Besluit deelname Rijk aan Regeling Regionaal Historisch Centrum Noord-Holland

Besluit van 16 december 2004, nr. DCE/04/36938 tot deelname van het Rijk aan de ‘Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland’

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 97 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

Het Rijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling waarbij een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd ‘Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland’ wordt ingesteld en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 2

De uit de gemeenschappelijke regeling voortvloeiende structurele kosten worden onder aftrek van inkomsten door de minister en de gemeenten Haarlem en Velsen gedragen volgens de verdeling: rijk € 1.857.000, gemeente Haarlem € 1.497.000 en gemeente Velsen € 178.000.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M.C. van der Laan.

Naar boven