Beleidsregel van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende regels over commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico (Beleidsregel commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen ARO.OPS.150 en ORO.SPO.110 van Verordening (EU) Nr. 965/2012 van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Besluit:

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

verordening (EG) nr. 216/2008:

verordening nr. 216/2008 van de Commissie van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG;

verordening (EU) nr. 965/2012:

verordening (EU) Nr. 965/2012 van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad, zoals laatstelijk gewijzigd door verordening (EU) nr. 2015/2338;

verordening (EU) nr. 923/2012:

verordening (EU) nr.923/2012 van de Commissie van 29 september 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures tot vaststelling van gemeenschappelijke luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures en tot wijziging van uitvoeringsverordening (EU) nr. 1035/2011 en verordeningen (EG) nr. 1265/2007, (EG) nr. 1794/2006, (EG) nr. 730/2006, (EG) nr. 1033/2006 en (EU) nr. 255/2010;

verordening (EU) nr. 1178/2011:

verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad.

Artikel 2

Buiten de in artikel 1 genoemde verordeningen en de daarin beschreven vluchtuitvoeringen met risico’s voor derden zijn er op dit moment in Nederland geen vluchtuitvoeringen met verhoogd risico gedefinieerd waarvoor een autorisatie moet worden aangevraagd op grond van artikel ORO.SPO.110 van verordening (EU) nr. 965/2012.

Artikel 3

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze, DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,

TOELICHTING

Artikel 2

Commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico

Commerciële vluchtuitvoerders moeten op grond van artikel ORO.SPO.110 van verordening (EU) nr. 965/2012 bij de bevoegde autoriteit een autorisatie aanvragen voor commerciële gespecialiseerde vluchtuitvoeringen met verhoogd risico. In de bijbehorende Acceptable Means of Compliance (AMC) is aangegeven dat de bevoegde autoriteit bekend stelt welke activiteiten hieronder vallen (AMC1 ARO.OPS.150).

Via deze beleidsregel wordt bekend gemaakt dat er in Nederland vooralsnog geen activiteiten zijn aangewezen waarvoor een autorisatie op grond van artikel ORO.SPO.110 behoeft te worden aangevraagd.

Bestaande regelgeving op het gebied van luchtruimgebruik, zoals verordening (EU) nr. 923/2012 (Rules of the Air), Wet luchtvaart (Besluit luchtverkeer 2014) en verordening (EU) nr. 1178/2011 (aerobatic rating) biedt vooralsnog voldoende bescherming voor risico’s van derden.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze, DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,

Naar boven