Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2016, 34586Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2016, nr. 2016-0000139201, tot eenmalige aanpassing van de bedragen in de Toeslagenwet in verband met de inwerkingtreding van artikel IX, onderdelen A en H, van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel XVII, eerste lid, van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel IX van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel A, onder 2, wordt als volgt gewijzigd:

a. In het zevende lid, onderdeel b, onder 1°, wordt ‘€ 33,40’ vervangen door: € 34,24.

b. In het zevende lid, onderdeel b, onder 2°, wordt ‘€ 26,72’ vervangen door: € 27,40.

c. In het zevende lid, onderdeel b, onder 3°, wordt ‘€ 22,00’ vervangen door: € 22,90.

2. In onderdeel H wordt artikel 44f als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a, onder 1°, wordt ‘€ 46,83’ vervangen door: € 48,30.

b. In onderdeel a, onder 2°, wordt ‘€ 37,00’ vervangen door: € 38,32.

c. In onderdeel a, onder 3°, wordt ‘€ 31,09’ vervangen door: € 32,12.

d. In onderdeel b, onder 1°, wordt ‘€ 42,33’ vervangen door: € 43,59.

e. In onderdeel b, onder 2°, wordt ‘€ 33,60’ vervangen door: € 34,66.

f. In onderdeel b, onder 3°, wordt ‘€ 28,04’ vervangen door: € 28,89.

g. In onderdeel c, onder 1°, wordt ‘€ 37,90’ vervangen door: € 38,95.

h. In onderdeel c, onder 2°, wordt ‘€ 30,12’ vervangen door: € 30,99.

i. In onderdeel c, onder 3°, wordt ‘€ 24,98’ vervangen door: € 25,73.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 juni 2016

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

TOELICHTING

Met ingang van 1 juli 20161 treedt artikel IX, onderdelen A tot en met F en H, van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten in werking2. Met de genoemde onderdelen van artikel IX wordt de kostendelersnorm ingevoerd in de Toeslagenwet (TW). In artikel IX, onderdelen A (artikel 2, zevende lid, TW) en H (artikel 44f TW), zijn normbedragen opgenomen aan de hand waarvan het recht op en de hoogte van de toeslag worden berekend. Op het moment dat het voorstel van Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten werd opgesteld3 was het echter niet mogelijk de normbedragen te bepalen zoals ze met ingang van 1 juli 2016 zouden moeten komen te luiden. Daarom zijn vooralsnog de normbedragen opgenomen zoals deze per 1 juli 2013 zouden luiden. Om dit goed te laten verlopen is in het wetsvoorstel een bepaling opgenomen waarin de bevoegdheid is opgenomen voor de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om deze normbedragen eenmalig na inwerkingtreding van de betreffende bepalingen aan te passen. Het betreft artikel XVII, eerste lid, van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten. Van deze mogelijkheid tot eenmalige aanpassing wordt nu gebruik gemaakt.

Alle eenmalig aangepaste bedragen volgen de ontwikkeling van het netto minimumloon. In artikel 9 TW is bepaald dat de in de TW genoemde bedragen worden gewijzigd overeenkomstig de wijze en met ingang van de dag waarop de bedragen, genoemd in hoofdstuk 3 van de Participatiewet, worden gewijzigd. In artikel 38, eerste lid, van de Participatiewet is bepaald dat de normen, genoemd in de artikelen 20, 21, 22a, derde lid, en 23, eerste lid, met ingang van de dag waarop het netto minimumloon wijzigt, worden gewijzigd met het percentage van deze wijziging. Uitgaande van het wettelijk bruto minimumloon dat met ingang van 1 juli 2016 is vastgesteld op € 1537,20 per maand en de geldende belastingtarieven, premiepercentages en algemene heffingskorting is het netto minimumloon per 1 juli 2016 berekend op € 1317,37. Dit heeft geleid tot een eenmalige aanpassing van de in deze regeling genoemde bedragen met 0,83 %.

Wellicht ten overvloede wordt gemeld dat de normbedragen uit de TW die niet zijn gewijzigd bij de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (artikelen 2, eerste en tweede lid, en 8, eerste lid), maar die wel geïndexeerd dienen te worden via de reguliere indexeringsbepalingen (artikel 9 TW, jo. artikel 38, eerste lid, Participatiewet) met ingang van 1 juli 2016 van rechtswege worden aangepast. Deze gewijzigde bedragen zullen zoals gewoonlijk worden bekendgemaakt in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Zie enig artikel, vijfde lid, van het Besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, de Wet hervorming kindregelingen en de Invoeringswet Participatiewet (Stb. 2014, 271).

X Noot
2

Het betreft artikel IX, onderdelen A tot en met F en H, zoals gewijzigd door de Verzamelwet SZW 2015, de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en de Verzamelwet SZW 2016.

X Noot
3

De Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten is op 2 juli 2014 tot stand gekomen en gepubliceerd in Stb. 2014, 269.