Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Uitvoeringsinstituut WerknemersverzekeringenStaatscourant 2016, 50776Besluiten van algemene strekking

Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2016

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 van de Regeling SUWI;

Besluit:

Artikel 1

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert per 1 juli 2016 bij het uitvoeren van de individuele re-integratieovereenkomst de voorwaarden zoals opgenomen in het Inkoopkader 2016-2020 Re-integratiediensten voor klanten met een AG- of ZW-uitkering. Het Inkoopkader is te benaderen via www.uwv.nl/zakelijk.

Artikel 2

Het Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2013, gepubliceerd in de Staatscourant van 30 april 2013, nummer 11203, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2016.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2016.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 6 september 2016

B. J. Bruins, VoorzitterRaad van bestuur UWV.

TOELICHTING

Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 Regeling SUWI is UWV verplicht regels te stellen omtrent te voorwaarden waaraan een re-integratiebedrijf moet voldoen alvorens met dat bedrijf, een deskundig persoon of arbodienst een individuele re-integratieovereenkomst (IRO) wordt gesloten.

De voorwaarden waaronder UWV per 1 juli 2016 individuele re-integratieovereenkomsten sluit zijn opgenomen in het Inkoopkader 2016-2020 Re-integratiediensten voor klanten met een AG- of ZW-uitkering, hierna te noemen Inkoopkader 2016-2020. Het Inkoopkader 2016-2020 bevat regels die betrekking hebben op uitsluitingsgronden, kwaliteitseisen en ervaringseisen waar bedrijven aan moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een re-integratieovereenkomst, waaronder begrepen een IRO. Het Inkoopkader 2016-2020 is via www.uwv.nl/zakelijk te benaderen.

Een IRO betreft een volledig re-integratietraject naar werk. In de praktijk is echter gebleken dat een deel van de klanten dat een IRO volgt, niet altijd voldoende in staat zijn om de stap naar werk te maken. Daarnaast biedt UWV eigen dienstverlening aan om klanten te ondersteunen een passende dienstbetrekking te verkrijgen. Om deze reden koopt UWV onder het Inkoopkader 2016–2020 niet langer re-integratietrajecten in, maar een tweetal re-integratiediensten. Het gaat om de re-integratiedienst ‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’. De re-integratiediensten samen vormen een re-integratietraject, vergelijkbaar met een IRO.

Daarnaast staat onder het Inkoopkader 2016–2020 de klantkeuze en individueel maatwerk voor de klant centraal. Dit zijn eveneens kernwaarden van een IRO.

Met het van toepassing zijn van het Inkoopkader 2016–2020 wordt het Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2013 per dezelfde datum ingetrokken.

Individuele Re-integratieovereenkomsten die voor 1 juli 2016 zijn gestart, worden onder toepassing van het Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2013 afgewikkeld en afgerond. Op deze Individuele Re-integratieovereenkomsten is het Inkoopkader 2016–2020 niet van toepassing.

Amsterdam, 6 september 2016

B. J. Bruins, VoorzitterRaad van bestuur UWV.