Tarievenbesluit Ctgb 2017

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 • Gelet op artikel 74 Verordening (EG) 1107/2009, artikel 10, eerste lid, Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, alsmede artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

 • Overwegende dat het overgangsrecht van Verordening (EG) 1107/2009 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van gewasbeschermingsmiddelen die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn 91/414/EEG en de implementatie daarvan in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zoals die gold vóór 14 juni 2011;

 • Gelet op artikel 80 van Verordening (EU) 528/2012, artikel 10, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

 • Overwegende dat ter uitvoering van de verordening (EU) 528/2012 nadere regels zijn gesteld inzake de tarieven, facturering en betaling voor de diensten en werkzaamheden die het Ctgb in het kader van de verordening zal verrichten;

 • Overwegende dat het overgangsrecht van verordening (EU) 528/2012 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van biociden die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn (EG) 1998/98 of op basis de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zoals deze gold vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 november 2013 tot wijzing van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van de biociden verordening;

Besluit om de tarieven, verschuldigd in verband met de uitvoering van zijn wettelijke taken en overige diensten, vast te stellen als beschreven in dit besluit en de daarbij behorende bijlagen:

Hoofdstuk 1 – Begripsbepalingen

 • a. Gewasbeschermingsverordening: verordening (EG) 1107/2009 van het Europees parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad

 • b. Gewasbeschermingsrichtlijn: richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 2991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen

 • c. Biociden verordening: verordening (EU) 528/2012 van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2012

 • d. Biociden richtlijn: Richtlijn 98/8/EG van het Europese parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden

 • e. de wet: Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • f. de regeling: Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • g. het college: het in artikel 3 van de wet bedoelde College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • h. Onze Minister; de in artikel 1, van de wet bedoelde Minister

 • i. nieuwe werkzame stof:

  • i. (gewasbeschermingsmiddelen)

   • 1. een werkzame stof als bedoeld in artikel 30 Gewasbeschermingsverordening, of

   • 2. een werkzame stof die niet blijkens uitvoeringsverordening (EU) 540/2011 is goedgekeurd en die op 15 juli 1993 nog niet op de markt was en daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld

  • ii. (biociden) werkzame stof als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder e van de Biociden Verordening

 • j. zonale aanvragen: aanvragen tot wijziging/toelating van gewasbeschermingsmiddelen, die op grond van artikel 33 van de Gewasbeschermingsverordening middels de daar beschreven (inter)zonale beoordelingswijze worden behandeld

 • k. Europese aanvragen: aanvragen tot goedkeuring of wijziging van de goedkeuring van een werkzame stof, als bedoeld in artikel 7 van de Gewasbeschermingsverordening.

Hoofdstuk 2 – Overige bepalingen

1. Openbaarmakingverzoeken

Met betrekking tot verzoeken tot openbaarmaking past het Ctgb het bepaalde in het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur overeenkomstig toe.

2. Overgangsregime

De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld.

3. Intrekking eerdere tarievenbesluiten

Het Tarievenbesluit Ctgb 2016 wordt ingetrokken.

4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2017, na goedkeuring door Onze Minister en plaatsing van dit besluit in de Staatscourant.

5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Tarievenbesluit Ctgb 2017”.

Vastgesteld door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden op d.d. 28 september 2016

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

voor deze,

de Voorzitter,

ir. J.F. de Leeuw

Hoofdstuk 3 – Tarieven Servicedesk

Verzoeken

Omschrijving

Tarief 2017

Categorie

   

1

Tot 4 uur

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

2

Vanaf 4 uur

Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie

3

Request for meeting (RFM)

Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie

4

Pre-submission meeting (PSM)

Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie, met een voorschot van € 10.000,-

5

Pre-application support traject voor aanvraagtypen B-TFN, B-UTN en B-UTFN

Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie, met een voorschot van € 5.000,-

6

Voorlichtingsbijeenkomst (algemeen)

€ 195,–

7

Workshop

P.M.

Hoofdstuk 4 – Gewasbescherming

Tarieven aanvragen tot goedkeuring van werkzame stoffen gewasbescherming

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief 2017

TGEURAP, TGEURAPR

Ctgb rapporteur voor aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof m.u.v. van een werkzame stof op basis micro-organismen of feromonen

 
 

Aanvraagkosten

€ 12.500,-

 

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

Werkelijke kosten met voorschot van € 150.000,-

 

Werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Peer review; Europese besluitvorming)

Werkelijke kosten met voorschot van € 75.000,-

     

TGEURAPM, TGEURPRM

Ctgb rapporteur voor aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof op basis micro-organismen of feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof

 
 

Aanvraagkosten

€ 9.000,-

 

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

Werkelijke kosten met voorschot van € 40.000,-

 

Werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Peer review; Europese besluitvorming)

Werkelijke kosten met voorschot van € 40.000,-

     

TGEUCORA

Ctgb Co-rapporteur AIR stofdossier

 
 

Kosten becommentariëren stofbeoordeling RMS

Werkelijke kosten met voorschot van € 20.000,-

 

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

(Alleen indien in overleg met de RMS delen van de DAR/RAR moeten worden opgesteld)

Werkelijke kosten met voorschot van € 50.000,-

 

Co-rapporteur (type AIR) werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Peer review en Europese besluitvorming)

(Alleen indien in overleg met de RMS delen van de DAR/RAR moeten worden opgesteld)

Werkelijke kosten met voorschot van € 25.000,-

 

 

TGEURPCD

Ctgb rapporteur voor het beoordelen van confirmatory data

 
 

Beoordeling confirmatory data

Werkelijke kosten met voorschot van € 15.000,-

Tarieven aanvragen gewasbescherming, middelaanvragen

Middelaanvragen op basis van nacalculatie

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief 2017

Zonale aanvragen met het Ctgb als rapporteur (Nederland is zRMS).

• Nieuwe aanvraag (ZTG)

• Wijzigingsaanvraag (ZWTG)

• Renewal (ZRG)

• Vrijwillig zonale herregistratie (ZTHG)

Inbehandelingname en beoordelen (voorschot type 1)

Reguliere zonale aanvragen

Werkelijke kosten met voorschot van € 50.000,-*

Inbehandelingname en beoordelen (voorschot type 2)

Zonale aanvragen op basis van een micro-organisme, feromoon of plant extract (laag risico).

Zonale wijzigingsaanvragen gebaseerd op een recent dRR.

Werkelijke kosten met voorschot van € 30.000,-*

Aanvraagkosten

ZRG aanvragen (renewal van een middel met Nederland als zRMS), waarvoor uitstel is toegekend voor het indienen van het dRR.

Dit bedrag wordt in mindering gebracht op voorschot type 1 en 2 na indiening dRR.

€ 10.000,-

NLKUG, NLKUGH

Aanvraag tot uitbreiding in Nederland (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen Kleine Toepassingen

Werkelijke kosten met voorschot van € 8.000,-*

* er kan met reden van dit voorschot worden afgeweken als de ureninschatting daar aanleiding voor geeft. Als het voorschot onvoldoende blijkt zal er worden bij gefactureerd.

Aanvraagtarieven voor middelaanvragen op basis van vaste tarieven

Voor deze aanvragen geldt een aanvraag- en beoordelingstarief.

Aanvraagtype

Omschrijving

Aanvraagtarief

NLTG, NLWTG, NLRG, NLTHG,

CMS aanvraag

Zonale aanvragen waarbij Ctgb geen rapporteur is (Nederland is CMS)

• Nieuwe aanvraag (NLTG)

• Wijzigingsaanvraag (NLWTG)

• Renewal (NLRG)

• Vrijwillig zonale herregistratie (NLTHG)

€ 8.960,-

NLWERGZ, NLWERG

Wederzijdse erkenning

Wederzijdse erkenning kan op basis van zonaal dossier (NLWERGZ) of op basis van een toelating onder Richtlijn 91/414/EEG (NLWERG) uit een andere lidstaat

€ 4.096,-

THG

Herregistratie niet zonaal

(Art 80 (EG) 1107/2009)

€ 6.912,-

NLWG

Wijzigingsaanvraag

Nationale aanvraag tot wijziging (nationaal addendum) toelating

€ 2.560,-

Beoordelingstarieven voor middelaanvragen op basis van vaste tarieven

De beoordelingstarieven voor deze aanvraagtypen zijn gebaseerd op aanvragen met 1 werkzame stof, met maximaal 5 toepassingen (= regels in de GAP) en 1 dRR/zone. Er worden extra kosten in rekening gebracht wanneer een middel meerdere werkzame stoffen bevat, er meer dan 5 toepassingen zijn en/of wanneer er sprake is van meer dan 1 dRR.

T.b.v. Aanvragen tot wederzijdse erkenning en aanvragen waarbij uitsluitend het nationaal addendum wordt beoordeeld

NLTG, NLWTG, NLRG, NLTHG, NLWERG, NLWERGZ, NLWG

Aspect

Beoordelingstarief 2017

Werkzaamheid

€ 1.024,-

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 640,–

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 512,–

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 1.280,-

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 1.920,-

Ecotoxicologie

€ 2.560,-

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 2.432,-

   

Totaal

€ 10.368,-

T.b.v. Aanvragen tot wederzijdse erkenning en nationaal addendum voor middelen o.b.v. micro-organismen of feromonen dan wel hiermee vergelijkbare stoffen

NLTG, NLWTG, NLRG, NLTHG, NLWERG, NLWERGZ, NLWG,

Aspect

Beoordelingstarief 2017

Werkzaamheid

€ 1.536,-

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 640,–

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid en van de toepasser

€ 1.024,-

Gedrag en lotgevallen in het milieu en ecotoxicologie

€ 1.280,-

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 2.432,-

   

Totaal

€ 6.912,-

Tarieven beoordelen algemeen

THG, TG, WYG, PWSG, MRL, MTR, IKV

Aspect

Beoordelingstarief 2017

Werkzaamheid

€ 1.536,-

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 1.024,-

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 2.560,-

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 2.432,-

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 2.304,-

Ecotoxicologie

€ 4.480,-

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 2.432,-

   

Totaal

€ 16.768,-

Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen

Werkzaamheden

Tarief 2017

Per extra werkzame stof

€ 1.792,-

Per 1 tot en met 5 extra toepassingen

€ 768,–

Tankmix

€ 1.792,-

Extra dRR

€ 8.960,-

Inperking tijdens de beoordeling (bijv. tussentijdse wijziging WG/GAP, wijziging in toepassing etc. zonder aanpassing beoordeling.)

€ 1.024,-

Evalueren samenvattingen en studierapporten voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu (lotgevallen en ecotox)

Werkelijke kosten op basis van ureninschatting

Toepassing van Guidance Document aquatische organismen

€ 1.024,-

Toepassing van Guidance Document vogels en zoogdieren

€ 1.536,-

Toepassing Guidance Document DEGT50 (EFSA, 2014)

€ 256,–

Toepassing FOCUS Guidance Document Groundwater (EFSA, 2014)

€ 2.048,-

Toepassing Guidance honingbijen en andere bestuivers

P.M.

Toepassing Guidance bedekte teelt

€ 512,–

Vergelijkende beoordeling gewas conform Art 50 Verordening (EG) 1107/2009 (Comparative Assessment)

CA 1:Intake

Landbouwkundige beoordeling

CA 2: Risico beoordeling

€ 744,–

Per toepassing € 744,–

Werkelijke kosten op basis van ureninschatting

Tarieven overige aanvragen gewasbescherming zonder extra beoordelingskosten

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief 2017

Administratieve wijzigingen

 

WNT, WNAW, OT

Wijziging naam toegelaten middel,

Wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder

Overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf

€ 256,–

INTR

Intrekking van een toelating van een gewasbeschermingsmiddel

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

     

Kleine wijzigingen

 

WSGNW

Niet wezenlijke wijziging van de samenstelling

€ 832,–

Toevoegen of wijzigen fabrikant middel, wijzigen productielocatie

Wijziging productieproces middel (overgangsrecht)

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

NLWATG

Kleine wijziging WG-GA/WG inclusief beperkingen toepassingsgebied.

(waarbij GAP niet wijzigt en er geen risicobeoordeling nodig is)

€ 256,–

     

Overige type toelatingen

 

AG,

VAG,

UAG,

NLWERGV

Afgeleide aanvragen

Nieuwe afgeleide toelating

Verlenging afgeleide toelating

Uitbreiding afgeleide toelating

Administratieve verlenging van een toelating verkregen via een Wederzijdse erkenning

€ 832,–

     

PAG,

VPAG,

UPAG,

BPAG

Parallel aanvragen

Parallel vergunning

Verlenging parallel vergunning

Uitbreiding parallel vergunning

Nieuwe batch voor parallel handel

€ 832,–

PGN

Proefontheffing

vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij de behandelde gewassen niet in de voedselketen komen

€ 256,–

PGR

Proefontheffing

vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij het de bedoeling is dat de behandelde gewassen in de voedselketen komen, basisbedrag

€ 320,–

PGR

Proefontheffing

Aanvullend bedrag per 5 gewas toepassingen die men in de voedselketen wil brengen (regels in de tabel)

€ 128,–

VIG

Verzoek inlichtingen dierproeven

€ 512,–

 

Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens

Werkelijke kosten

TT

Toevoegingsstof aanvraag

€ 832,–

EXV

Exportverklaring

€ 256,–

 

EU MRL beoordelingen conform Art 12 van 396/2005 (Opstellen Evaluatie Rapport)

€ 640,–

     

WGF, WGI

Omzetting WGGA naar WG of update WG

 
 

Toelatinghouder levert zelf WG aan en voldoet aan voorwaarden

€ 832,–

 

Toelatinghouder levert WG niet aan of WG voldoet niet aan voorwaarden voor maximaal 5 toepassingen

€ 1.280,-

 

Aanvullend bedrag per 5 toepassingen wanneer toelatinghouder WG niet aanlevert of WG voldoet niet aan voorwaarden

€ 256,–

 

Omzetting van WGGA naar of update van WG voor parallel vergunningen of gewijzigde toelatingen

€ 384,–

 

Omzetting van WGGA naar WG1.0 naar WG2.0

€ 256,–

     
 

Vrijstelling zoals bedoeld in art 53 van

Verordening (EG) 1107/2009

Tarieven zie Rgb Staatscourant nr. 63105

d.d. 30 november 2016

Tarieven overige aanvragen gewasbescherming waarvoor naast het tarief indien nodig extra beoordelingskosten in rekening kunnen worden gebracht

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief 2017

WYG

Wijziging verpakking, houdbaarheidstermijn of etikettering

€ 384,–

PWSG

Wijziging productieproces werkzame stof en/of toevoegen productielocatie van de werkzame stof. Equivalentie beoordeling t/m TIER 1- Equivalentie nog niet beoordeeld in andere lidstaat

€ 1.280,-

 

Wijziging productieproces werkzame stof en/of toevoegen productielocatie van de werkzame stof. Equivalentie is beoordeeld door andere lidstaat en gepubliceerd op CircaBC

€ 256,–

MRL

Afleiden van Maximaal Residu Limiet MRL

€ 832,–

MTR

Aanvragen tot afleiden norm in het kader van de KRW

€ 832,–

     
 

In kennisstellingsverplichting

 

IKV

Verordening (EG) 1107/2009 artikel 56, eerste lid of vierde lid (inhoudelijk)

€ 832,–

IKV

Verordening (EG) 1107/2009 artikel 56, vierde lid (administratief)

€ 256,–

Tarieven voor te evalueren samenvattingen en studierapporten met betrekking tot middelgegevens

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief 2017

Alle aanvragen

Evalueren samenvattingen en studierapporten voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu (lotgevallen en ecotox)

werkelijke kosten op basis van ureninschatting

Jaarlijkse vergoeding gewasbeschermingsmiddel

 

Jaarlijkse Vergoeding

 

JV

Jaarlijkse vergoeding gewasbeschermingsmiddel

€ 1.419,-

Hoofdstuk 5 - Biociden

Tarieven middelaanvragen en overige werkzaamheden onder verordening (EU) 528/2012

Aanvraagtype

Aanvraagtype R4BP3

Omschrijving

Tarief 2017

   

Aanvragen waarbij een volledige beoordeling uitgevoerd moet worden

 

B-UTN, B-UTH

UA-APP

Unie toelating biocide waarbij NL de evaluerende competente autoriteit is (nieuw middel of herregistratie)

 

B-UTFN, B-UTFH

UA-APP

Unie toelating biocide familie waarbij NL de evaluerende competente autoriteit is (nieuw middel of herregistratie)

 

B-TN, B-TH

NA-APP

Nationale toelating biocide (nieuw middel of herregistratie)

 

B-TFN, B-TFH

NA-APP

Nationale toelating biocide familie (nieuw middel of herregistratie)

 

B-TPR, B-TPRF

 

Voorlopige toelating (biocide of familie)

 

B-TR, B-TRF

NA-RNL

Verlenging van een toelating (biocide of familie)

 

B-GW, B-GWF

NA-AAT, NA-MAC

Grote wijziging van een toelating (biocide of familie) waarbij Nederland de evaluerende competente autoriteit is

 
       
   

Standaardtarief

 
   

Aanvraagkosten

€ 6.912,-

   

Beoordelingskosten fysisch-chemische eigenschappen en analysemethoden

€ 1.536,-

   

Beoordelingskosten werkzaamheid

€ 4.608,-

   

Beoordelingskosten humane toxicologie

€ 4.608,-

   

Beoordelingskosten milieu

€ 4.992,-

   

Eindoordeel

€ 2.432,-

       
   

Totale kosten voor een 'standaard' aanvraag

€ 25.088,-

       
   

Het standaardtarief voor aanvragen biocide is gebaseerd op een nationale aanvraag (geen Unietoelating), 1 user category, 1 PT, 1 werkzame stof, geen Substance of Concern, geen comparative assessment en geen confidentiality request

 
   

Tarief familie kent dezelfde basis als aanvraag biocide

 
       
   

Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen:

 
   

Comparative assessment

€ 11.392,-

   

Familie (basistarief)

€ 11.392,-

   

Familie (per familielid)

€ 1.280,-

   

Extra user category

€ 1.792,-

   

Extra PT

€ 1.792,-

   

Extra active substance

€ 1.792,-

   

Substance of concern (per stof)

€ 1.792,-

   

In kader van Unietoelating (NL = eCA)

€ 4.352,-

   

Confidentiality request (per item)

€ 128,–

   

Samenvatten en/of evalueren studies voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu

werkelijke kosten op basis van uren-inschatting

       
   

Aanvragen voor wederzijdse erkenning (NL is betrokken lidstaat)

 

B-TWENP

B-TWEHP

NA-MRP

All-in-one tarief voor wederzijdse erkenning in parallel van een enkel middel (geen familie)

€ 7.296,-

B-TWENS

B-TWEHS

NA-MRS

All-in-one tarief voor wederzijdse erkenning in sequentie van een enkel middel (geen familie)

€ 7.296,-

B-GWC,

B-GWFC

NA-AAT

NA-MAC

All-in-one tarief voor grote wijziging van een toelating (biocide of familie) waarbij Nederland de betrokken lidstaat is.

€ 7.296,-

   

Het standaardtarief wederzijdse erkenning van een familie kent dezelfde basis als aanvraag wederzijdse erkenning van een gewone toelating.

 
       
   

Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen:

 
   

Comparative assessment

€ 1.240,-

   

Familie (per familielid)

€ 896,–

   

Extra user category

€ 896,–

   

Extra PT

€ 896,–

   

Extra active substance

€ 896,–

       

Bij het indienen van een wederzijdse erkenning in parallel wordt het op dat moment geldende tarief in rekening gebracht. Indien de tarieven zijn gewijzigd op het moment dat de wederzijdse erkenning in parallel daadwerkelijk uitgevoerd kan worden, zal een extra factuur worden opgesteld om het verschil te verrekenen.

       
   

Vereenvoudigde toelating

 

B-ET, B-ETF

SA-APP

Vereenvoudigde toelating

€ 7.296,-

B-ETN, B-ETFN

SA-APP

Vernieuwing van een vereenvoudigde toelating (enkel middel of familie)

€ 896,–

       
   

Het standaardtarief voor aanvragen biocide is gebaseerd op 1 user category, 1 PT, 1 werkzame stof en geen confidentiality request

 
   

Tarief familie kent dezelfde basis als aanvraag biocide

 
       
   

Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen:

 
   

Familie (basistarief)

€ 896,–

   

Familie (per familielid)

€ 896,–

   

Extra PT

€ 896,–

   

Extra active substance

€ 896,–

   

Confidentiality request (per item)

€ 128,–

   

Samenvatten en/of evalueren studies voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu

werkelijke kosten op basis van uren-inschatting

       
   

Vereenvoudigde toelating kennisgeving

 

B-EM

SN-NOT

Kennisgeving (melding) van vereenvoudigde toelating, toegelaten in een andere lidstaat

€ 1.536,-

       
   

Toelating volgens de procedure van 'the same biocidal product'

 

B-ST

NA-BBS, NA-BBP

All-in-one tarief voor same biocidal product van een enkel middel (geen familie)

€ 1.664,-

       
   

Het standaardtarief voor aanvragen same biocidal product is gebaseerd op een nationale aanvraag zonder gelijktijdige administratieve wijziging

 
   

Het standaardtarief same biocidal product van een familie kent dezelfde basis als aanvraag same biocidal product van een gewone toelating

 
       
   

Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen:

 
   

Familie (per familielid)

€ 256,–

   

Gelijktijdige administratieve wijziging

€ 256,–

       
   

Overige tarieven Biociden

 

Indien noodzakelijk, kunnen voor onderstaande aanvragen beoordelingskosten in rekening gebracht worden. Deze kosten worden vooraf bepaald op basis van de ingeschatte werkelijke kosten.

B-FL

NA-NPF

Toevoeging van een product aan een biocidefamilie

€ 1.280,-

B-AW

NA-ADC

Wijziging toelating: administratieve wijziging

€ 256,–

B-KW

NA-MIC

Wijziging toelating: kleine wijziging, omzetten WG/GA naar SPC op verzoek toelatinghouder.

€ 1.536,-

PB

ET-NOT

Kennisgeving van experiment of proef

€ 512,–

       
   

Vergunning voor parallelhandel

 

PAB,VPAB, UPAB,BPAB

PP-APP

All-in-one tarief

€ 832,–

Tarieven middelaanvragen en overige werkzaamheden waarbij één of meer bestaande werkzame stoffen, voor de aangevraagde PT's, nog niet zijn opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde stoffen of Annex I van Verordening (EU) 528/2012

Aanvraagtype

 

Omschrijving

Tarief 2017

   

Aanvraagkosten

 

TB, TBE, UB, WSB

 

Aanvraagkosten toelating, uitbreiding, wijziging

€ 5.120,-

KB

 

Vaststelling kaderformulering

€ 2.560,-

TVB

 

Verlenging

€ 2.816,-

       

TB, TBE, UB, WSB, WYB, TVB

 

Beoordelingskosten

 
   

Werkzaamheid

€ 1.280,-

   

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 1.536,-

   

Criteria ten aanzien van de toepasser en volksgezondheid

€ 2.304,-

   

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 2.304,-

   

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 2.432,-

       
   

Totale beoordelingskosten voor een 'standaard' aanvraag, de aanvraagkosten worden apart in rekening gebracht

€ 9.856,-

       

TB, UB, TBE

 

Indien gebruik wordt gemaakt van vergelijkende beoordeling (tarief per aspect)

€ 896,–

       
   

Aanvraagkosten en beoordelingskosten gecombineerd

 

DVB

 

Complete beoordeling dringend vereist biocide

€ 11.008,-

       
   

Overige aanvragen

 
   

Indien noodzakelijk, kunnen voor onderstaande aanvragen beoordelingskosten in rekening gebracht worden. Deze kosten worden vooraf bepaald op basis van de ingeschatte werkelijke kosten.

 

AB, VAB, UAB

 

Toelating, verlenging of uitbreiding afgeleide biocide,

€ 832,–

WWGGA

 

Wijziging WGGA (redactioneel)

€ 256,–

WSBNW

 

Voor een niet wezenlijke wijziging van de samenstelling biocide

€ 832,–

PAB, VPAB, BPAB, UPAB

 

Parallel toelating biocide, verlenging parallel toelating biocide, overige aanvragen betreffende parallel toelating biocide

€ 832,–

WNT, WNAW, OT

 

Wijziging naam toegelaten middel, wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder of overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf

€ 256,–

WYB

 

Wijziging verpakking, wijziging etikettering van een biocide, overige wijzigingen (redactioneel)

€ 384,–

EXV

 

Exportverklaring

€ 256,–

       

VIB

 

Verzoek om inlichtingen dierproeven biocide

€ 512,–

   

Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens

Werkelijke kosten

Wijziging productielocatie middel onder overgangsrecht

 

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

Tarieven aanvragen tot goedkeuring en verlenging van werkzame stoffen, alsmede opname in Annex I (van Verordening (EU) 528/2012) van werkzame stoffen

Aanvraagtype

Aanvraagtype R4BP3

Omschrijving

Tarief 2017

EU-B

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP

Aanvraag tot goedkeuring van een (nieuwe) werkzame stof of inclusie van een werkzame stof in Annex I van Verordening (EU) 528/2012

€ 12.500,-

   

Samenvatten, evalueren en beoordelen

 

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA

Extra evaluatie en extra beoordelingen

Werkelijke kosten met voorschot van € 250.000,-

       

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA

Gemiddelde evaluatie

Werkelijke kosten met voorschot van € 200.000,-

       

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP

Evaluatie o.b.v. eenvoudig dossier of dossier voor aanvraag inclusie van werkzame stof in Annex I van Verordening (EU) 528/2012

Werkelijke kosten met voorschot van € 100.000,-

       
   

Overige werkzaamheden

 

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP

Werkzaamheden ter afronding van de aanvraag van een werkzame stof of inclusie van een werkzame stof in Annex I van Verordening (EU) 528/2012 (Europese besluitvorming)

Werkelijke kosten met voorschot van € 75.000,-

       

Tarieven voor samenvatten en evalueren van studies met betrekking tot middelgegevens

Aanvraagtype

Aspect

Omschrijving

Tarief 2017

TB, TBE, UB, WSB, WYB, TVB

werkzaamheid

De werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel (per aanvraag)

€ 1.497,-

Alle aanvragen

overige aspecten

Samen te vatten en/of te evalueren studies voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu

werkelijke kosten op basis van uren-inschatting

Tarieven voor samenvatten en evalueren van studies met betrekking tot stofgegevens

Aanvraagtype

Aspect

Omschrijving

Tarief 2017

Alle aanvragen

overige aspecten

Samen te vatten en/of te evalueren studies voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu

werkelijke kosten op basis van uren-inschatting

Jaarlijkse vergoeding biocide

JV

Jaarlijkse vergoeding

 
 

Toelating biocide (Nationaal)

€ 1.175,-

 

Toelating biocidefamilie

€ 1.000,-

 

Additioneel per familielid

€ 195,–

 

Het tarief dat maximaal voor een familie in rekening wordt gebracht is € 4.900,- per jaar.

 
 

Voor het aanbieden op de Nederlandse markt van biociden van een productfamilie wordt zowel voor de familie als voor de individuele leden een vergoeding in rekening gebracht.

 

Toelichting Tarievenbesluit 2017

Algemeen

Artikel 10, eerste lid van de wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (verder: de wet) bepaalt dat de kosten die het Ctgb maakt bij de uitvoering van de hem in artikel 4 van de wet opgedragen taken, moeten worden gedekt uit de door het college vast te stellen en in rekening te brengen tarieven. De tarieven hebben een rechtstreeks verband met de kosten die het Ctgb bij de uitvoering maakt en behoeven de goedkeuring van de ministers van EZ en I&M.

De tarieven worden met dit besluit vastgelegd en hebben vooral betrekking op:

 • Aanvragen tot toelating of met betrekking op toelatingen (bijvoorbeeld aanvragen tot toelating, wijziging of verlenging van de toelating, aanvragen tot goedkeuring van een werkzame stof van een gewasbeschermingsmiddel of tot plaatsing van een werkzame stof van een biociden op Annex I of Ia bij richtlijn 38/8/EG)

 • Jaarlijkse vergoedingen, die toelatinghouders aan het Ctgb verschuldigd zijn op grond van artikel 10, eerste lid van de wet

 • Openbaarmakingsverzoeken middels verwijzing naar het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur.

 • Servicedesk verzoeken

 • Overige werkzaamheden

Voor het evalueren van samenvattingen van gegevens en studies voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn de werkelijke kosten verschuldigd welke vooraf in rekening worden gebracht. Met uitzondering van zonale aanvragen (NL ZRMS), aanvragen tot uitbreiding in Nederland (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen kleine toepassingen en Europese aanvragen, waar de werkelijk gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht op basis van voorschot en nacalculatie.

Indien het college besluit tot het stellen van aanvullende vragen, zijn daarvoor ook de daaraan verbonden kosten voor het evalueren van samenvattingen van gegevens en de beoordelingskosten verschuldigd.

In het kader van bepaalde aanvraagtypen, zoals (bij gewasbeschermingsmiddelen) de toelating van een toevoegingsstof of een parallelle vergunning, kan het voorkomen dat ook een inhoudelijk-wetenschappelijke beoordeling noodzakelijk is. In die gevallen is het derhalve mogelijk dat – naast de aanvraagkosten – ook de betreffende kosten in rekening gebracht moeten worden.

Nacalculatie

Bij diverse aanvragen vindt nacalculatie plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten; dit is bij de desbetreffende aanvragen nadrukkelijk vermeld.

Werkelijke kosten

Werkelijk gemaakte kosten betreffen de interne kosten gemaakt door het Ctgb (uurtarief x aantal door Ctgb bestede uren) en de werkelijke kosten van ingeschakelde derden (inclusief de aan derden betaalde BTW).

Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie
 • a. De aan het Ctgb verschuldigde vergoeding wordt berekend aan de hand van de aangeduide posten en tariefstellingen.

 • b. Op grond van het Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007 dienen aanvraagkosten bij het indienen van de aanvraag te zijn voldaan aan het Ctgb. Hiervoor wordt een factuur verzonden. Het Ctgb accepteert – vooruitlopend op een mogelijke aanpassing op dit punt van het Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007 – ook dat de aanvrager naar aanleiding van de door het Ctgb uitgebrachte factuur betaalt.

 • c. Indien een voorschot voor de werkelijke kosten is betaald, wordt dit met het uiteindelijk verschuldigde bedrag verrekend. Indien de daadwerkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen 30 dagen na dagtekening van de eindfactuur aan de aanvrager terugbetaald.

 • d. In afwijking van het bepaalde in artikel 4:87lid 1 Awb geldt voor andere tarieven of kosten dan bedoeld onder b) dat de aanvrager de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer dient te voldoen.

Aanpassing van het voorschotbedrag

Een aspirant-aanvrager kan voorafgaand aan het doen van een aanvraag, het Ctgb verzoeken om op basis van door hem verstrekte informatie een inschatting te maken van de reële kosten van die specifieke aanvraag en om het voorschotbedrag daarop aan te passen. In een vooroverleg wordt in dat geval aan de hand van het in te dienen dossier een op de aanvraag toegesneden voorschot vastgesteld. Hiermee hoopt het Ctgb te bevorderen dat volledige en adequate dossiers worden ingediend, hetgeen tijdwinst oplevert, en daardoor een lager voorschot en een lagere eindafrekening.

Tijdige betaling

Voor zover het bepaalde in artikel 4:97 Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, laat dit onverlet de bestuursrechtelijke gevolgen van niet (tijdige) betaling, opgenomen in het geldende Bestuursreglement regeling toelating Gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Er is tijdig betaald indien de betaling door het Ctgb voor het einde van de in de factuur genoemde termijn is ontvangen, dan wel indien wordt aangetoond dat het te betalen bedrag voor het einde van de termijn naar het Ctgb is overgeschreven of gestort.

Betaling in termijnen

Tot twee weken na de datum van dagtekening van de factuur kan de aanvrager het College verzoeken om de kosten van de procedure bij het Ctgb in termijnen te mogen betalen.

 • Dit verzoek wordt gehonoreerd indien de kosten van de procedure meer dan € 5.000,- bedragen.

 • Indien de kosten van de procedure niet meer dan € 30.000,- bedragen, kan worden voldaan in maximaal drie maandelijkse termijnen van telkens een derde van de totale som.

 • Indien de kosten van de procedure meer dan € 30.000,- bedragen, kan worden voldaan in maximaal vier maandelijkse termijnen van telkens een kwart van de totale som.

De eerste termijn dient te zijn betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de oorspronkelijke factuur.

Bij betaling in termijnen aanvaardt het College na tijdige betaling van de eerste termijn de aanvraag en deelt de datum van deze aanvaarding mee aan de aanvrager.

Grondslagen en uitgangspunten

De Biocideverordening verplicht de lidstaten om in de tariefstelling rekening te houden met een aantal zaken die voor het Ctgb nieuw zijn:

 • de gedeeltelijke terugbetaling van de vergoeding indien een aanvrager de verlangde informatie niet binnen de vastgestelde termijn indient (artikel 80 lid 3 onder b);

 • waar passend, inachtneming van de specifieke behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen, met inbegrip van de mogelijkheid om betalingen in verschillende termijnen en fasen te splitsen (artikel 80 lid 3 onder c);

 • bij de structuur en het bedrag van de vergoedingen wordt rekening gehouden met de omstandigheid of de informatie gezamenlijk dan wel afzonderlijk wordt ingediend (artikel 80 lid 3 onder d);

 • in naar behoren gemotiveerde gevallen kan, mits het agentschap of de bevoegde autoriteit daarmee akkoord gaat, de vergoeding geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden (artikel 80 lid 3 onder e).

DTG-lijst

De DTG-lijst is de Definitie Lijst Toepassingsgebieden, zoals die is opgenomen in de Evaluation Manual (te vinden op de website van het Ctgb) onder het aspect werkzaamheid.

”technische werkzame stof”

Onder ‘technische werkzame stof´ wordt verstaan de werkzame stof met de bijbehorende technische specificaties en bepalingen zoals vermeld in Verordening (EG) 1107/2009 (voor gewasbeschermingsmiddelen) en in de Bijlage bij EU Verordening (EU) 545/2011, dan wel (voor biociden) de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen bij Verordening (EU) 528/2012 voor de werkzame stof. Met ‘werkzame stof’ wordt de werkzame stof in de algemene zin bedoeld, de zuivere werkzame stof.

In aanvulling op bovenstaande en deels in afwijking hiervan gelden voor de werkzaamheden die het Ctgb verricht ter uitvoering van de Biociden Verordening de volgende bepalingen.

Communicatie

Vanaf het moment dat een aanvraag wordt ingediend geschiedt alle correspondentie omtrent kosten en betaling middels plaatsing van het bericht in het Register for Biocidal Products (R4BP3) en eventueel een mededeling hiervan per email aan de aanvrager.

Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie (biociden)

Na ontvangst van de aanvraag berekent het Ctgb de voor de aanvraagprocedure verschuldigde vergoeding aan de hand van de aangeduide posten en tariefstellingen. De factuur wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag verzonden. De Biociden Verordening bepaalt dat de kosten van een aanvraagprocedure binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening van de factuur moet zijn betaald. Een hersteltermijn kan niet worden gegeven. Bij niet tijdige betaling wordt de aanvraag verworpen. Indien het gefactureerde bedrag een voorschot betreft, worden na afloop van de procedure middels nacalculatie de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht. Indien de daadwerkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen vier weken na dagtekening van de eindfactuur aan de aanvrager terugbetaald. Indien de aanvrager niet of niet volledig binnen de gestelde termijn betaalt, is de aanvrager van rechtswege in verzuim in de zin van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek.

Afzonderlijke tarieven

Aangezien voorzien wordt dat het goedkeuren van de bestaande en geïdentificeerde werkzame stoffen tot na het jaar 2024 doorgaat zullen naar verwachting eerst in 2027 alle in Nederland alle toegelaten biociden onder het regime vallen van de biociden Verordening. Tot die tijd zullen er voor biociden tarieven blijven bestaan voor procedures onder nationaal recht of onder het recht van richtlijn 98/8/EG, naast de tarieven voor producten en procedures die onder de Verordening vallen.

Verlaagd tarief bij geclusterde aanvragen

Indien meerdere aanvragen tegelijk worden ingediend waarbij op één of meer aspecten kan worden volstaan met een clusterbeoordeling voor meerdere aanvragen, brengt het Ctgb op verzoek van de aanvrager(s) voor die aspecten van die aanvragen een verlaagd tarief in rekening.

Indien er meerdere aanvragers zijn, is jegens het Ctgb iedere aanvrager hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag. Het Ctgb heeft geen bemoeienis met de onderlinge verrekening tussen aanvragers.

Kaderformulering

De aanvrager van een toelating van een biocide kan het Ctgb vragen om bij de toelating vast te stellen dat de betreffende biocide als kaderformulering wordt aangemerkt. De vaststelling van een kaderformulering biedt de toelatinghouder de mogelijkheid om gemakkelijker en tegen lagere tarieven sterk vergelijkbare toelatingen (bijv. in andere kleuren) te verkrijgen. De vaststelling van de kaderformulering brengt extra aanvraagkosten met zich mee, die derhalve naast de gewone aanvraagkosten in rekening gebracht worden.

Inwerkingtreding van verordening (EU) 528/2012

Per 1 september 2013 is Verordening (EU) 528/2012 in werking getreden. Deze verordening is van toepassing op alle (aanvragen inzake) biociden en werkzame stoffen in biociden die niet op grond van regels van overgangsrecht onder de werking van de nationale wet of richtlijn 98/8/EG vallen. De verordening geeft regels voor de vergoeding die de lidstaten mogen berekenen voor de diensten die zij verrichten met betrekking tot de procedures van de verordening.

Nieuwe elementen

De communicatie tussen aanvrager en Ctgb zal onder de verordening volledig digitaal verlopen. De verordening introduceert voorts nieuwe aanvraagtypen en nieuwe soorten toelatingen, nieuwe verplichtingen ten aanzien van tariefstelling, facturering en betaling, en de mogelijkheid van een aangepast tarief. Het uitgangspunt dat de beoordelende lidstaten kostendekkend moeten werken is onveranderd gebleven.

Overige tarieven

Voor werkzaamheden waarvoor (nog) geen vast tarief kan worden vastgesteld, wordt de kostprijs (werkelijke kosten) in rekening gebracht. Dit gebeurt na overleg met de aanvrager.

Wijzigingen in 2017

Uurtarief 2017

Het uurtarief is met 3% geïndexeerd en bedraagt in 2017; € 128,– per uur.

Jaarlijkse vergoedingen algemeen

Voor de registratie van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel en biocide wordt een jaarlijkse vergoeding in rekening gebracht.

Jaarlijkse vergoedingen (gewasbescherming)

Het tarief voor de jaarlijkse vergoeding voor gewasbeschermingsmiddelen volgt niet de indexering van het uurtarief maar stijgt met € 119,– ten opzichte van 2016; en wordt vastgesteld op; € 1.419,-. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat vanaf 2017 het uitvoeren van werkzaamheden op grond van artikel 44 van Verordening 1107/2009 via de jaarlijkse vergoeding in rekening moet worden gebracht (Brief: Ministerie van Economische zaken d.d. 12 december 2016 DGAN-PAV/16183632).

Jaarlijkse vergoedingen (biociden)

Het tarief voor de jaarlijkse vergoeding voor biociden 2017 volgt niet de indexering van het uurtarief maar stijgt met € 5,– (0,4%) ten opzichte van het tarief van 2016. Het tarief wordt niet geïndexeerd met 3% en kan nagenoeg gelijk blijven omdat het aantal toegelaten biociden op peildatum 1 februari 2017 naar verwachting hoger ligt dan in 2016.

Voor een Biocidefamilie wordt een apart tarief voor de jaarlijkse vergoeding in rekening gebracht, daarnaast wordt per familielid een beperkt tarief in rekening gebracht. Het totaal dat voor een biocidefamilie inclusief de familieleden in rekening kan worden gebracht is gemaximeerd. Deze tarieven stijgen niet ten opzichte van 2016.

Tarief eindoordeel gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het tarief voor eindoordeel is verhoogd. De administratieve last is groter omdat er in meerdere Europese systemen dossier gegevens en besluiten moeten worden ingevoerd en vastgelegd.

Additionele tarieven (algemeen)

In aanvulling op de standaard beoordelingskosten voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn er additionele tarieven. Deze tarieven gelden voor werkzaamheden die niet onder de standaard beoordelingskosten vallen.

Wijziging verpakking gewasbescherming en biociden

Dit tarief gaat omhoog van € 248,– naar € 372,–.

Additionele tarieven (gewasbescherming):

Middelen die aangevraagd worden als Tankmix krijgen een extra beoordeling. Hier is een additioneel tarief voor vastgesteld. Daarnaast is er voor een aantal toepassingen als gevolg van nieuwe guidances een additioneel tarief vastgesteld.

Stofaanvragen gewasbescherming

het voorschot tarief stofaanvragen voor de afrondende fase van een stofbeoordeling gebaseerd op een micro-organisme is verhoogd. In deze fase is er intensief contact met EFSA.

Datzelfde geldt voor het tarief van Co-rapporteur van AIR stoffen. Ook dit voorschot tarief is verhoogd.

Comparative Assessement (gewasbescherming)

Nieuw is het tarief voor Comparative Assessment. Hiervoor is afgesproken dat dit in twee tranches zal worden gefactureerd: de intake en de landbouwkundige beoordeling en daarna de risicobeoordeling welke op basis van werkelijke kosten wordt gefactureerd.

Renewal (ZRG)

Er is een extra aanvraag tarief ingesteld voor ZRG aanvragen (renewal van een middel met Nederland als zRMS), waarvoor uitstel is verleend voor het indienen van het dRR. Bij indienen van een definitief dRR wordt dit bedrag verrekend met de werkelijke kosten.

Tarieven voor samenvatten en evalueren van studies (gewasbescherming)

Het overzicht met de kosten van het evalueren en samenvatten van studies komt te vervallen. De werkelijke kosten worden hiervoor in rekening gebracht.

Beoordelingskosten wederzijdse erkenning en aanvragen waarbij uitsluitend het nationaal addendum wordt beoordeeld (gewasbescherming)

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen chemische dossiers, dossiers voor middelen op basis van micro-organismen en de beoordelingen van herregistraties.

Bij de beoordeling van de chemische dossiers heeft er een verschuiving tussen de posten plaatsgevonden ten faveure van de tarieven voor FCE en het eindoordeel. De laatste fase van een besluit kost steeds meer tijd (publiceren op Circa en website, sanitizen).

Beoordelingskosten voor aanvragen tot wederzijdse erkenning en nationaal addendum voor middelen o.b.v. micro-organismen of feromonen dan wel hiermee vergelijkbare stoffen

De beoordelingskosten zijn op aspectniveau verlaagd, het tarief voor eindoordeel is ook voor deze aanvragen verhoogd.

Gewasbescherming kleine wijziging NLWATG

Het tarief voor Kleine wijziging WG-GA/WG inclusief beperkingen toepassingsgebied is verlaagd van € 806,– naar € 248,–

Omzetting WGGA naar WG of update WG

Er is een staffel voor de WGGA omzetting ingevoerd zodat aanvragen met veel gewassen kostendekkend zijn.

Biociden aanvragen voor wederzijdse erkenning (NL is betrokken lidstaat)

Er is een tarief voor comparative assessment bij wederzijdse erkenningen ingevoerd. Dit is een lager tarief dan dat wanneer wij zelf de comparative assessment moeten uitvoeren, het Ctgb checkt alleen of in de comparative assessment de Nederlandse situatie juist is meegenomen.

Biociden wijziging WWGGA

Het tarief voor wijziging WWGGA is verlaagd van € 806,– naar € 256,–.

Vrijstelling voor proeven biociden

Het tarief voor vrijstelling voor proeven onder overgangsrecht komt te vervallen, alle vrijstellingen vallen nu onder de BPR.

Wijziging productieproces werkzame stof biociden

Het tarief voor wijziging productieproces werkzame stof komt te vervallen, dit wordt aangemeld bij Echa (alle werkzame stoffen dienen op de artikel 95 lijst te staan).

Servicedesk

Vanaf 1 januari 2017 zijn de categorieën aangepast:

 • Vragen tot 4 uur worden niet in rekening gebracht;.

 • Vragen vanaf 4 uur worden in rekening gebracht tegen uurtarief.

Naar boven