Wijzigingsplan Buitengebied - Zuiderzeestraatweg 64

Logo Harderwijk

Burgemeester en wethouders hebben op 15 november het wijzigingsplan Buitengebied – Zuiderzeestraatweg 64 ongewijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt het gebruik van het perceel mogelijk voor de opslag van materialen, apparatuur, werktuigen en zandopslag ten behoeve van een kleinschalig bedrijf welke zich bezig houdt met werkzaamheden op het gebied van tuinaanleg, klein grondverzet, beschoeiingen, boomverwijdering, bestratingen en zwembadaanleg.

Het wijzigingsplan ligt met ingang van 24 november gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde wijzigingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

- die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de burgemeester en wethouders;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend.

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan (NL.IMRO.0243.WP00173-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: http://ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.WP00173-/NL.IMRO.0243.WP00173-0003 of op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied. Informatie: domein Ruimte, mw. M. Huisman, tel. 411911.

Naar boven