Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 21 juni 2016, nr. WJZ/16030359, houdende regels inzake schoolfruit (Regeling schoolfruit 2016)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op:

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347);

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2016/247 van de Commissie van 17 december 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot Uniesteun voor de verstrekking en de distributie van groenten en fruit, verwerkte groenten en fruit en banaanproducten in het kader van de regeling voor schoolfruit en schoolgroenten (PbEU 2016, L 46);

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2016/248 van de Commissie van 17 december 2015 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Uniesteun voor de verstrekking en de distributie van groenten en fruit, verwerkte groenten en fruit en banaanproducten in het kader van de regeling voor schoolfruit en schoolgroenten, en tot vaststelling van de indicatieve toewijzing van die steun (PbEU 2016, L 46), en artikel 19, eerste lid, van de Landbouwwet;

Besluit:

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

begeleidende maatregelen:

maatregelen als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onder b, en tweede lid, tweede volzin, van verordening 1308/2013;

leverancier:

degene die de producten aan de scholen levert en hiervoor steun aanvraagt;

minister:

Minister van Economische Zaken;

nationale strategie:

jaarlijks door de minister vastgestelde strategie als bedoeld in artikel 23, tweede lid, van verordening 1308/2013;

producten:

producten bedoeld in Bijlage I, delen IX (groenten en fruit) en XI (bananen) van verordening 1308/2013;

schoolfruitregeling:

het stimuleren van groente- en fruitconsumptie bij kinderen en het bijdragen aan gezonde eetgewoonten door het gedurende een bepaalde periode gratis verstrekken van producten aan scholen door erkende leveranciers;

verordening 1308/2013:

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347);

verordening 1370/2013:

Verordening (EU) nr. 1370/2013 van de Raad van 16 december 2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten (PbEU 2013, L 346);

verordening 2016/247:

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2016/247

van de Commissie van 17 december 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot Uniesteun voor de verstrekking en de distributie van groenten en fruit, verwerkte groenten en fruit en banaanproducten in het kader van de regeling voor schoolfruit en schoolgroenten (PbEU 2016, L 46);

verordening 2016/248:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2016/248 van de Commissie van 17 december 2015 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Uniesteun voor de verstrekking en de distributie van groenten en fruit, verwerkte groenten en fruit en banaanproducten in het kader van de regeling voor schoolfruit en schoolgroenten, en tot vaststelling van de indicatieve toewijzing van die steun (PbEU 2016, L 46).

HOOFDSTUK 2. ERKENNING VAN LEVERANCIERS

Artikel 2

 • 1. De minister verleent op verzoek aan maximaal acht leveranciers op volgorde van indiening van een volledige aanvraag voor de periode van één schooljaar een erkenning indien de leverancier:

  • a. voldoet aan de voorwaarden van artikel 6 van verordening 2016/247,

  • b. in staat is producten landelijk te leveren,

  • c. in staat is minimaal 200 scholen te beleveren,

  • d. verklaart dat hij kennis heeft van en akkoord gaat met een forfaitair bedrag aan steun ten bedrage van 17,25 eurocent per portie producten,

  • e. verklaart alle medewerking te verschaffen bij op grond van artikel 8 van verordening 2016/248 te verrichten controles ter plaatse, en

  • f. verklaart akkoord te gaan met belevering van de door de minister toe te wijzen scholen gedurende de perioden van levering als bedoeld in artikel 9, tweede lid.

 • 2. Een verzoek om erkenning als bedoeld in het eerste lid wordt ingediend tussen 22 augustus 2016, 9.00 uur en 2 september 2016, 24.00 uur.

 • 3. Een verzoek om erkenning als bedoeld in het eerste lid omvat:

  • a. een volledig ingevuld door de minister ter beschikking gesteld middel,

  • b. een recent uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 3

 • 1. De minister schorst een erkenning of trekt een erkenning in overeenkomstig artikel 7 van verordening 2016/247 wanneer een leverancier niet langer voldoet aan de voorwaarden.

 • 2. Een leverancier die gedurende een schooljaar kenbaar maakt dat hij afziet van het leveren van schoolfruit verliest door die verklaring de erkenning voor het resterende deel van het schooljaar en kan geen aanvraag als bedoeld in artikel 2, eerste lid, indienen voor het daaropvolgende schooljaar.

 • 3. De minister houdt een openbaar register bij van erkende leveranciers.

HOOFDSTUK 3. DEELNEMENDE SCHOLEN

Artikel 4

 • 1. Een school die wil deelnemen aan de schoolfruitregeling meldt zich tussen 5 en 16 september 2016 hiervoor aan bij de minister.

 • 2. De minister besluit na afloop van de inschrijfperiode op basis van loting welke scholen aan de schoolfruitregeling deelnemen indien het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overtreft, met inachtneming van het voor fruitlevering bedoelde deel van het beschikbare budget dat aan Nederland is toegewezen op grond van artikel 5, tweede lid, van verordening 1370/2013.

 • 3. Een school die in schooljaar 2015/2016 is uitgeloot wordt bij aanmelding in het schooljaar 2016/2017 met voorrang geplaatst.

 • 4. De minister bepaalt naar rato van het in het verzoek om erkenning aangegeven aantal te beleveren scholen hoeveel en welke scholen aan de erkende leveranciers worden toegewezen.

 • 5. Een school die na toelating tot deelname gedurende een schooljaar kenbaar maakt dat hij afziet van deelname aan de schoolfruitregeling kan geen melding als bedoeld in het eerste lid indienen voor het daaropvolgende schooljaar.

Artikel 5

Deelnemende scholen:

 • a. zorgen ervoor dat de geleverde producten zodanig worden opgeslagen dat de kwaliteit behouden blijft;

 • b. zorgen ervoor dat de producten op school worden uitgereikt aan en geconsumeerd door alle leerlingen;

 • c. wijzen een medewerker aan die de verspreiding van gratis groenten en fruit coördineert;

 • d. nemen het educatieve materiaal af;

 • e. brengen een EU-Schoolfruitposter als bedoeld in artikel 10 van verordening 2016/247 zichtbaar aan bij de hoofdingang van de school;

 • f. gaan akkoord met het ontvangen van een digitale nieuwsbrief;

 • g. hebben een inspanningsverplichting om deel te nemen aan begeleidende maatregelen en aanvullende activiteiten uit te voeren, gericht op het doel van de schoolfruitregeling;

 • h. vullen de ontvangstverklaring in waarin wordt aangegeven op welke dagen welke hoeveelheid producten geleverd is;

 • i. werken mee aan controles op grond van deze regeling, en

 • j. nemen deel aan monitoring en evaluaties.

Artikel 6

 • 1. Een erkende leverancier en een deelnemende school sluiten een overeenkomst, waarin tenminste wordt opgenomen:

  • a. de perioden van levering;

  • b. de afleverdata;

  • c. het aantal leerlingen waarvoor producten geleverd worden, en

  • d. de hoeveelheden te leveren producten.

 • 2. De door beide partijen ondertekende overeenkomst wordt uiterlijk 4 november 2016 bij de minister ingediend.

 • 3. De school kan het aantal leerlingen bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, tijdens de periode van levering met maximaal 5% wijzigen voor de volgende periode van levering op basis van de werkelijke mutaties van de school. Voor de eerste periode van levering kan tot 1 december 2016 een wijziging worden doorgegeven.

HOOFDSTUK 4. SUBSIDIE

Artikel 7

 • 1. Producten zijn subsidiabel indien zij:

  • a. van kwaliteitsklasse I zijn;

  • b. vers en onbewerkt zijn;

  • c. geschikt zijn voor directe consumptie;

  • d. geen toegevoegde suiker, toegevoegde kunstmatige zoetstoffen, toegevoegd vet en toegevoegd zout bevatten.

 • 2. Producten zijn subsidiabel indien de verstrekte porties:

  • a. minimaal 10% groenten bevatten;

  • b. maximaal 30% hetzelfde fruit bevatten; en

  • c. een minimaal gemiddeld gewicht van 80 gram per portie hebben dan wel, bij levering van drie porties fruit of groente per week, een minimum gewicht per week van 240 gram.

 • 3. Voor scholen in het voortgezet onderwijs mag van het tweede lid, onderdelen a en b, worden afgeweken.

Artikel 8

Een erkende leverancier ontvangt steun ten bedrage van 17,25 eurocent per portie geleverde producten.

HOOFDSTUK 5. STEUNAANVRAAG

Artikel 9

 • 1. Een erkende leverancier verzoekt de minister in drie termijnen om betaling van steun over de periode waarin hij subsidiabele activiteiten heeft verricht ten behoeve van een deelnemende school als bedoeld in artikel 5.

 • 2. Steunaanvragen van erkende leveranciers worden per periode van levering ingediend, waarbij de eerste periode in 2016 aanvangt in week 45. De perioden van levering zijn:

       

  a.

  Periode 1 (2016):

  Week 45 t/m 51 (7 weken)

  b.

  Periode 2 (2017):

  Week 2 t/m 9 (8 weken waarvan 1 week vakantie)

  c.

  Periode 3 (2017):

  Week 10 t/m 15 (6 weken)

       
 • 3. De steunaanvraag wordt ingediend uiterlijk op de laatste dag van de derde maand na de desbetreffende periode van levering.

 • 4. De steunaanvraag omvat:

  • a. een volledig ingevuld door de minister ter beschikking gesteld middel;

  • b. de overeenkomst bedoeld in artikel 6;

  • c. gespecificeerde ontvangstbevestigingen van de beleverde scholen;

  • d. facturen waarop de prijs van de geleverde producten is gespecificeerd; en

  • e. bewijs van betaling van de onder d. genoemde facturen.

 • 5. De leverancier houdt ten behoeve van controles ter plaatse in zijn administratie bewijsstukken beschikbaar waaruit genoegzaam blijkt dat alle subsidiabele kosten zijn betaald voordat de steunaanvraag wordt ingediend.

Artikel 10

 • 1. De minister kent de steunaanvraag toe indien een erkende leverancier voldoet aan de relevante voorwaarden van verordening 1308/2013, verordening 2016/247 en verordening 2016/248 alsmede van deze regeling.

 • 2. De minister vordert de steun terug indien uit de ingevolge de artikelen 7 en 8 van verordening 2016/248 bedoelde controles blijkt dat de in het eerste lid bedoelde voorwaarden voor steun niet zijn nageleefd.

Artikel 11

 • 1. De Regeling schoolfruit 2015 wordt ingetrokken.

 • 2. De artikelen 6 tot en met 11 van de Regeling schoolfruit 2015 blijven van toepassing op steunaanvragen voor het schooljaar 2015/2016.

Artikel 12

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling schoolfruit 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 juni 2016

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam

TOELICHTING

1. Aanleiding

Deze regeling geeft uitvoering aan de Europese marktordeningsregels voor de groente- en fruitsector die zijn opgenomen in Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten (PbEU 2013, L 347), Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2016/247 van de Commissie van 17 december 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot Uniesteun voor de verstrekking en de distributie van groenten en fruit, verwerkte groenten en fruit en banaanproducten in het kader van de regeling voor schoolfruit en schoolgroenten (PbEU 2016, L 46) en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2016/248 van de Commissie van 17 december 2015 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Uniesteun voor de verstrekking en de distributie van groenten en fruit, verwerkte groenten en fruit en banaanproducten in het kader van de regeling voor schoolfruit en schoolgroenten, en tot vaststelling van de indicatieve toewijzing van die steun (PbEU 2016, L 46).

Deze regeling betreft het schooljaar 2016/2017, dat loopt van 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2017. De Regeling schoolfruit 2015, die voor schooljaar 2015/2016 van toepassing is, wordt in artikel 11 ingetrokken. Bepalingen uit die regeling die betrekking hebben op steunaanvragen die zijn ingediend voor schooljaar 2015/2016 blijven voor dat schooljaar van toepassing.

Schooljaar 2016/2017 is naar verwachting het laatste jaar dat de Regeling schoolfruit in deze vorm wordt uitgevoerd. Met ingang van schooljaar 2017/2018 zal een nieuwe, gecombineerde Europese regeling voor schoolfruit/groente en schoolmelk in werking treden, wat ook gevolgen zal hebben voor de nationale uitvoering van de betrokken regelingen.

2. Inhoud van de regeling

Leveranciers schoolfruit

Deze regeling geeft de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode gratis groente- en fruitproducten aan kinderen in scholen te verstrekken om op die manier bij te dragen aan het bevorderen van gezonde eetgewoonten. Leveranciers die aan deze regeling willen deelnemen, kunnen tussen 22 augustus 2016, 9.00 uur en 2 september 2016, 24.00 uur, een aanvraag voor erkenning voor de periode van één schooljaar indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Deze erkenning is voorgeschreven in artikel 6 van Verordening 2016/247. De leveranciers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om als erkende leveranciers in het register te worden opgenomen. Zo moeten leveranciers in staat zijn om producten landelijk te leveren, minimaal 200 scholen te beleveren en zich rekenschap geven van en akkoord gaan met een forfaitaire vergoeding ter hoogte van 17,25 eurocent per portie geleverd product. Leveranciers worden erkend op volgorde van indiening van een volledige aanvraag tot erkenning. De aanvraag tot erkenning omvat een volledig ingevuld, door de RVO verstrekt, aanvraagformulier en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel. Er worden maximaal acht leveranciers erkend.

Scholen

Scholen die aan de regeling willen deelnemen kunnen zich tussen 5 en 16 september 2016 aanmelden bij het Steunpunt EU-Schoolfruit via de website www.euschoolfruit.nl. De minister besluit op basis van loting welke scholen aan de schoolfruitregeling deelnemen met inachtneming van het aan Nederland toegewezen EU-budget voor schoolfruit. Ook besluit de minister welke scholen aan welke erkende leverancier worden toegewezen. Uitgangspunt is dat elke leverancier minimaal 200 scholen krijgt toegewezen. Afhankelijk van het aantal leveranciers worden scholen vervolgens toegewezen aan leveranciers naar rato van het in de erkenningsaanvraag opgegeven maximum aantal te beleveren scholen. Scholen die in het vorige schooljaar (2015/2016) zijn uitgeloot en voor schooljaar 2016/2017 opnieuw een aanvraag indienen om te kunnen deelnemen worden met voorrang geplaatst (binnen capaciteit deelnemende leveranciers) en hoeven niet mee te doen met de loting.

Deelnemende scholen moeten ervoor zorgen dat de producten op school worden uitgedeeld aan alle kinderen in alle groepen, om de effectiviteit van de regeling te vergroten, en nemen educatief materiaal af dat wordt verstrekt in het kader van de begeleidende educatieve maatregelen. Om bekendheid aan deze EU-regeling te geven, hangen de deelnemende scholen een Europese Schoolfruitposter op. Verder hebben zij onder meer een inspanningsverplichting om gedurende het schooljaar deel te nemen aan begeleidende maatregelen en aanvullende activiteiten uit te voeren die bijdragen aan het bevorderen van gezonde eetgewoonten, kennis bij kinderen over de productie van landbouwproducten te vergroten of die kinderen in contact te brengen met landbouwbedrijven.

Erkende leveranciers sluiten met deelnemende scholen een overeenkomst waarin in ieder geval de perioden van levering, de afleverdata, het aantal leerlingen waarvoor de producten geleverd worden en de hoeveelheid te leveren producten worden opgenomen. De door beide partijen ondertekende overeenkomst moet uiterlijk 4 november 2016 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mutaties in het aantal leerlingen waarvoor producten geleverd worden kunnen voorafgaand aan elke leveringsperiode door de school aan het Steunpunt EU-Schoolfruit worden doorgeven, op basis van de werkelijke mutaties in het leerlingenaantal van de school met een maximum van 5%. Voor de eerste leveringsperiode kan tot 1 december 2016 een wijziging worden doorgegeven.

Steun

De scholen krijgen de producten gratis verstrekt en de leveranciers ontvangen de vergoeding voor de producten in de vorm van steun. Steun wordt gegeven voor verse en onbewerkte groenten en fruit. Indien mogelijk wordt er daarbij prioriteit gegeven aan lokale producten. Om in aanmerking te komen voor steun worden er voorwaarden gesteld aan de kwaliteit, de variatie en het gewicht per portie van de geleverde producten.

De kosten worden vergoed op basis van een forfaitair bedrag per portie van 17,25 eurocent. Dit bedrag is vastgesteld op basis van berekeningen van het LEI en omvat zowel een vergoeding voor de kosten voor het product als voor distributie en vervoer. De subsidiabele kosten voor distributie en vervoer betreffen: transportkosten, orderverzamelkosten, kosten voor coördinatie van de distributie en het transport, kosten van verpakkingsmateriaal, kosten van het distributiecentrum (gedurende de schoolfruitperiode), contact met scholen over de productlevering en terugkoppeling hiervan en administratiekosten met betrekking tot de schoolfruitleveringen. Tevens zijn de aan distributie en vervoer gerelateerde loonkosten alsmede een redelijke marge bij dit bedrag inbegrepen. BTW (ook niet-verrekenbare BTW) komt in geen geval voor subsidie in aanmerking.

Het EU-cofinancieringspercentage voor deze regeling bedraagt 75%. Het door het LEI berekende forfaitaire bedrag van 17,25 eurocent komt overeen met 75% van de gemiddelde werkelijke kosten (voor zover subsidiabel). Leveranciers dienen zelf te zorgen voor financiering van de overige 25% van de subsidiabele kosten.

Steunaanvragen voor de leveringen van groenten en fruit worden na afloop van de leveringsperioden, die 7 weken (eerste periode), 7 weken (tweede periode) en 6 weken (derde periode) duren, ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarbij dienen onder meer facturen waarin de prijs van de producten is gespecifieerd en betaalbewijzen van deze facturen te worden bijgevoegd. De Minister van Economische Zaken wordt aangewezen als bevoegde autoriteit om de besluiten te nemen en de handelingen te verrichten die voortvloeien uit de Europese verordeningen. Het toezicht op de naleving wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Mogelijk zal in de loop van het schooljaar 2016/2017 in het kader van de begeleidende maatregelen de mogelijkheid geopend worden voor geïnteresseerde organisaties om bedrijfsbezoeken aan tuinbouwbedrijven aan te bieden aan deelnemende scholen. Openstelling van een tenderprocedure hiervoor zal eerst kunnen plaatsvinden nadat er in EU-verband meer duidelijkheid verschaft is over onder andere de te hanteren subsidiabele kosten voor de bedrijfsbezoeken. De onderhavige regeling zal zo nodig te zijner tijd worden aangepast.

3. Regeldruk

Deze regeling strekt ertoe uitvoering te geven aan de Europese marktordeningsregels voor de groente- en fruitsector. Deze regeling vervangt de Regeling schoolfruit 2015 die van toepassing is op schooljaar 2015/2016. De regeling heeft geen regeldrukeffecten.

4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze datum is in afwijking van de lijn met het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten voor regelgeving, dat inhoudt dat ministeriële regelingen slechts inwerkingtreden per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De reden voor deze afwijking is om een goede voorbereiding van de uitvoering van de regeling in schooljaar 2016/2017, die aanvangt per 1 augustus 2016, mogelijk te maken.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam

Naar boven