Bekendmaking bestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade Westflank Noord-HOV, Stationsgebied met bijbehorend besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Logo Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 10 november 2016 gedurende zes weken ter inzage liggen:

- het op 27 oktober 2016 door de raad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade Westflank Noord-HOV, Stationsgebied, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BP1EHERWESTFLNOOR-VA01.gmlen het daarbij behorende vaststellingsbesluit.

- het ontwerpbesluit Wet geluidhinder HW1136.

 

Plangebied en doelstelling

De Westflank is gelegen direct ten westen van het Openbaar Vervoerstation van Utrecht. Het project 'Westflank Noord' voorziet in de ontwikkeling van de tweede en derde fase van de Westflank Noord tot een gemengd gebied met woningen, kantoren en voorzieningen rond een verhoogd Forum (met daar onder parkeren), aansluitend op het Stadskantoor.

De hoofddoelstelling van deze herziening is de verruiming van de maximaal toegestane brutovloeroppervlakte voor de functie 'wonen' met 6.000 m2 BVO planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het betreft een functionele herziening van het bestemmingsplan, de toegestane bouwvolumes blijven ongewijzigd.

 

Besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge hoofdstuk 4 Besluit geluidhinder. De 'voorkeursgrenswaarde' wordt vanwege wegverkeer en railverkeer overschreden.

 

Inzien

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 10 november 2016 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 21 december 2016 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ Utrecht.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

- via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)

- via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan.

 

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling beroep worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan heeft ingediend.

 

Het beroep kan worden ingesteld bij:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

 

Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

 

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de Voorzitter niet over het verzoek heeft beslist.

Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

 

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende

in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na

afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden

aangevoerd.

 

Naar boven