Verkeersbesluit: instellen adviessnelheid 50 km/u voor provinciale weg A256 (A58-Goes) ter hoogte van km. 0.920k

Logo Zeeland

 

Middelburg,

Datum : 21 september 2016

Nummer : 16014081

Afdeling : Beheer & Onderhoud

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Betreft: verkeersbesluit voor de provinciale weg A256, A58 – Goes, lokaal bekend als de Deltaweg, ter hoogte van km 0.920k; instellen van adviessnelheid van 50 km/u.

Overwegingen met betrekking tot het besluit

Bevoegdheidsgrondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens.

De betreffende weg A256 is in beheer bij de Provincie Zeeland. Op grond van artikel 18, eerste lid onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Motivering en belangenafweging

De A256 is gecategoriseerd als regionale stroomweg met een gehandhaafde maximum snelheid van 120 km/u. De rijksweg A58 sluit middels op- en afritten aan op de A256 bij knooppunt De Poel. Met name de bocht komende vanuit Vlissingen richting Goes wordt gezien als gevarenpunt. Op de A58 geldt ter plaatse een gehandhaafde maximum snelheid van 130 km/u. Ongeveer twee jaar geleden is het weefvak op de A58 wat loopt van km. 149.720Li tot km. 150.800Li gerealiseerd, waardoor de uitvoegstrook van de hiervoor genoemde bocht met zo'n 800 meter verlengd is. Dit maakt dat weggebruikers de bocht met aanzienlijk hogere snelheid (kunnen) naderen. Om die reden is er twee jaar geleden een (waarschuwings)bord (J2) met onderbord ('Let op! Gevaarlijke bocht') geplaatst dat de weggebruiker attendeerde op een gevaarlijke bocht naar rechts. Ondanks deze maatregel zijn er sindsdien in deze specifieke bocht (van km. 0.920k tot km. 1.300k) meerdere ongevallen gebeurd. Dit maakt dat een nieuwe verkeersmaatregel gewenst is.

Verkeersmaatregel

Omwille van bovenstaande reden en ter bevordering van de verkeersveiligheid stellen wij overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk II paragraaf 4 van de "Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens" in deze bocht een adviessnelheid van 50 km/u in. Daarmee wordt aangegeven dit punt veiliger met een lagere snelheid gepasseerd kan worden. Dit wordt gedaan door het plaatsen van een bord (A4) op de A256 ter hoogte van km 0.920k. Het bord met de adviessnelheid wordt gecombineerd met een (waarschuwings)bord (J2) dat de weggebruiker attendeert op een bocht naar rechts.

Overig

De in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregel strekt tot de in artikel 2 lid 1, sub. a. en b. van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen: het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van de weggebruikers en passagiers.

 

Gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de politie. Zij heeft aangegeven akkoord te zijn met genoemde verkeersmaatregel.

 

Gelet op artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de aangrenzende wegbeheerder, te weten Rijkswaterstaat.

 

Gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant via https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

 

Op grond van vorenstaande overwegingen

Besluiten wij:

 

 • I.

  door plaatsing van het bord A4 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), op de provinciale weg A256, A58 – Goes, ter hoogte van km 0.920k, een adviessnelheid in te stellen van 50 km/u;

   

 • II.

  in te trekken, voor zover nodig, eerder genomen besluiten;

   

 • III.

  dit verkeersbesluit te publiceren in de Staatscourant.

   

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

 

namens dezen,

 

M.J. Krombeen, QC

 

hoofd afdeling Beheer en Onderhoud.

 

Mededeling

Inlichtingen

Voor nader gewenste inlichtingen met betrekking tot de verkeersmaatregelen kunt u contact opnemen met:

 

 • 1.

  de heer M.J. Hoosemans, afdeling Beheer en Onderhoud, telefoonnummer: 0118 - 631457;

 • 2.

  de heer A. Welleman, Unit Droge Infrastructuur, telefoonnummer: 0118 – 631431;

 • 3.

  mevrouw S. Voet, afdeling Beheer en Onderhoud, telefoonnummer: 0118 – 631054.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

 

Wie is belanghebbende?

Volgens artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht bent u belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Uw belang moet zich dan wel onderscheiden van de belangen van grote aantallen anderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u eigenaar, huurder of gebruiker bent van een perceel in de directe omgeving van de weg waarop het besluit betrekking heeft. Volgens vaste jurisprudentie is dat onderscheid bij een willekeurige verkeersdeelnemer onvoldoende aanwezig.

 

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via http://www.zeeland.nl/subsidieregels-en-procedures/bezwaar-maken.

 Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Naar boven