Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2016, 62013Overig

Mededeling aangaande restitutie basisexamen inburgering in het buitenland, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1. Aanleiding

Met ingang van 15 maart 2006 is de Wet inburgering buitenland (Wib) ingevoerd. De wet verplicht personen die naar Nederland willen komen, die daarvoor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) moeten aanvragen en die na hun komst naar Nederland inburgeringsplichtig zijn, dat zij in het herkomstland een basisexamen inburgering buitenland (hierna: het examen) afleggen. Op grond van het Vreemdelingenbesluit 2000, artikel 3.98b, diende hiervoor een bedrag van € 350,– betaald te worden. In het Voorschrift Vreemdelingen 2000 was daarnaast een adviesprijs van het zelfstudiepakket ter voorbereiding van het examen ter hoogte van € 110,– vastgesteld.

Op 9 juli 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) geoordeeld dat het Nederlandse stelsel van inburgering in het buitenland op bepaalde punten een belemmering vormt voor gezinshereniging in het kader van de Gezinsherenigingsrichtlijn1. In deze uitspraak oordeelde het Hof onder meer dat de kosten van het zelfstudiepakket (€ 110,–) en de examenkosten (€ 350,–) dusdanig hoog zijn dat zij gezinshereniging onmogelijk of uiterst moeilijk maken.

Deze uitspraak heeft geleid tot aanpassingen in het Nederlandse stelsel van inburgering in het buitenland. De Tweede Kamer is bij brief van 17 december 20152 geïnformeerd over de aanpassingen in het Nederlandse stelsel naar aanleiding van de hiervoor genoemde uitspraak van het Hof van 9 juli 2015. Zoals in deze brief is beschreven, wordt het nieuwe beleid per 17 december 2015 in de praktijk toegepast en zijn ook de prijzen van de examens en het zelfstudiepakket op deze datum verlaagd. De prijs van het totale examen is verlaagd van € 350,– naar € 150,–; de prijs van de deelexamens is nu respectievelijk € 60,– voor het onderdeel Spreken, € 40,– voor het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving en € 50,– voor het onderdeel Lezen. De prijs van het zelfstudiepakket (op papier) wordt verlaagd naar € 25,–. De adviesprijs van het zelfstudiepakket was tot 1 januari 2015 € 110,– en vanaf die datum € 99,50. Voorts zijn in het Vreemdelingenbesluit 20003 en het Voorschrift Vreemdelingen 20004 met terugwerkende kracht tot 9 juli 2015 voornoemde verlaagde bedragen opgenomen.

De uitspraak van het Hof en het aangepaste beleid hebben tot gevolg dat examenkandidaten onder bepaalde voorwaarden recht hebben op (gedeeltelijke) restitutie van de in het kader van het afleggen van het examen gemaakte kosten. Deze mededeling is opgesteld om inzicht te geven welke examenkandidaten aanspraak kunnen maken op gedeeltelijke restitutie van te veel betaalde kosten die zijn verbonden aan het afleggen van het examen. Onder andere via de website van Naar Nederland zal hier verdere bekendheid aan worden gegeven.

2. Wie komen voor teruggave van te veel betaalde kosten in aanmerking?

De hieronder genoemde categorieën kunnen in aanmerking komen voor restitutie van te veel betaalde kosten in het kader van het examen.

Examen(s) betaald op of na 9 juli 2015

Kandidaten die op of na 9 juli 2015 het oude examentarief hebben betaald, krijgen het te veel betaalde bedrag door DUO terugbetaald op het rekeningnummer waarvan het bedrag aan examengeld door DUO ontvangen is. Deze kandidaten hoeven in beginsel dus niet zelf actie te ondernemen.

Examen(s) betaald vóór 9 juli 2015

Kandidaten die vóór 9 juli 2015 het examen (één of meerdere malen) hebben betaald en tijdig5 hebben geageerd tegen de hoogte van de kosten van het examen óf die nog een rechtsmiddel hebben openstaan (zie ook onder 4). Deze kandidaten moeten dus in beginsel zelf actie ondernemen.

3. Welke kosten worden gerestitueerd?

De volgende kosten komen in aanmerking voor gedeeltelijke restitutie:

  • * Het oude examentarief dat op of na 9 juli 2015 aan DUO is betaald voor examens.

  • * Het oude examentarief dat is betaald voor examens die niet zijn verlopen6 of die onderdeel zijn van een TEV-procedure waarin tijdig bezwaar is gemaakt tegen de hoogte van de kosten van het examen of waarin binnen deze termijn een verzoek tot restitutie is ingediend.

Wanneer de kosten van het examen in aanmerking komen voor gedeeltelijke restitutie worden de volgende bedragen gerestitueerd:

Examen onderdeel

Oude prijs

Nieuwe prijs

Restitutiebedrag

Totale examen

€ 350,–

€ 150,–

€ 200,–

Onderdeel Spreken

€ 150,–

€ 60,–

€ 90,–

Onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving

€ 100,–

€ 40,–

€ 60,–

Onderdeel Lezen

€ 100,–

€ 50,–

€ 50,–

  • * De aanschafprijs van het ‘zelfstudiepakket Naar Nederland’.

Zelfstudiepakketten die op of na 9 juli 2015 zijn betaald komen in beginsel voor gedeeltelijke restitutie in aanmerking. De examenkandidaat die het zelfstudiepakket online via Boom Uitgeverij heeft aangeschaft, wordt door de helpdesk Naar Nederland benaderd waarna na het invullen van een formulier het te veel betaalde bedrag zal worden teruggestort.

Voor de restitutie van zelfstudiepakketten die op een andere manier zijn aangeschaft of die vóór 9 juli 2015 zijn betaald dient de examenkandidaat zelf een verzoek in te dienen.

Wanneer de kosten van het zelfstudiepakket op grond van het voorgaande7 in aanmerking komen voor gedeeltelijke restitutie worden de volgende kosten gerestitueerd:

Het verschil tussen de betaalde prijs en de verlaagde prijs van € 25,–. De adviesprijs was tot 1 januari 2015 € 110,– en vanaf die datum € 99,50.

4. Restitutie aanvragen?

Voor zover er geen sprake is van rechtstreekse restitutie door DUO of Boom, kunt u uw restitutieverzoek samen met schriftelijke bewijsstukken richten aan DUO:

Dienst Uitvoering Onderwijs

Servicecentrum Inburgering

Postbus 764

9700 AT Groningen

bib@duo.nl

Via de website www.naarnederland.nl zal online een aanvraagformulier beschikbaar komen.

Indien u al een verzoek heeft ingediend tot restitutie van (examen)kosten en de ontvangst hiervan is bevestigd, dan wordt deze conform deze mededeling in behandeling genomen. U hoeft niet opnieuw een verzoek in te dienen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging

X Noot
2

Kamerstukken II, 2015/16, 32 005, nr. 8

X Noot
5

Onder tijdig wordt verstaan: dat uiterlijk binnen een termijn van 4 weken na het bekend maken van het primaire besluit op de TEV-aanvraag (inhoudende een afwijzing van de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), of een uitreiking van de verblijfsvergunning regulier (vvr)) in bezwaar moet zijn opgekomen tegen de (hoogte van) de examenkosten of waarin binnen deze termijn (separaat) een verzoek tot restitutie is ingediend.

X Noot
6

Voor examens afgelegd vanaf 1 november 2014 is de geldigheid van het examen 1 jaar nadat het laatste examenonderdeel is behaald en de resultaten per e-mail door DUO bekend zijn gemaakt. Voor examens afgelegd vóór 1 november 2014 geldt dat een examen(onderdeel) geldig is 1 jaar nadat het examen(onderdeel) behaald is en de resultaten hiervan door Buitenlands Zaken bekend zijn gemaakt.

X Noot
7

Waarmee is aangesloten bij hetgeen is genoemd in paragraaf 2 onder Examen(s) betaald vóór 9 juli 2015.