Bestemmingsplan “Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie” gemeente Lingewaal

Logo Lingewaal

(NL.IMRO.0733.BpNHW-VA01) .

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal maken volgens het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 december 2015 heeft besloten het bestemmingsplan “Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie” met als digitaal planidentificatienummer (NL.IMRO.0733.BpNHW-VA01), gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Toelichting.

 

Begrenzing en ligging plangebied.

De planbegrenzing van het gecoördineerde bestemmingsplan voor de borging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt binnen het grondgebied van zes gemeenten die onderdeel uitmaken van het 'Pact van Loevestein', namelijk Vianen, Culemborg, Leerdam, Lingewaal, Gorinchem en Zaltbommel.

Op onderstaand figuur is de plangrens van het gecoördineerde bestemmingsplan en de gemeente-grens opgenomen. Het bestemmingsplan beslaat het gehele grondgebied van de gemeente Lingewaal (met uitzondering van de woonkernen en de industriegebieden).

 

Doelstelling bestemmingsplan.

Het belangrijkste doel van het paraplubestemmingsplan is om gelijkluidende regels te krijgen voor de bescherming en regeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie binnen de deelnemende gemeenten Culemborg, Leerdam, Lingewaal, Vianen, Zaltbommel en Gorinchem. Hiermee wordt bevorderd dat ruimtelijke initiatieven op een vergelijkbare manier binnen deze gemeenten worden getoetst. De nieuwe regels proberen, waar dat mogelijk is, meer ruimte te bieden voor ruimtelijke ontwikkelingen door middel van maatwerk.

 

Paraplubestemmingsplan.

Een paraplubestemmingsplan houdt in dat de regels uit dit bestemmingsplan als extra laag worden toegevoegd aan de al geldende bestemmingsplannen in het plangebied. De nieuwe regels van het paraplubestemmingsplan vervangen de nu geldende (bestaande) bestemmingsplannen niet met uitzondering van de bestaande regels uit de geldende bestemmingsplannen, ter bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

 

Gecoördineerde aanpak bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan is voorbereid als een gecoördineerd bestemmingsplan. Dit wil zeggen dat het bestemmingsplan gecoördineerd is voorbereid met en in procedure wordt genomen door de deelnemende gemeenten Culemborg, Leerdam, Lingewaal, Vianen, Zaltbommel en Gorinchem. Het voorgaande betekent dat de procedure van de paraplubestemmingsplannen binnen de zes gemeenten zoveel mogelijk gelijk op zal lopen en onderling wordt afgestemd.

 

 

Ter inzage.

Het besluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 21 januari 2016 gedurende zes weken tot en met 2 maart 2016 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 3 te Asperen, dagelijks geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur. Buiten deze tijden kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via tel. 0345 63 40 00.

Daarnaast kunt u via de internetsite www.lingewaal.nl >>> bestemmingsplannen >>> vastgestelde plaNL.IMRO.0733.bpHkmBernhardstr1-VA01nnen kennisnemen van dit vastgestelde bestemmingsplan. Tevens op de volgende site:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0733.BpNHW-VA01

 

Beroep.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen dit besluit een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend schriftelijk beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage door:

  • -

    belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend;

  • -

    een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tot de gemeente-raad te wenden;

  • -

    iedere belanghebbende tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan daarin zijn aangebracht.

Voorlopige voorziening.

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het mogelijk de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. De inwerkingtreding van het bestemmingsplan wordt dan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Asperen, 20 januari 2016

Burgemeester en wethouders van Lingewaal.

 

[De bijbehorende kaart is aan de linkerkant te downloaden.]

Naar boven