Instellings-, mandaat- en volmachtbesluit KEI

De Raad voor de rechtspraak,

overwegende

Het programma KEI van de Rechtspraak is van grote importantie voor de Rechtspraak en kent inmiddels een grote omvang. De dagelijkse leiding van het programma berust bij een door de Raad benoemde directeur. Om de directeur van het programma KEI in staat te stellen leiding te geven aan het programma en om leiding te kunnen geven aan de in het programma werkzame medewerkers is het nodig dat de Raad de directeur door middel van mandaat, volmacht en machtiging de daartoe strekkende bevoegdheden verleent.

gehoord de directeur KEI,

besluit:

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Raad:

de Raad voor de rechtspraak, bedoeld in artikel 84, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie;

b. KEI:

het programma Kwaliteit en Innovatie (Rechtspraak) waarvan de Raad de opdrachtgever is;

c. directeur KEI:

de directeur van het programma KEI.

Artikel 2. KEI

 • 1. Er is een programma KEI.

 • 2. KEI is een tijdelijke organisatie ingesteld door de Raad met het doel vorm te geven aan een moderne rechtsgang die de rechtspraak toegankelijker maakt voor de rechtzoekenden en de rechtspraak bij de tijd houdt. KEI maakt met innovatie en digitalisering de rechtspraak toegankelijker en gebruiksvriendelijker voor de buitenwereld en maakt de manier van werken voor rechters en hun medewerkers makkelijker en beter.

 • 3. Het programma KEI wordt aangestuurd door de directeur KEI, die is benoemd door de Raad.

Artikel 3. Mandaat, volmacht en machtiging directeur KEI

 • 1. De directeur KEI is bevoegd om namens de Raad besluiten te nemen en stukken af te doen voor zover deze betrekking hebben op KEI.

 • 2. De directeur KEI is bevoegd om namens de Staat der Nederlanden privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten (volmacht) en om namens de Raad feitelijke handelingen te verrichten (machtiging) die nodig zijn voor het functioneren van KEI.

 • 3. Tot de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid, behoren in ieder geval:

  • a. het management van KEI op organisatorisch, personeel, financieel en materieel gebied;

  • b. het geven van leiding aan de in KEI werkzame medewerkers.

Artikel 4. Kaders en beperkingen mandaat en volmacht directeur KEI

 • 1. De directeur KEI heeft de in artikel 2 bedoelde bevoegdheden niet, indien bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald, indien de aard van de uit te oefenen bevoegdheid zich daartegen verzet of indien het uitoefenen van de bevoegdheid het nemen van een beslissing van principiële aard in politiek of maatschappelijk gevoelige aangelegenheden met zich brengt.

 • 2. De directeur KEI is niet bevoegd ambtenaren te benoemen.

 • 3. De directeur KEI is niet bevoegd tot het nemen van besluiten tot toepassing van artikel 69 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

 • 4. De uitoefening van bevoegdheden toegekend bij dit besluit, vindt plaats binnen de door de Raad vastgestelde kaders, binnen het aan KEI toegekende budget en binnen de kaders van de door de Raad geaccordeerde businesscase KEI.

 • 5. De volmacht tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen is per handeling beperkt tot een bedrag van € 500.000 en een looptijd van maximaal 3 jaar, met dien verstande dat deze de looptijd de einddatum van het programma niet mag overschrijden. Een handeling waarbij het bedrag van € 200.000 wordt overschreden en/of een handeling met een langere looptijd dan één jaar behoeft de voorafgaande instemming van de Raad.

 • 6. De directeur KEI is niet bevoegd om privaatrechtelijke vorderingen kwijt te schelden of buiten invordering te stellen.

Artikel 5. Nadere volmacht

De directeur KEI is bevoegd tot het schriftelijk verlenen van een nadere volmacht en machtiging aan het hoofd van de programmamanagementondersteuning van KEI.

De nadere volmacht tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen is per handeling beperkt tot een bedrag van € 25.000 en een looptijd van maximaal 1 jaar.

Artikel 6. Afwezigheid of verhindering

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur KEI worden diens bij dit besluit toegekende bevoegdheden uitgeoefend door de Raad.

Artikel 7. Bezwaarschriften

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit dat met toepassing van dit besluit in mandaat is genomen, wordt op het bezwaarschrift beslist door de Raad.

Artikel 8. Ondertekening door de directeur KEI

 • 1. Indien ingevolge dit besluit door de directeur KEI besluiten worden genomen en stukken worden afgedaan, geschiedt de ondertekening als volgt:

  De Raad voor de rechtspraak,

  namens deze,

  de directeur KEI,

  (handtekening)

  (naam)

 • 2. Indien ingevolge dit besluit door de directeur KEI schriftelijk een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt verricht, geschiedt de ondertekening als volgt:

  De Staat der Nederlanden,

  namens deze,

  de directeur KEI,

  (handtekening)

  (naam)

Artikel 9. Bescherming persoonsgegevens

 • 1. De directeur KEI archiveert uitsluitend die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in dit besluit gegeven bevoegdheden. De directeur KEI is bevoegd deze gegevens daartoe te gebruiken. De directeur KEI vernietigt de persoonsgegevens uiterlijk drie maanden nadat het gebruik van de gegevens niet meer noodzakelijk is.

 • 2. De persoonsgegevens die niet worden gearchiveerd op grond van het eerste lid, worden vernietigd binnen een maand nadat het gebruik van de gegevens niet meer noodzakelijk is.

Artikel 10. Archief KEI

Uiterlijk drie maanden na afloop van het programma KEI draagt de directeur KEI zorg voor de overdracht van het archief van KEI aan de Raad.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 mei 2016.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellings-, mandaat- en volmachtbesluit KEI.

Den Haag, 6 december 2016.

De Raad voor de rechtspraak, F.C. Bakker voorzitter

TOELICHTING

Het Programma KEI staat voor Kwaliteit en Innovatie. De komende jaren gaat de Rechtspraak van papier naar digitaal en worden de (wettelijke) procedures aangepast waardoor de Rechtspraak toegankelijker, gebruiksvriendelijker en begrijpelijker wordt voor de rechtzoekenden.

Dit besluit strekt er enerzijds toe te dienen als instellingsbesluit voor het programma KEI en anderzijds om bevoegdheden van de Raad inzake het Programma KEI aan de directeur KEI te mandateren, deze volmacht te verlenen om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en om machtiging te verlenen om namens de Raad feitelijke handelingen te verrichten, zodat de directeur KEI namens de Raad sturing kan geven aan het programma.

De opdrachtgever van het Programma KEI (Rechtspraak) is de Raad voor de rechtspraak.

De dagelijkse leiding van het programma was aanvankelijk in handen van twee programmadirecteuren: de directeur Organisatie en Ontwikkeling en de directeur Informatie en Innovatie. Sinds 1 mei 2016 is er één directeur KEI. De directeur wordt ondersteund door bij het Programma KEI (Rechtspraak) gedetacheerde medewerkers van het bureau van de Raad voor de rechtspraak en door rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren die bij het Programma KEI gedetacheerd zijn vanuit de gerechten en door tijdelijke medewerkers, niet zijnde ambtenaren, die op contractbasis worden ingehuurd.

Bij gedetacheerde ambtenaren blijft de uitlenende instantie het bevoegd gezag of functionele autoriteit. De directeur KEI kan met de uitlenende instantie afspraken maken over de invulling van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals ten aanzien van het opnemen van verlof, en deze afspraken in de detacheringsovereenkomst vastleggen.

Omdat het gaat om een programma dat van grote importantie en van grote omvang is, heeft de Raad er voor gekozen een ruim mandaat en een ruime volmacht en machtiging te verlenen. Anderzijds worden in verband met de tijdelijkheid van het programma ook kaders en beperkingen aan het mandaat en de volmacht verbonden. De directeur KEI is niet bevoegd zelf ambtenaren te benoemen.

Aan de directeur KEI wordt voorts de bevoegdheid verleend een nadere volmacht te verlenen aan het hoofd van de programmamanagement ondersteuning (PMO-KEI). De directeur KEI maakt van deze bevoegdheid gebruik in het Volmachtbesluit hoofd PMO-KEI.

Naar boven