Verlening omgevingsvergunning met afwijking Minervum 7481

Logo Breda

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat zij op 7 december 2016 ingevolge artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning hebben verleend voor:

● Minervum 7481, uitbreiding bedrijf Labori (NL.IMRO.0758.AB.2016221003-0401).

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017. De vergunning is digitaal te raadplegen via de website www.breda.nl/ruimtelijkeplannen. Daarnaast ligt de omgevingsvergunning ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10 te Breda.

Beroep

Tot en met 18 januari 2017 is het voor belanghebbenden mogelijk om tegen de verleende vergunning schriftelijk beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestreden besluit niet. In spoedeisende gevallen kunnen belanghebbenden tegen het besluit een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Zeeland West-Brabant.

Informatie

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl, twitter @breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076

Naar boven