Bestemmingsplan Theehuis Westpolder

Logo De Marne

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 14 oktober tot en met 24 november 2016 ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Theehuis Westpolder. Dit bestemmingsplan maakt een theehuis/informatiecentrum mogelijk op de bestaande kwelderschuur bij de kruising van de Kustweg en de Ommelanderzeedijk.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Langs elektronische weg is het ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar op de website

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1663.BG2009herz09-ON02 en beschikbaar via http://5.22.254.170/DeMarne/plannen/NL.IMRO.1663.BG2009herz09-/NL.IMRO.1663.BG2009herz09-ON02/.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij de gemeenteraad schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw R. Steenbergen, tel. 0595 – 575 500) zijn zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Naar boven