in Nieuwegein;

  • het gemeentehuis van De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven.

De stukken zijn ook digitaal te vinden op: www.platformparticipatie.nl/ringutrecht.

Tracébesluit vragenuur

Voor belanghebbenden die vragen hebben over de beantwoording van hun zienswijze en/of over de wijzigingen in het tracébesluit organiseert Rijkswaterstaat een aantal vragenuren. Tijdens deze vragenuren kunt u een-op-een met een projectmedewerker in gesprek. De vragenuren vinden plaats van 17.00 uur tot 19.00 uur.

Voor de bespreking van uw vragen tijdens het vragenuur, verzoeken we u om u vooraf aan te melden. U kunt uw aanmelding en vraag sturen aan: ring.utrecht@rws.nl.

De vragenuren zijn op:

Datum

Locatie

Adres

woensdag 25 januari

Gemeentehuis Houten

Onderdoor 25, Houten

donderdag 26 januari

Wijkbureau Zuid

't Goylaan 75, Utrecht

maandag 30 januari

De Groene Daan

Grothelaan 3 Groenekan

woensdag 1 februari

Restaurant ’t Oude Tolhuys

Weg naar Rhijnauwen 13-15, Utrecht

Bovenwettelijk maatregelenpakket

In het tracébesluit zijn geluidsschermen opgenomen die nodig zijn om aan de wettelijke eisen voor geluid te voldoen. Om de impact op de leefbaarheid in de omgeving zoveel mogelijk te beperken, heeft de Minister daarnaast 15 miljoen euro ter beschikking gesteld voor extra leefbaarheidsmaatregelen: de ‘bovenwettelijke’ maatregelen.

Van 10 mei tot en met 20 juni 2016 zijn omwonenden hierover geconsulteerd. Provincie Utrecht en de betrokken gemeenten hebben de Minister vervolgens geadviseerd over de invulling van het bovenwettelijk maatregelenpakket. De Minister heeft met dit advies ingestemd. Op www.provincie-utrecht.nl/bwmringutrecht is meer informatie te vinden over het bovenwettelijk maatregelenpakket en wordt toegelicht wat er met de reacties op de consultatie is gedaan.

De bovenwettelijke maatregelen maken geen deel uit van het tracébesluit.

Meer informatie

Op www.platformparticipatie.nl/ringutrecht staan alle actuele informatie en documentatie over het project. Ook op www.ikgaverder.nl/documenten vindt u alle relevante documentatie.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar de informatielijn van Rijkswaterstaat 0800 8002 (gratis) of mailen naar ring.utrecht@rws.nl.

Met vragen over de procedure kunt u terecht bij de directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, telefoon 070 456 8999 of via www.platformparticipatie.nl/ringutrecht.

Naar boven