Safety Deal hittewerende bekleding op LPG-autogastankwagens

Partijen:

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw S.A.M. Dijksma, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, hierna te noemen de staatssecretaris,

De VERENIGING VLOEIBAAR GAS (VVG), te dezen vertegenwoordigd door de bestuurders, de heren H.B. van Kalsbeek en W. van Rootselaar,

Ondersteunende partijen:

De Belangenvereniging Tankstations, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer W. van Gorsel,

De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer H. Muilerman,

De Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche NOVE, te dezen vertegenwoordigd door de secretaris technische zaken, de heer J.W. Schouten,

De BOVAG, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter BOVAG tankstations, de heer J.P. Kerkhof,

Overwegen het volgende,

In 2005 heeft de toenmalige staatssecretaris van VROM een convenant gesloten met de Vereniging Vloeibaar Gas, dat ondersteund is door de partijen BOVAG, de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche en de Belangenvereniging Tankstations, en waarbij in het vooruitzicht is gesteld dat de risicocontouren voor LPG-autogastankstations in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zullen worden verkleind als de hittewerende bekleding op de toeleverende LPG-autogastankwagens is aangebracht;

De sector, zijnde de Vereniging Vloeibaar Gas en de ondersteunende partijen, heeft onderzoek laten uitvoeren naar een effectieve methode voor het aanbrengen en in stand houden van een hittewerende bekleding op de tankwagens en heeft geïnvesteerd in de realisatie van de hittewerende bekleding op de tankwagens;

Door het realiseren van hittewerende bekleding op de tankwagens die LPG-autogas leveren aan de LPG-autogastankstations wordt de kans op het optreden van een BLEVE1 tijdens deze levering aanzienlijk verkleind, dan wel wordt het optreden van een BLEVE aanzienlijk vertraagd;

Er is een Nederlandse Technische Afspraak, de NTA 8820, tot stand gebracht waarin is opgenomen hoe een ten behoeve van het vergroten van de externe veiligheid effectieve hittewerende bekleding op LPG-autogastankwagens kan worden aangebracht, getest, gekeurd en periodiek geïnspecteerd;

De levering aan en/of het transport van LPG naar LPG-autogastankstations door leden van de Vereniging Vloeibaar Gas vindt plaats door een tankwagen met een hittewerende bekleding overeenkomstig de NTA 8820;

Daarmee is thans verzekerd dat nagenoeg alle Nederlandse LPG-autogastankstations worden bevoorraad met tankwagens die voorzien zijn van hittewerende bekleding overeenkomstig de NTA 8820;

Daarmee is een belangrijke stap gezet in het verbeteren van het niveau van de externe veiligheid rond de LPG-autogastankstations;

Het is wenselijk dat de hier bedoelde verbetering van de veiligheid rond de LPG-autogastankstations ook in de toekomst in stand blijft;

In de brief van de staatssecretaris van 4 december 2013 (Kamerstukken II, 26 956, nr. 184) is het instrument Safety Deals aangekondigd;

In de brief van de staatssecretaris van 10 maart 2014 (Kamerstukken II, 28 663, nr. 55) is de relatie gelegd tussen safety deals en de vorming van veiligheidscoalities tussen overheden, kennisinstituten en bedrijfsleven met als doel het creëren van een duurzame veiligheidscultuur bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en het versterken van de ketenverantwoordelijkheid van actoren die bijdragen aan het verhogen van de omgevingsveiligheid;

Tussen de partijen en de ondersteunende partijen bestaat overeenstemming over de voorgenomen wijziging van de Revi, alsmede over de inhoud van de Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-autogastankstations met gevolgen voor de externe veiligheid (hierna: de circulaire).

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 (doel)

Het doel van deze Safety Deal is om afspraken vast te leggen om de bereikte veiligheid rond de LPG-autogastankstations een blijvend karakter te geven.

Artikel 2 (levering met tankwagens die voorzien zijn van hittewerende bekleding)

Leden van de Vereniging Vloeibaar Gas leveren LPG aan autogastankstations met LPG-autogastankwagens die zijn voorzien van een hittewerende bekleding overeenkomstig de norm NTA 8820.

Artikel 3 (wijziging van de Revi)

In de Revi komen de risicocontouren van de tabel 1 van de Bijlage 1 te vervallen. De kleinere afstanden uit de tabel 2a zullen voor alle LPG-autogastankstations gelden. De staatssecretaris publiceert binnen 14 dagen na ondertekening van deze Safety Deal deze wijzigingen in de Revi in de Staatscourant en laat deze op de dag na deze publicatie in werking treden.

Artikel 4 (publicatie van de circulaire)

De staatssecretaris publiceert binnen 14 dagen na ondertekening van deze Safety Deal de circulaire in de Staatscourant.

Artikel 5 (de rol van de ondersteunende partijen)

 • 1. De ondersteunende partijen onderschrijven de doelstellingen van onderhavige Safety Deal en spannen zich in voor de realisatie daarvan.

 • 2. De ondersteunende partijen zullen bij hun leden bevorderen dat de bij deze leden in beheer zijnde LPG-autogastankstations worden bevoorraad met LPG-autogastankwagens met een hittewerende bekleding overeenkomstig de norm NTA 8820.

Artikel 6 (monitoring)

De Vereniging Vloeibaar Gas zal de staatssecretaris informeren over haar ter kennis komende relevante ontwikkelingen inzake de toepassing van de hittewerende bekleding op de LPG-autogastankwagens die aan tankstations leveren. Dit in het bijzonder ingeval er wordt geleverd zonder deze bekleding.

Artikel 7 (evaluatie)

De partijen en ondersteunende partijen evalueren in onderlinge samenwerking de uitvoering en werking van deze Safety Deal vóór 1 januari 2019.

Artikel 8 (gewijzigde of onvoorziene omstandigheden)

De partijen en ondersteunende partijen treden met elkaar in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van dit convenant niet mag worden verwacht.

Artikel 9 (wijziging)

 • 1. Elke partij kan de andere partij schriftelijk verzoeken deze Safety Deal te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van de andere partij.

 • 2. Partijen treden in overleg binnen een termijn van zes weken nadat een partij de wens daartoe aan de andere partij(en) schriftelijk heeft meegedeeld.

 • 3. De wijziging en de verklaring tot instemming worden als bijlage aan deze Safety Deal gehecht.

Artikel 10 (opzegging)

 • 1. Indien een partij het voornemen heeft deze Safety Deal op te zeggen zal zij in overleg treden met de andere partij en de ondersteunende partijen, teneinde het doel van deze Safety Deal zeker te stellen.

 • 2. Elke partij of ondersteunende partij kan het convenant met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat dit convenant billijkheidshalve op korte termijn behoort te eindigen. De opzegging moet de verandering in omstandigheden vermelden.

 • 3. Wanneer een ondersteunende partij het convenant opzegt, blijft het convenant voor de partijen en overige ondersteunende partijen in stand voor zover de inhoud en de strekking ervan zich daartegen niet verzetten.

Artikel 11 (publicatie)

 • 1. Binnen 14 dagen na ondertekening van deze Safety Deal wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de Staatscourant.

 • 2. Wijzigingen van deze Safety Deal worden overeenkomstig gepubliceerd.

 • 3. Van toetreden, opzeggen of ontbinden wordt melding gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 12 (slotbepaling)

Deze Safety Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Den Haag, 16 juni 2016

De partijen:

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, namens deze, de directeur-generaal Milieu en Internationaal, C.B.F. Kuijpers

De Vereniging Vloeibaar Gas (VVG), H.B. van Kalsbeek

W. van Rootselaar

De ondersteunende partijen:

De Belangenvereniging Tankstations, W. van Gorsel

De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie, H. Muilerman

De BOVAG, J.P. Kerkhof

De Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche NOVE, J.W. Schouten


X Noot
1

Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion: kokende vloeistof-gasexpansie-explosie

Naar boven