Kennisgeving Concept-Watervisie Amsterdam 2040: terinzagelegging

Logo Amsterdam

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam maken het volgende bekend:

De concept-Watervisie Amsterdam 2040 ligt met ingang van 7 januari 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, open van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

De concept-Watervisie is ook digitaal raadpleegbaar via www.amsterdam.nl/gemeente/volg-beleid/watervisie-amsterdam.

Context van de concept-Watervisie

De Watervisie Amsterdam 2040 geeft een ruimtelijk-economisch perspectief op het gebruik van water en oevers in Amsterdam op de lange termijn (2040) met een aantal speerpunten voor de korte termijn (2018).

De Watervisie bestaat daarom uit de volgende twee onderdelen:

  • De visie: thematische en gebiedsambities met als tijdshorizon 2040 , inclusief kaartbeelden (hoofdstuk 2), en;

  • De uitvoeringsagenda: een uitvoeringsagenda met speerpunten (maatregelen en acties) met als tijdshorizon 2018 (hoofdstuk 3).

De Watervisie Amsterdam 2040 is een structuurvisie-uitwerking. Dat betekent dat de Watervisie na vaststelling door de gemeenteraad als een onderdeel van de Structuurvisie Amsterdam 2040 (een strategisch beleidsdocument voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad) wordt beschouwd.

De Watervisie is daarmee zowel een beleidsvisie als een planologisch-juridisch toetsinstrument. Ze wordt als planologisch-juridisch toetsingsdocument ingezet bij ruimtelijke plannen en initiatieven om watergerelateerde ontwikkelingen in balans met elkaar en integraal te laten plaatsvinden. Met deze Watervisie willen we bewoners, ondernemers, bedrijven, verenigingen en bezoekers tevens stimuleren en inspireren om -in lijn met de Watervisie- nieuwe initiatieven te ontplooien en te realiseren. Voor nieuwe ruimtelijke initiatieven dienen de gebruikelijke (planologisch-juridische) procedures te worden gevolgd.

Deze Watervisie is planologisch-juridisch alleen bindend voor het gebied binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam. De kaarten in deze Watervisie Amsterdam 2040 bevatten een gebied dat groter is dan de gemeentegrenzen. Ze schetsen een beeld voor het gebruik van water van ‘groot Amsterdam’ en reiken van Halfweg tot Muiden en van Zaanstad tot en met Schiphol. Het gebruik van het water houdt immers niet op bij de gemeentegrenzen.

Hoofdlijnen concept-Watervisie

Amsterdam is een waterstad. Vanaf de Gouden Eeuw tot nu is het water in en om de stad één van de belangrijkste redenen van bestaan en bepaalt het in belangrijke mate de identiteit en aantrekkingskracht van de stad. De verder groei van het aantal bewoners en bezoekers zorgen voor meer druk op de openbare ruimte en dus ook op het water en de oevers. Bovendien groeit de passagiers-, beroeps- en cruisevaart in de stad. Dit vraagt om maatregelen voor een optimaal en duurzaam gebruik van het water en een goede ordening van het groeiend gebruik van water en oevers. Bovendien liggen er kansen om het water meer en beter te gebruiken.

De gemeente werkt samen met andere partijen aan nieuwe recreatieve verblijfsplekken, zwemplekken en watersportvoorzieningen bij de Amsterdamse stadsplassen en de Amstel. Bij de verdere transformatie van de IJ-oevers en de ontwikkeling van IJburg worden nieuwe publieke voorzieningen, jachthavens en woonplekken aan en op het water ontwikkeld. Het vaarnetwerk wordt uitgebreid om de groei van de pleziervaart en passagiersvaart meer te laten spreiden over stad en regio. De gemeente faciliteert de groei van de passagiersvaart en cruisevaart, juist buiten de drukke binnenstad en het centrale deel van het IJ. Ook wordt er beter gehandhaafd op de groeiende (geluids)overlast op het water.

Wij koersen op een duurzaam en evenwichtig gebruik van het water in en om Amsterdam. Zo kunnen we recht doen aan het motto ‘Het water in Amsterdam is voor iedereen!’

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder zijn zienswijze over de concept-Watervisie Amsterdam2040 naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij: De gemeenteraad van Amsterdam, per adres: de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, of per e-mail naar watervisie@amsterdam.nl

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met Ruimte en Duurzaamheid, Projectgroep Watervisie Amsterdam, telefoonnummer: 020-2551522.

Diegenen die een zienswijze naar voren hebben gebracht worden te zijner tijd geïnformeerd over de wijze waarop met de zienswijze is rekening gehouden.

Voor verdere informatie over de procedure, maar ook voor het stellen van inhoudelijke vragen over de ontwerp-Watervisie, kunt u telefonisch contact opnemen met de Projectgroep Watervisie Amsterdam, telefoonnummer: 020-2551522.

Informatieavond

Op woensdag 27 januari 2016 organiseert de gemeente Amsterdam een informatiebijeenkomst voor belangstellenden over de concept-Watervisie. Deze bijeenkomst vindt plaats van 19.15 tot 21.45 uur in de Boekmanzaal van het stadhuis, Amstel 1 , Amsterdam.

Inloop is vanaf 19.15 uur. Tijdens de avond kunnen belangstellenden vragen stellen; er wordt geen presentatie gegeven. Het is een inloopavond met een korte inleiding van 19.15 uur tot 19.30 uur. Tijdens de informatieavond is er dan ook geen gelegenheid om formeel zienswijzen naar voren te brengen. Dit dient separaat (bij voorkeur) schriftelijk te gebeuren.

Amsterdam, 6 januari 2016,

burgemeester en wethouders

mr. A.H.P. van Gils en mr. E.E. van der Laan

secretaris en burgemeester

Naar boven