VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN ‘BUITENGEBIED, D'OLDEDIJK 15-17’

Logo Staphorst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst maken bekend dat bij besluit van 16 augustus 2016 het wijzigingsplan ‘Buitengebied, wijzigingsplan d' Olde Dijk 15-17’ op grond van artikel 3.6 lid 1 sub a Wro met een aanvulling in de toelichting op het gebied van stof gewijzigd is vastgesteld. Het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming waardoor de planologische situatie op het perceel d’ Olde Dijk 15 en 17 te Staphorst wordt herstelt.

Het wijzigingsplan met het vaststellingsbesluit ligt ter inzage vanaf woensdag 31 augustus 2016 voor de duur van 6 weken bij de publieksbalie Fysieke Leefomgeving, Binnenweg 26, 7951 DE te Staphorst. Daarnaast is het wijzigingsplan in pdf-formaat te raadplegen op www.staphorst.nl/bekendmakingen > Bestemmingsplan - wijzigingsplan en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Door middel van de functie geavanceerd zoeken kunt u bij invoering van het volgende plannummer NL.IMRO.0180.5112016001-VS01 het plan vinden.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk een beroep/verzoek tot voorlopige voorziening indienen. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht omtrent het ontwerpbesluit kunnen beroep instellen. Belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij omtrent het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen ook beroep instellen. Beroep kan worden ingesteld binnen een beroepstermijn van zes weken, welke begint op de dag na de dag waarop de terinzagelegging is aangevangen, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, 's-Gravenhage. De indiener van een beroepschrift kan de Voorzieningenrechter van de Afdeling eveneens vragen een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Naar boven