Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rechtbank AlkmaarStaatscourant 2016, 3810Interne regelingen

Zaaksverdelingsreglement rechtbank Noord-Holland per 1 februari 2016

Vooraf

In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Noord-Holland vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke rechtspraaklocaties in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting.

Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering.

In het proces van totstandkoming van dit reglement heeft het gerechtsbestuur de volgende instanties geconsulteerd: 3 RO, ARAG Rechtsbijstand, (civiele) bewindvoerders, Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, Consumentenbond, DAS Rechtsbijstand, deurwaarders, faillissementscuratoren, FNV, Gemeenten Alkmaar, Den Helder, Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad, gemeentelijke schuldhulpverleningsinstanties van gemeenten Alkmaar, Den Helder, Haarlem, Hoorn en Purmerend, (plv) hoofdofficier van justitie van het parket Noord-Holland, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Juridisch Loket Alkmaar, Juridisch Loket Haarlem, Koninklijke Marechaussee, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, Openbaar Ministerie (Functioneel, Landelijk en Regionaal Parket), Orde van Advocaten Alkmaar, Orde van Advocaten Haarlem, Politie Kennemerland, Politie Noord-Holland-Noord, Politie Zaanstreek-Waterland, Provincie Noord-Holland, Raad voor de Kinderbescherming Alkmaar, Raad voor de Kinderbescherming Haarlem, Sociale Verzekeringsbank, SRK Rechtsbijstand, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Waterschap Hollands Noorderkwartier.

De aanleiding voor wijziging van dit reglement is de sluiting van de locatie Stationsplein te Haarlem en het terugbrengen van het aantal civiele rolzittingen in locatie Haarlem met ingang van 1 februari 2016. Daarnaast worden Wabo – milieuzaken en Studiefinancieringszaken sinds 2015 ook in zittingsplaats Haarlem behandeld.

Bepalingen

1. Zittingsplaatsen

Het arrondissement heeft de volgende zittingsplaatsen:

 • A. Alkmaar:

  Postadres: Postbus 251, 1800 BG Alkmaar

  Bezoekadres: Kruseman van Eltenweg 2, 1817 BC Alkmaar

  Openingstijden: 8.30 – 17.00 uur

 • B. Haarlem:

  Postadres: Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

  Bezoekadressen: Simon de Vrieshof 1, 2019 HA Haarlem

  Jansstraat 81, 2011 RW Haarlem

  Openingstijden: 8.30 – 17.00 uur

 • C. Zaanstad:

  Postadres: Postbus 1165, 1500 AD Zaandam

  Bezoekadres: Rembrandtstraat 23, 1506 LS Zaandam

  Openingstijden: 8.30 – 17.00 uur

 • D. Haarlemmermeer:

  Postadres: Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

  Bezoekadres: Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp

  Openingstijden: 8.30 – 17.00 uur

Informatie over zaken

Voor informatie over een zaak die in de betreffende zittingsplaats wordt behandeld, kan de rechtzoekende in die zittingsplaats terecht (gegevens zie boven).

2. Zaaksverdeling

In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die in de verschillende zittingsplaatsen in het arrondissement Noord-Holland worden behandeld.

 

ZITTINGSPLAATSEN

LOKET

NOORD-HOLLAND

A

B

C

D

A

B

C

D

Bestuursrecht

               

Rijksbelastingen

 

x

     

x

   

Vreemdelingenzaken

 

x

     

x

   

Wabo – milieuzaken

x

x

   

x

x

   

Sociale zekerheid

x

x

   

x

x

   

Studiefinanciering

x

x

   

x

x

   

Ambtenarenrecht

x

x

   

x

x

   

Lokale belastingen

x

x

   

x

x

   

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

x

x

   

x

x

   

Wet werk en bijstand

x

x

   

x

x

   

Wet maatschappelijke ondersteuning

x

x

   

x

x

   

Overige bestuursrechtelijke zaken

x

x

   

x

x

   
                 

Kantonzaken

               

Civiele zaken tot € 25.000,–

x

x

x

 

x

x

x

 

Arbeidszaken

x

x

x

 

x

x

x

 

Agentuurzaken

x

x

x

 

x

x

x

 

Huurzaken

x

x

x

 

x

x

x

 

Consumentenzaken

x

x

x

 

x

x

x

 

Pachtzaken

x

 

x

 

x

x

x

 

Curatele en mentorschap

x

x

x

 

x

x

x

 

Bewind

x

x

x

 

x

x

x

 
                 

Handelzaken

               

Faillissementen en surseances rechtspersonen

x

x

   

x

x

   

Faillissementen en surseances natuurlijke personen

x

x

   

x

x

   

Schuldsaneringen

x

x

   

x

x

   

Grondzaken

x

x

   

x

x

   

Intellectuele eigendom

 

x

     

x

   

Medische beroepsaansprakelijkheid

x

     

x

     

Bestuurdersaansprakelijkheid

x

x

   

x

x

   

Mededingingszaken

x

x

   

x

x

   

Aanbestedingszaken

 

x

     

x

   

Letselschade

x

     

x

     

Vervoerszaken

 

x

     

x

   

Verzekeringszaken

x

     

x

     

Erfrecht

x

x

   

x

x

   

Alle overige civiele zaken > € 25.000,–

x

x

   

x

x

   
                 

Personen- en familierecht

               

Huwelijk/Partnerschap

x

x

   

x

x

   

Gezag, omgang, woonplaats

x

x

   

x

x

   

Ondertoezichtstelling

x

x

   

x

x

   

Uithuisplaatsing

x

x

   

x

x

   

Scheiding c.a.

x

x

   

x

x

   

Levensonderhoud

x

x

   

x

x

   

Adoptie

x

x

   

x

x

   

Verhaal bijstand

x

x

   

x

x

   

Burgerlijke Stand

x

x

   

x

x

   

Voogdij overige

x

x

   

x

x

   

Jeugdwet: beroepen indicatiestelling

 

x

     

x

   

Jeugdwet: overige zaken

x

x

   

x

x

   

Erkenning/ontkenning vaderschap

x

x

   

x

x

   

Verdeling/verrekening

x

x

   

x

x

   

Leerplichtzaken

x

x

x

 

x

x

x

 

Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

x

x

   

x

x

   

Huisverbod

x

x

   

x

x

   

Overige familie zaken

x

x

   

x

x

   
                 

Strafrecht

               

Megazaken

 

x

 

x

 

x

 

x

LP–zaken

 

x

 

x

 

x

 

x

FP–zaken

 

x

     

x

   

PR zaken gedetineerd

x

x

 

x

x

x

 

x

PR zaken niet gedetineerd

x

x

 

x

x

x

 

x

MK zaken gedetineerd

x

x

 

x

x

x

 

x

MK zaken niet gedetineerd

x

x

 

x

x

x

 

x

Reguliere milieu- en fraudezaken (niet FP)

x

x

 

x

x

x

 

x

RC en raadkamer gevangenhouding

x

x

 

x

x

x

 

x

TBS verlengingen

x

x

 

x

x

x

 

x

Ontnemingen

x

x

 

x

x

x

 

x

Overtredingen

x

x

x

 

x

x

x

 

Mulderzaken: beroepen, verzetten tegen dwangbevel

x

x

x

 

x

x

x

 

Overige Mulderzaken

x

x

x

 

x

x

x

 

Jeugdzaken gedetineerd

x

x

   

x

x

   

Jeugdzaken niet gedetineerd

x

x

   

x

x

   

Raadkamerrekesten

x

x

   

x

x

   
                 

Landelijke concentraties

Luchtvaartzaken

 

x

 

x

 

x

 

x

Douanezaken (belastingen)

 

x

     

x

   

Niet EU WOTS zaken

 

x

 

x

 

x

 

x

Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen in dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen. In bijzondere individuele gevallen kan de rechter gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken.1

3. Indiening stukken

In bovenstaande bepalingen is aangegeven welke postbussen/adressen dienen als correspondentieadressen voor het aanbrengen van zaken of indienen van stukken. Daarnaast is het mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die in de betrokken zittingsplaats wordt behandeld.

Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste zittingsplaats overgedragen. Indien de indiener redelijkerwijs een verwijt kan worden gemaakt blijft de termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de indiener.

4. Roldatum en tijdstip

Locatie Alkmaar

Civiele kantonzaken: woensdag 09.30 en 10:30 uur2

Civiele zaken: woensdag 10.00 uur

Locatie Haarlem:

Civiele kantonzaken: woensdag 9.00 en 10.00 uur

Civiele zaken: woensdag 10.00 uur

Locatie Zaanstad:

Civiele kantonzaken: donderdag 10.00 uur

5. Zaken eigen medewerkers

Op grond van artikel 46b van de Wet op de rechterlijke organisatie kan de rechtbank een zaak ter verdere behandeling verwijzen naar een andere rechtbank, indien naar haar oordeel door betrokkenheid van de rechtbank behandeling van die zaak door een andere rechtbank is gewenst. Verwijzing vindt altijd plaats naar de rechtbank Amsterdam. Dit is alleen anders bij ambtenarenzaken en belastingzaken. Die zaken worden op grond van het hiervoor genoemde artikel verwezen naar de rechtbank Den Haag.

6. Uitvoeringsregels

Het gerechtsbestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement. Bedoelde regels worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

7. Slotbepalingen

Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 8 december 2015. Het zaaksverdelingsreglement behoeft de instemming van de Raad voor de rechtspraak. Deze instemming is verleend op 18 januari 2016.

Dit reglement wordt aangehaald als: zaaksverdelingsreglement rechtbank Noord-Holland en komt in de plaats van het zaaksverdelingsreglement zoals dat was vastgesteld door het gerechtsbestuur in verband met de sluiting van de locatie Hoorn op 1 juli 2014 (Staatscourant 7 juli 2014, nummer 18657).

Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Het reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van publicatie.

Overzicht van de categorieën zaken die per afdeling en per team worden behandeld in de rechtbank Noord-Holland per 1 februari 2016

Dit overzicht is gebaseerd op artikel 4, eerste lid van het Bestuursreglement Rechtbank Noord-Holland en vastgesteld door het bestuur.

Afdeling Privaatrecht

Team Handel & Insolventie Alkmaar: handelsrecht, te weten faillissementen en surseances van zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, schuldsaneringen, grondzaken, medische beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, mededingingszaken, letselschade, verzekeringszaken, erfrecht, huwelijksvermogensrecht (dagvaarding) en alle overige civiele zaken met een geldelijk belang van meer dan € 25.000,–

Team Handel & Insolventie Haarlem: handelsrecht, te weten faillissementen en surseances van zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, schuldsaneringen, grondzaken, intellectuele eigendom, bestuurdersaansprakelijkheid, mededingingszaken, aanbestedingszaken, vervoerszaken, erfrecht, huwelijksvermogensrecht (dagvaarding) en alle overige civiele zaken met een geldelijk belang van meer dan € 25.000,–

Team Familie & Jeugd Alkmaar: huwelijk/partnerschap, gezag, omgang, woonplaats, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, scheiding c.a., levensonderhoud, adoptie, verhaal bijstand, burgerlijke stand, voogdij overig, erkenning/ontkenning vaderschap, verdeling/verrekening (inclusief huwelijksvermogensrecht nevenverzoeken echtscheiding), Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ), huisverbod en alle overige familiezaken.

Team Familie & Jeugd Haarlem: huwelijk/partnerschap, gezag, omgang, woonplaats, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, Wet op de jeugdzorg: beroepen indicatiestelling, scheiding c.a., levensonderhoud, adoptie, verhaal bijstand, burgerlijke stand, voogdij overig, erkenning/ontkenning vaderschap, verdeling/verrekening (inclusief huwelijksvermogensrecht nevenverzoeken echtscheiding), Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ), huisverbod, jeugdstrafzaken, leerplichtwetzaken en alle overige familiezaken.

Team Kanton Alkmaar Zaandam: arbeidszaken, agentuurzaken, huurzaken, consumentenzaken, pachtzaken, curatele en mentorschap, bewind, alle overige civiele zaken met een geldelijk belang minder dan € 25.000,-, overtredingen, mulderzaken: beroepen, verzetten tegen dwangbevel en alle overige mulderzaken.

Team Kanton Haarlem: arbeidszaken, agentuurzaken, huurzaken, consumentenzaken, pachtzaken, curatele en mentorschap, bewind, alle overige civiele zaken met een geldelijk belang minder dan € 25.000,–, overtredingen, mulderzaken: beroepen, verzetten tegen dwangbevel en alle overige mulderzaken.

Afdeling Publiekrecht

Team Straf Alkmaar: commuun strafrecht, te weten PR-zaken (gedetineerd en niet-gedetineerd), MK-zaken (gedetineerd en niet gedetineerd), reguliere milieu- en fraudezaken (niet FP), raadkamer gevangenhouding, TBS verlengingen, Ontnemingen, Overtredingen, Jeugdzaken (gedetineerd en niet gedetineerd), Raadkamerrekesten.

Team Straf Haarlem: commuun strafrecht, te weten Megazaken (inclusief Jeugdstrafzaken), LP-zaken, FP-zaken, PR-zaken (gedetineerd en niet gedetineerd), MK-zaken (gedetineerd en niet gedetineerd), reguliere milieu- en fraudezaken (niet FP), raadkamer gevangenhouding, TBS verlengingen, Ontnemingen, Overtredingen, Raadkamerrekesten, Mensenhandel, Luchtvaartzaken, Niet EU WOTS-zaken.

Team Kabinet RC: alle RC-gerelateerde zaken als strafrechtelijk vooronderzoek, getuigenverhoren, voorgeleidingen, regiebijeenkomsten, huiszoekingen en bijzondere machtigingen.

Team BA/VK Alkmaar: alle bestuursrechterlijke geschillen, met uitzondering van vreemdelingenzaken, rijksbelastingzaken en douanezaken.

Team BA/VK Haarlem: alle bestuursrechterlijke geschillen met uitzondering van lokale- en rijksbelastingzaken, Wet waardering onroerende zaken (WOZ), studiefinancieringszaken en milieuzaken.

Team Belastingen Haarlem: alle lokale- en rijksbelastingzaken, douanezaken en Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

Geografische indeling per 1 februari 2016

 • 1. Onverminderd hetgeen hieronder in 2. staat, geldt voor de in het zaaksverdelingsreglement genoemde soorten zaken die op meer dan één locatie worden behandeld de volgende geografische indeling:

  • a. Locatie Alkmaar (kantonzaken en niet-kantonzaken): gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

  • b. Locatie Haarlem (kantonzaken): gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

  • c. Locatie Haarlem (niet-kantonzaken): gemeenten Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort en Zeevang.

  • d. Locatie Haarlemmermeer (strafzaken): zaken die zich voordoen op of rondom de luchthaven Schiphol.

  • e. Locatie Zaanstad (kantonzaken): gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang.

 • 2. In strafzaken niet zijnde jeugdzaken geldt voor de in het zaaksverdelingsreglement genoemde soorten zaken die in Alkmaar en in Haarlem worden behandeld dat zaken uit de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang niet op de locatie Haarlem worden behandeld, maar op de locatie Alkmaar.

 • 3. Voor de in het zaaksverdelingsreglement genoemde soorten zaken die op meer dan één locatie worden behandeld, geldt als aanknopingspunt voor de relatieve competentie binnen het arrondissement hetzelfde aanknopingspunt als op grond waarvan de relatieve competentie van de rechtbank voor die zaken wordt bepaald3.


X Noot
1

In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding.

X Noot
2

Voor nadere informatie over roltijdstippen wordt verwezen naar de deelsite van de rechtbank Noord-Holland op www.rechtspraak.nl.

X Noot
3

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de woonplaats van gedaagde, de ligging van de onroerende zaak, de ligging van het sterfhuis etc.