Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordoostpolderStaatscourant 2016, 70930Ruimtelijke plannenKENNISGEVING BESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Logo Noordoostpolder

UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE

 

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

 

Vergunning: HZ_WABO 2016-0285

Voor: het veranderen van de locatie van twee kabelstukken in de kabelzone van

Windpark Westermeerwind op grond van de Wabo voor de activiteit

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Locatie: in het IJsselmeer t.h.v. (Noordermeerdijk en Westermeerdijk)

Besluit: Verzonden op 19 december 2016 aan aanvrager

Ter inzage: Vanaf 22 december 2016

 

Het besluit is ten opzichte van het ontwerp daarvan niet gewijzigd.

 

De kennisgeving is raadpleegbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0171.PB00061-0002

 

De stukken zijn raadpleegbaar op www.noordoostpolder.nl via “plannen ter

inzage”.

Beroep instellen

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen beroep instellen. Zorg ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Daarmee voorkomt u dat het beroepschrift niet meer behandeld kan worden.

 

Zet in uw beroepschrift ten minste:

  • uw naam en adres;

  • de datum van uw beroepschrift;

  • een omschrijving of het nummer van het besluit waar u beroep tegen instelt;

  • waarom u het niet eens bent met ons besluit;

  • uw handtekening.

 

U stuurt het beroepschrift naar de Rechtbank Midden Nederland, sector Bestuursrecht. Het adres is: Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Heeft u spoed bij de beoordeling van uw beroep?

Het besluit geldt ook tijdens de beroepsprocedure. U kunt als u een beroepschrift heeft ingediend, gelijk ook een voorlopige voorziening vragen. Daarvoor is nodig dat u spoedeisend belang heeft. Dat is het geval wanneer de uitvoering van het besluit gevolgen heeft die niet ongedaan gemaakt kunnen worden. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden Nederland.

Zijn er kosten aan verbonden?

Aan het indienen van een beroepschrift en het vragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de hoogte van de bedragen.