Medemblik, vaststelling bestemmingsplan De Eendragt / Besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Logo Medemblik

De gemeenteraad van Medemblik heeft in zijn vergadering van 3 november 2016 het bestemmingsplan ‘De Eendragt’ vastgesteld. Op 20 september 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Medemblik een besluit genomen ter vaststelling van hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder voor deze ontwikkeling. Op deze pagina vindt u meer informatie over het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere waarde. Zo leest u onder meer hoe u het bestemmingsplan en besluit kunt bekijken, hoe u bezwaar kunt maken en vanaf welke datum het plan en besluit in werking treden.

Wat houden het bestemmingsplan en het besluit in?

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van acht grondgebonden woningen met bijbehorende ontsluitingsweg en parkeerplaatsen. De locatie van het plan is Oosteinderweg 3-5-7 in Wognum.

Het besluit hogere waarde heeft betrekking op het overschrijden van de voorkeursgrenswaarden op de gevels van de woningen als gevolg van wegverkeerslawaai van de Oosteinderweg, Nieuweweg en Rijksweg A7. Ingevolge artikel 76 van de Wet geluidhinder is het mogelijk om voor een bestemmingsplan hogere waarden vast te stellen.

Bestemmingsplan en besluit hogere waarde bekijken?

Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere waarde kunt u met ingang van 25 november 2016 tot 7 januari 2017 inzien. Dat kunt u op de volgende manieren doen:

• Het bestemmingsplan staat op de website ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op de naam van het bestemmingsplan of op het identificatienummer: NL.IMRO.0420.129907-VA01

• Het Besluit hogere waarde en het vastgestelde bestemmingsplan staan op de website www.medemblik.nl/bestemmingsplannen bij ‘Vastgestelde bestemmingsplannen’. Hier kunt u het plan openen met de viewer.

• Een papieren versie het bestemmingsplan en het Besluit hogere waarde Wet geluidhinder kunt u inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum Dick Ketlaan 21 in Wognum. Het KCC is op maandag en woensdag geopend van 9.00 tot 20.00 uur en op de overige werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur.

Wijziging besluit hogere waarde

Het college heeft ambtshalve een wijziging aangebracht in het Besluit hogere waarde ten opzichte van het ontwerp. Dit op basis van de herziening van het akoestisch onderzoek. Met de wijziging zijn de ontheffingswaarden voor de woningen in het plan als gevolg van de Rijksweg A7 naar beneden bijgesteld. Deze wijziging kunt u terugvinden in het besluit.

Reageren op het plan en besluit?

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad en/of het besluit van het college van B&W, kunt u daartegen bezwaar maken. Formeel stelt u dan beroep in tegen het bestemmingsplan en/of het besluit.

U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Daarnaast moet één van de volgende situaties voor u van toepassing zijn:

• U heeft eerder een zienswijze tegen het ontwerp van het bestemmingsplan ingediend bij de gemeenteraad en/of een zienswijze tegen het besluit hogere waarde bij het college van B&W.

• U kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze bij de gemeenteraad en/of het college van B&W in te dienen.

• U wilt reageren op de aangebrachte wijziging in het besluit hogere waarde ten opzichte van het ontwerp.

Hoe stelt u beroep in?

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. De beroepstermijn is van 26 november 2016 tot 7 januari 2017. Stuur uw brief voor 7 januari 2017 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. U kunt ook via internet beroep instellen. Meer informatie hierover staat op de website www.raadvanstate.nl.

U moet in uw beroepschrift vermelden tegen welk bestemmingsplan en/of besluit u beroep instelt. Verder moet u aangeven waarom u het niet eens bent met de vaststelling van het bestemmingsplan en/of het besluit.

Voor het instellen van beroep bij de Raad van State moet u betalen. Dit is het zogenaamde griffierecht. Voor particulieren bedraagt dit € 167,-. Voor niet-particulieren (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) bedraagt dit € 331,-.

Wanneer treden het bestemmingsplan en besluit in werking?

Het bestemmingsplan en besluit hogere waarde treden in werking op 7 januari 2017. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken.

Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het bestemmingsplan en/of besluit in werking treden op 7 januari 2017. Dan moet u een ‘verzoek om voorlopige voorziening’ indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is een aparte procedure waarin de voorzitter het besluit kan nemen om het bestemmingsplan en/of besluit hogere waarde niet in werking te laten treden totdat er een uitspraak is gedaan in uw beroepszaak. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar griffierecht voor betalen.

Naar boven