Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2016, 62589Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 november 2016, kenmerk 1041780-157772-MEVA, houdende wijziging van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 2.7 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3 wordt de tabel vervangen door:

Klasse

Bezoldigingsmaximum

I

€ 99.000

II

€ 121.000

III

€ 146.000

IV

€ 166.000

V

€ 181.000

B

De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

1. Paragraaf 2.2. komt te luiden:

2.2. Aantal taken

Uitgangspunt is dat de complexiteit van de werkzaamheden van de topfunctionarissen toeneemt als een rechtspersoon of instelling niet alleen zorg verleent, maar ook geneeskundige vervolgopleidingen verzorgt.

Het betreft dan een rechtspersoon of instelling die geneeskundige vervolgopleidingen verzorgt als bedoeld in onderdeel B, eerste lid, van de bijlage bij het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG. Dit zijn vervolgopleidingen tot medisch-specialist, tot huisarts of specialist ouderengeneeskunde, tot gespecialiseerd verpleegkundige en voor medisch ondersteunend personeel. Niet van belang is of de rechtspersoon of instelling voor het verzorgen van geneeskundige vervolgopleidingen een beschikbaarheidbijdrage ontvangt.

In afwijking van paragraaf 1 vindt de beoordeling van het aantal taken plaats op basis van de situatie in de drie kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de beoordeling plaatsvindt. Een rechtspersoon of instelling scoort extra punten als deze in ten minste één van de drie kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de beoordeling plaatsvindt, geneeskundige vervolgopleidingen heeft verzorgd.

Dientengevolge mogen rechtspersonen of instellingen de in de linkerkolom van onderstaande tabel genoemde werkzaamheden verrichten de daarachter genoemde punten scoren.

Werkzaamheden instelling of rechtspersoon

Punten

zorg/jeugdhulp

1

zorg/jeugdhulp en verzorgen van geneeskundige vervolgopleidingen als bedoeld in onderdeel B, eerste lid, van de bijlage bij het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG, in ten minste één van de drie kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de beoordeling plaatsvindt

2

2. Paragraaf 2.3 wordt als volgt gewijzigd:

a. Onder vervanging van de punt aan het slot van het onderdeel dat begint met ‘financiering door gemeenten voor maatschappelijke ondersteuning’ en eindigt met ‘producten of diensten’ door een puntkomma, worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

  • financiering door het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor forensische zorg als bedoeld in het Interimbesluit forensische zorg;

  • financiering door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet overige OCW-subsidies.

b. De alinea die begint met ‘Voor de bepaling van’ en eindigt met ‘is het aantal financieringsbronnen niet relevant’ wordt vervangen door: Voor de bepaling van het aantal punten is een financieringsbron pas relevant als daarmee ten minste 10% of € 5 mln. van de opbrengsten wordt gegenereerd. Voor rechtspersonen of instellingen met een opbrengsten minder dan € 10 mln. is het aantal financieringsbronnen niet relevant.

c. De alinea die begint met ‘Onder het begrip’ en eindigt met ‘het begrip ‘omzet’ in paragraaf 3’ wordt vervangen door:

Onder het begrip ‘opbrengsten’ wordt verstaan: de som van de bedrijfsopbrengsten in het kader van de Zvw, Wlz, Jeugdwet, Wmo 2015, financiering voor forensische zorg en financiering voor onderwijs van het kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin de beoordeling plaatsvindt1. Dit begrip verschilt hiermee van het begrip ‘omzet’ in paragraaf 3.

d. De tabel wordt vervangen door:

Totaal opbrengsten financieringsbronnen (€)

Aantal relevante

financieringsbronnen

(Zvw, Wlz, Jeugdwet, Wmo 2015, forensische zorg, onderwijs)

Punten

<10 miljoen

1–6

2

≥ 10 miljoen

1–2

2

3–6

3

3. In paragraaf 3 wordt de alinea die begint met ‘In rechtspersonen of instellingen’ en eindigt met ‘worden opgeteld’ vervangen door: Bij huisartsenposten kan de omzet een onvolledig beeld geven van de werkelijke omzet indien de omzet van de aangesloten huisartsen niet is meegerekend. Om die reden kan bij huisartsenposten per aangesloten fte huisarts € 15.000 bij de omzet van een huisartsenpost worden opgeteld.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

I. Algemeen

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: WNT) stelt regels over de bezoldigingsmaxima van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke of semipublieke taak. Op grond van de WNT bestaat de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp (hierna: de Regeling). De Regeling bepaalt dat topfunctionarissen in de zorg en jeugdhulp per kalenderjaar niet meer bezoldiging ontvangen dan het voor dat kalenderjaar vastgestelde bedrag. Dit bedrag wordt in het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop het bedrag betrekking heeft, vastgesteld (artikel 2.7 van de WNT).

De bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen in de zorg en jeugdhulp worden vastgesteld in navolging van de aanpassing per 1 januari 2017 van de maximumbezoldiging als bedoeld in artikel 2.3 van de WNT (regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 augustus 2016 houdende indexering WNT-normen 2017 (Stcrt. 2016, 45837)). Dit betekent dat de bezoldigingsmaxima worden aangepast aan de ontwikkeling van de contractuele loonkosten voor de sector overheid per maand, zoals deze in 2016 voor het daaraan voorafgaande jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: CBS) is bepaald.

Het voor een topfunctionaris in de zorg en jeugdhulp toepasselijke bezoldigingsmaximum wordt vastgesteld op basis van de karakteristieken van de instelling in de zorg of jeugdhulp waar de topfunctionaris werkzaam is. Uitgangspunt daarbij is dat voor grotere, complexere instellingen een zwaarder functieprofiel vereist is dan voor kleinere, eenvoudige instellingen en dat bij een hogere functiezwaarte een hogere bezoldiging past. De instelling waar de topfunctionaris werkzaam is, stelt aan de hand van de bijlage bij de Regeling het totaal aantal bij die instelling behorende punten vast. Daarbij geldt: hoe complexer de karakteristieken van een instelling zijn, hoe meer punten de instelling kan scoren. Het totaal aantal punten leidt tot een indeling van de instelling in een bepaalde klasse. De bezoldiging voor een topfunctionaris bij de instelling bedraagt niet meer dan het bedrag dat voor die klasse is vastgesteld.

Eén van de uitgangspunten is dat de complexiteit van de werkzaamheden van een topfunctionaris toeneemt als een instelling geneeskundige vervolgopleidingen verzorgt. Dit betreft vervolgopleidingen tot (medisch) specialist, tot huisarts of specialist ouderengeneeskunde, tot gespecialiseerd verpleegkundige en voor medisch ondersteunend personeel (onderdeel B, eerste lid, van de bijlage bij het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG). Op grond van de Regeling worden op dit moment alleen instellingen die voor het verzorgen van deze geneeskundige vervolgopleidingen een beschikbaarheidbijdrage ontvangen, aangemerkt als instellingen die geneeskundige vervolgopleidingen verzorgen. Gebleken is dat het ontvangen van een beschikbaarheidbijdrage niet afdoende is om te bepalen of een instelling geneeskundige vervolgopleidingen verzorgt. Er zijn namelijk instellingen die geneeskundige vervolgopleidingen verzorgen zonder hiervoor een beschikbaarheidbijdrage te ontvangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een instelling die de opleiding tot huisarts verzorgt: niet deze instelling, maar de stichting die landelijk de opleiding tot huisarts organiseert, krijgt hiervoor een beschikbaarheidbijdrage. Ook zijn er instellingen en rechtspersonen die ten behoeve van andere rechtspersonen en instellingen geneeskundige vervolgopleidingen verzorgen, zonder hiervoor zelf een beschikbaarheidbijdrage te ontvangen.

Het is redelijk dat ook dergelijke instellingen (die dus wel geneeskundige vervolgopleidingen verzorgen, maar hiervoor geen beschikbaarheidbijdrage ontvangen) kunnen worden aangemerkt als instellingen die geneeskundige vervolgopleidingen verzorgen in de zin van de Regeling. De Regeling wordt daarom zodanig aangepast dat niet het ontvangen van een beschikbaarheidbijdrage, maar het verzorgen van een geneeskundige vervolgopleiding bepaalt of een instelling een extra punt kan scoren.

Ook zijn er instellingen die, hoewel toegerust voor het verzorgen van een geneeskundige vervolgopleiding, deze niet elk kalenderjaar verzorgen, bijvoorbeeld omdat er in dat jaar geen belangstelling is. Het gaat dan met name om instellingen voor gehandicaptenzorg en de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten. Wanneer er geen geneeskundige vervolgopleidingen worden verzorgd, scoort een instelling minder punten. Dit betekent dat het bezoldigingsmaximum van de topfunctionaris die bij een dergelijke instelling werkzaam is, jaarlijks kan fluctueren. Om dit te vermijden wordt in de Regeling bepaald dat een instelling extra punten scoort als in ten minste één van de drie kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de beoordeling van de karakteristieken van de instelling plaatsvindt, een geneeskundige vervolgopleiding is verzorgd.

Verder worden de werkzaamheden van een topfunctionaris als complexer beschouwd naarmate een instelling meer financieringsbronnen heeft waarmee het verlenen van zorg en jeugdhulp wordt bekostigd. Diverse instellingen verlenen forensische zorg: geestelijke gezondheidszorg aan justitiabelen die vergelijkbaar is met het verlenen van geestelijke gezondheidszorg op grond van een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw) of op grond van de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz). In de Regeling is financiering voor forensische zorg echter niet als financieringsbron opgenomen voor het bepalen van de complexiteit van de werkzaamheden van een topfunctionaris. Nu het verlenen van forensische zorg vergelijkbaar is met het verlenen van zorg op grond van een zorgverzekering als bedoel in de Zvw of op grond van de Wlz, wordt ook het ontvangen van geld voor het verlenen van forensische zorg als financieringsbron voor het bepalen van de complexiteit van de werkzaamheden van een topfunctionaris beschouwd.

Tevens is gebleken dat diverse instellingen in de zorg en jeugdhulp onderwijs verzorgen. Nu het geven van onderwijs zo nauw verbonden is met de zorgverlening door de betrokken instelling, wordt ook het ontvangen van geld voor dit onderwijs als financieringsbron voor het bepalen van de complexiteit van de werkzaamheden van een topfunctionaris beschouwd. Voor de duidelijkheid zij daarbij opgemerkt dat alle financiering voor het verzorgen van onderwijs, als één financieringsbron wordt beschouwd.

Thans bepaalt de Regeling dat een financieringsbron pas relevant is als een instelling hiermee minimaal 10% van de opbrengsten genereert. Diverse instellingen hebben financieringsbronnen die miljoenen euro’s bedragen, maar die niet als relevant worden beschouwd omdat met deze bronnen niet minimaal 10% van de opbrengsten wordt gegenereerd. Deze financieringsbronnen hebben echter wel een zodanige omvang dat de complexiteit van de werkzaamheden van een topfunctionaris bij een instelling toeneemt. Voortaan wordt daarom ook een financieringsbron waarmee minimaal € 5 miljoen van de opbrengsten van een instelling wordt gegenereerd, als relevante financieringsbron beschouwd. Dit geldt overigens alleen als een instelling ten minste € 10 miljoen aan opbrengsten heeft.

Tot slot wordt sinds 1 januari 2015 de omzet van vrijgevestigde medisch-specialisten niet meer gescheiden van de omzet van de instelling waar de vrijgevestigde medisch-specialisten werken. Dit betekent dat het niet meer nodig is om te bepalen dat een instelling voor het bepalen van de omzet, de omzet van vrijgevestigde medisch-specialisten die bij de instelling werken, mag optellen bij de eigen omzet.

II. Artikelsgewijs

Artikel 1

A

Voor topfunctionarissen in de zorg en jeugdhulp bedroeg de bezoldiging voor 2016 maximaal € 179.000 (klasse V). Voor de aanpassing in deze regeling wordt, in navolging van voornoemde regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de door het CBS voor het jaar 2015 vastgestelde ontwikkeling van de contractuele loonkosten voor de sector overheid per maand gebruikt. Voor 2015 is deze ontwikkeling van de contractuele loonkosten op 0,6% bepaald.

Een verhoging van € 179.000 met dit percentage leidt tot een bedrag van € 180.074. In navolging van artikel 2.3, tweede lid, van de WNT en de toelichting hierbij wordt het bedrag naar boven op een duizendvoud in euro’s afgerond. Hiermee is het bezoldigingsmaximum voor het jaar 2017 bepaald op een bedrag van € 181.000. Op de overige klassen voor de zorg en jeugdhulp is eenzelfde procentuele verhoging toegepast.

B
Onderdeel 1

Het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG onderscheidt een aantal geneeskundige vervolgopleidingen. Het betreft allereerst opleidingen voor de 28 erkende medisch specialismen, voor drie technische zorg specialismen, voor twee tandheelkundige specialismen en voor zeven overige specialismen (onderdeel B, eerste lid, onder a, van de bijlage bij het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG). Ten tweede gaat het om de opleiding tot huisarts of specialist ouderengeneeskunde (onderdeel B, eerste lid, onder b, van de bijlage bij het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG). Ten derde betreft het de opleiding tot gespecialiseerd verpleegkundige of opleidingen tot medisch ondersteunend personeel (onderdeel B, eerste lid, onder c, van de bijlage bij het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG).

De beoordeling van het aantal taken van een rechtspersoon of instelling wordt gekoppeld aan het verzorgen van voornoemde geneeskundige vervolgopleidingen, in ten minste één van de drie kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de beoordeling van de karakteristieken van de rechtspersoon of instelling plaatsvindt, waarbij niet van belang is of de rechtspersoon of instelling voor het verzorgen van de geneeskundige vervolgopleiding een beschikbaarheidbijdrage ontvangt.

Onderdeel 2

Diverse rechtspersonen en instellingen in de zorg en jeugdhulp verlenen forensische zorg. Dit betreft zorg als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wlz of artikel 2.1 van het Besluit zorgverzekering, voor zover het geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg betreft, die – kort gezegd – wordt verleend aan een justitiabele met een psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, verslaving daaronder begrepen, of een verstandelijke handicap (artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg). De Minister van Veiligheid en Justitie zorgt voor de betaling van bedragen die verschuldigd zijn aan rechtspersonen of instellingen voor het verlenen van forensische zorg (artikel 4, derde lid, van het Interimbesluit forensische zorg). Aard, inhoud en omvang van forensische zorg zijn vergelijkbaar met op grond van een zorgverzekering als bedoeld in de Zvw of op grond van de Wlz verleende zorg of diensten. Nu forensische zorg vergelijkbaar is met op grond van een zorgverzekering als bedoeld in de Zvw of op grond van de Wlz verleende zorg of diensten, regelt dit onderdeel dat het ontvangen van geld voor het verlenen van forensische zorg (net als het ontvangen van geld voor op grond van een zorgverzekering als bedoeld in de Zvw of op grond van de Wlz verzekerde zorg of diensten) als financieringsbron voor het bepalen van de complexiteit van de werkzaamheden van een topfunctionaris bij een rechtspersoon of instelling, mag worden aangemerkt.

Bij diverse rechtspersonen en instellingen in de zorg en jeugdhulp ontstijgt het totaal van de opbrengsten ruim de € 10 miljoen. Vaak hebben deze instellingen meerdere financieringsbronnen als bedoeld in paragraaf 2.3 van de Regeling. Met een deel van deze bronnen wordt echter niet ten minste 10% van de opbrengsten gegenereerd. Op grond van de Regeling worden deze bronnen daarom niet als relevante financieringsbron aangemerkt voor het bepalen van de complexiteit van de werkzaamheden van de topfunctionarissen bij een rechtspersoon of instelling. Gelet op de omvang van deze financieringsbronnen, doet dit geen recht aan de complexiteit van de werkzaamheden van de topfunctionarissen. Dit onderdeel past de Regeling daarom zodanig aan dat ook financieringsbronnen waarmee ten minste € 5 miljoen van het totaal van de opbrengsten van een rechtspersoon of instelling wordt gegenereerd, als relevante financieringsbron worden aangemerkt.

Onderdeel 3

In verband met de invoering van integrale tarifering in de medisch-specialistische zorg sinds 1 januari 2015 (onder meer de Aanwijzing integrale tarifering medisch-specialistische zorg 2015) wordt de omzet van vrijgevestigde medisch-specialisten niet meer gescheiden van de omzet van de rechtspersonen en instellingen waar deze vrijgevestigde medisch-specialisten werken. In de omzet van rechtspersonen en instellingen wordt sinds 1 januari 2015 dus ook de omzet van de bij deze rechtspersonen en instellingen werkzame vrijgevestigde medisch-specialisten meegeteld. De bepaling dat voor het vaststellen van de omzet van een instelling of rechtspersoon ook de omzet van vrijgevestigde medisch-specialisten die bij deze rechtspersoon of instelling werken mag worden opgeteld, vervalt daarom.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017 en is van toepassing op bezoldigingen die verschuldigd zijn voor werkzaamheden vanaf 1 januari 2017.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Omdat de Wlz en Jeugdwet in 2014 nog niet van kracht waren, kunnen wat betreft verslagjaar 2014 de opbrengsten uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten respectievelijk de Wet op de Jeugdzorg gebruikt worden.