Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 mei 2016, kenmerk 926952, houdende deelneming in de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 94, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit:

Artikel 1

Het Rijk neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief.

Artikel 2

Het Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 december 2004, nr. DCE/04/36938 (Stcrt. 2005, 226) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op een bij besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te bepalen tijdstip.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

TOELICHTING

Met dit besluit neemt het Rijk deel aan de gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief, dat als bijlage bij deze toelichting is gevoegd. Deze gemeenschappelijke regeling houdt een wijziging in ten opzichte van de eerdere soortgelijke gemeenschappelijke regeling, waarbij het Rijk reeds deelnemer was.

De aanleiding voor deze gewijzigde gemeenschappelijke regeling is de inwerkingtreding van de Wet van 9 juli 2014 (Stb. 2014, 306), waarbij de Wet gemeenschappelijke regelingen werd gewijzigd. Daarnaast is de dualisering van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zoals voorgeschreven in de Wet dualisering gemeentebestuur doorgevoerd. Behoudens redactionele wijzigingen is de gemeenschappelijke regeling niet aangepast. De hoogte van de bijdragen van alle deelnemers is dan ook gelijk gebleven.

Het besluit tot deelneming treedt in werking op een bij inwerkingtredingsbesluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te bepalen tijdstip. Het deelnemingsbesluit zal niet eerder in werking treden dan vier weken nadat dit besluit aan de beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd, zodat recht wordt gedaan aan artikel 97, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Naar boven