Ontwerp-wijzigingsplan 'Natuurontwikkeling Bolbergweg Vlodrop'

Logo Roerdalen

Burgemeester en wethouders van Roerdalen maken bekend dat het ontwerp-wijzigingsplan 'Natuurontwikkeling Bolbergweg Vlodrop voor een ieder ter inzage ligt.

Inzien of raadplegen

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 10 november 2016 voor 6 weken ter inzage bij het Servicepunt Roerdalen. De stukken zijn tevens elektronisch te raadplegen op www.roerdalen.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder de codering: NL.IMRO.1669.BPVDP2016BOLBERGW-OW01

Gebiedsomschrijving

Het plangebied heeft betrekking op het gebied aan de Bolbergweg gelegen ten zuiden van de Lange Graftweg en de Turfkoelenweg. Het wijzigingsplan heeft als doel de herinrichting van de aanwezige landbouwgronden ten behoeve van het vergroten van de bestaande oppervlakte natuur en het versterken van populaties van de in de omgeving voorkomende bijzondere flora en fauna.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u een afspraak maken. Een afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging te zijn gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch een zienswijze kenbaar te maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guusje Vosbeek van het team Ruimtelijke en Economische ontwikkeling, telefoon:(0475) 538 888 op maandag, dinsdag of donderdag.

Naar boven