Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2016, 60648Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 november 2016, kenmerk 1039188-157598-MEVA, houdende wijziging van de Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 3.3 en 3.4 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 2 van de Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt ‘Sectorale bezoldigingsnorm 2016’ vervangen door: Sectorale bezoldigingsnorm 2017.

2. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. Voor het kalenderjaar 2017 bedraagt de sectorale bezoldigingsnorm voor zorgverzekeraars:

    • a. € 270.000, indien zij op 1 januari 2016 meer dan 1.000.000 verzekerden hadden;

    • b. € 234.000, indien zij op 1 januari 2016 tussen de 300.000 en 1.000.000 verzekerden hadden;

    • c. € 198.000, indien zij op 1 januari 2016 minder dan 300.000 verzekerden hadden.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

I. ALGEMEEN

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: WNT) stelt regels over de bezoldigingsmaxima van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke of semipublieke taak. De maximumbezoldiging van topfunctionarissen wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de contractuele loonkosten voor de sector overheid per maand, zoals deze in 2016 voor het daaraan voorafgaande jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: CBS) is bepaald (artikel 2.3, tweede lid, van de WNT). Voor 2015 is deze loonontwikkeling op 0,6% vastgesteld (regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 augustus 2016 houdende indexering WNT-normen 2017 (Stcrt. 2016, 45837)).

Op grond van de WNT bestaat de Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars. Die regeling bepaalt dat topfunctionarissen bij zorgverzekeraars per kalenderjaar niet meer bezoldiging ontvangen dan het voor dat kalenderjaar vastgestelde bedrag. Dit bedrag wordt jaarlijks in de maand november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop het bedrag betrekking heeft, vastgesteld (artikel 3.3 van de WNT). Met voorliggende wijzigingsregeling worden de bezoldigingsmaxima van topfunctionarissen bij zorgverzekeraars voor 2017 vastgesteld.

Artikel 3.6, eerste lid, van de WNT bepaalt dat zorgverzekeraars of een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars een voorstel kunnen doen over de bezoldigingsmaxima van topfunctionarissen bij zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars Nederland (hierna: ZN) heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. ZN heeft vastgesteld dat de loonontwikkeling binnen de branche van zorgverzekeraars voor 2017 1,7% bedraagt en voorgesteld om de bezoldigingsmaxima van topfunctionarissen bij zorgverzekeraars mede in het licht van deze loonontwikkeling aan te passen.

Bij de vaststelling van de bezoldigingsmaxima is rekening gehouden met de bezoldiging voor vergelijkbare functies bij openbare lichamen, de bezoldiging in relevante andere sectoren van de arbeidsmarkt en maatschappelijke opvattingen over de hoogte (artikel 3.6, tweede lid, van de WNT). Daarbij is er nadrukkelijk rekening mee gehouden dat zorgverzekeraars zowel op de publieke als private markt opereren. Om die reden is hetzelfde uitgangspunt als bij de verlaging van de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen bij zorgverzekeraars naar aanleiding van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT gehanteerd, te weten dat zorgverzekeraars voor 50% op de private markt opereren en voor 50% op de publieke markt.

Gelet op bovenstaande worden de bezoldigingsmaxima van topfunctionarissen bij zorgverzekeraars vastgesteld op het gemiddelde tussen de ontwikkeling van de contractuele loonkosten voor de sector overheid en de loonontwikkeling binnen de branche van zorgverzekeraars. Dit betekent dat de bezoldigingsmaxima van topfunctionarissen bij zorgverzekeraars met 1,15% worden aangepast.

II. ARTIKELSGEWIJS

Artikel I

Voor topfunctionarissen bij zorgverzekeraars bedroeg het bezoldigingsmaximum voor 2016 € 266.000. Voor de aanpassing in deze regeling wordt allereerst, in navolging van voornoemde regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het door het CBS voor 2015 vastgestelde indexcijfer voor de contractuele loonkosten voor de sector overheid per maand gebruikt. Voor 2015 is dit indexcijfer op 0,6% bepaald. Daarnaast wordt de loonontwikkeling binnen de branche van zorgverzekeraars gebruikt. Deze bedraagt voor het jaar 2017 1,7%. Het gemiddelde van deze percentages is 1,15%.

Een verhoging van € 266.000 met laatstgenoemd percentage leidt tot een bedrag van € 269.059. In navolging van artikel 2.3, tweede lid, van de WNT en de toelichting hierbij wordt het bedrag naar boven op een duizendvoud in euro’s afgerond. Hiermee is het bezoldigingsmaximum voor het jaar 2017 bepaald op een bedrag van € 270.000. Op de overige twee klassen voor de zorgverzekeraars is eenzelfde procentuele verhoging toegepast.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. Op grond van artikel 3.3 van de WNT wordt deze regeling vastgesteld in november 2016.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers