Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit voor de grondwateronttrekking ten behoeve van de renovatie door Gasunie van het meet- en regelstation Esveld te Harfsen

Logo Waterschap Rijn en IJssel

Inzagetermijn: 29 maart 2017 tot en met 9 mei 2017

 

Op 4 november 2016 hebben wij van Gasunie Grid Services B.V. een verzoek om

milieueffectrapportage (m.e.r.) beoordeling ontvangen in verband met het onttrekken van maximaal

2,4 miljoen m3 grondwater voor de renovatie van meet en regelstation Esveld aan de Esveldsdijk te

Harfsen. Deze grondwateronttrekking is volgens het Besluit milieueffectrapportage (onderdeel D 15.2

van de bijlage) m.e.r.-beoordelingsplichtig.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Bij het verzoek om m.e.r.-beoordeling is een aanmeldingsnotitie gevoegd. In deze aanmeldingsnotitie

staat beschreven wat de mogelijke effecten zijn op het milieu, rekening houdend met alle criteria uit

bijlage III van de Europese Richtlijn betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en

particuliere projecten. De conclusie van de notitie is dat er vanwege de voorgenomen projecten geen

belangrijke nadelige effecten voor het milieu te verwachten zijn.

Op 14 maart 2017 heeft het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel in het

m.e.r.-beoordelingsbesluit de conclusie overgenomen dat er ten aanzien van de voorgenomen

activiteit geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu te verwachten zijn.

Rechtsmiddelen

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de

Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar en beroep mogelijk is, tenzij een

belanghebbende door dit besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. U kunt uw bezwaren te

zijner tijd kenbaar maken in het kader van de procedure die gevolgd wordt naar aanleiding van de

aanvraag om een watervergunning voor de grondwateronttrekking en infiltratie.

Inzage

De aanmeldingsnotitie inclusief alle bijlagen, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en alle overige

bijbehorende stukken liggen van 29 maart 2017 tot en met 9 mei 2017 ter inzage op het kantoor van

Waterschap Rijn en IJssel (Liemersweg 2 te Doetinchem). Het kantoor is geopend op werkdagen van

8.00 tot 17.00 uur.

Contact

Voor vragen over deze kennisgeving kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening

en Handhaving, telefoonnummer 0314 – 369 783, bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00

uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.

]

Naar boven