Vaststelling bestemmingsplan 32 woningen Aalscholver en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Logo Papendrecht

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan 32 woningen Aalscholver met nummer NL.IMRO.0590.BP32wonAalscholver‐3001 op 16 juni 2016 door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld.

Het plangebied beslaat een woningbouwlocatie welke ligt aan de noordzijde van de woonwijk Oostpolder tussen de straten Aalscholver en Noordkil. In de geldende beheersverordening zijn voor het gebied 14 woningen voorzien. Het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van maximaal 32 grondgebonden woningen.

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding van het plangebied, regels en een toelichting.

Hogere grenswaarden

Tevens heeft het college van burgemeester en wethouders besloten hogere waarden vast te stellen ten behoeve van de bouw van de woningen.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden liggen vanaf 23 juni 2016 tot en met 03 augustus 2016 ter inzage in het gemeentehuis. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken kunnen ook op de gemeentelijke website (www.papendrecht.nl) en www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Beroep bestemmingsplan en beroep besluit hogere waarden

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gedurende deze ter inzage termijn kan beroep worden ingesteld door:

  • -

    een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan;

  • -

    een belanghebbende die niet verweten kan worden dat hij/zij niet op tijd een zienswijze heeft ingediend;

  • -

    een belanghebbende, tegen de gedeelten van het bestemmingsplan die ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan gewijzigd zijn vastgesteld.

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding van het besluit

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Papendrecht, 22 juni 2016

Naar boven