Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 18 januari 2016, nr. IENM/BSK-2015/251084, tot wijziging van diverse IenM regelingen in verband met de wijziging van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (‘de IMI-verordening’) (Pb EU, L 316), de artikelen 27, eerste lid, 33, eerste, tweede en derde lid, en 36 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties, artikel 17 en 17a van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 28, derde en vierde lid, van het Besluit personenvervoer 2000;

BESLUIT:

ARTIKEL I

In de volgende onderdelen van de Binnenvaartregeling wordt ‘Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties’ vervangen door: Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties:

 • 1. artikel 2.9, vierde lid, onderdeel a, zesde lid, onderdeel a, subonderdeel 4°, zevende lid, onderdeel a, subonderdeel 4°;

 • 2. artikel 2.10, tweede lid, onderdeel c, subonderdeel 3°, vierde lid, onderdeel c, vijfde lid, onderdeel c, zesde lid, onderdeel c; en

 • 3. artikel 2.12, tweede lid.

ARTIKEL II

De Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties en bewijzen van bevoegdheid luchtvaart wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties’ vervangen door: Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.

B

In het opschrift van paragraaf 2 wordt ‘EG-beroepskwalificaties’ vervangen door: EU-beroepskwalificaties.

C

In artikel 10 wordt ‘Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties en bewijzen van bevoegdheid luchtvaart’ vervangen door: Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties en bewijzen van bevoegdheid luchtvaart.

ARTIKEL III

De Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties zeevisserij wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘Minister van Verkeer en Waterstaat’ vervangen door ‘Minister van Infrastructuur en Milieu’ en wordt ‘Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties’ vervangen door: Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.

C

In artikel 8 wordt ‘Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties zeevisserij’ vervangen door: Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties zeevisserij.

ARTIKEL IV

In artikel 6.2, eerste lid, onderdeel d, en het tweede, derde, vierde en vijfde lid, en in artikel 6.4, eerste lid, onderdeel d, en het tweede, derde, vierde en vijfde lid, van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt ‘Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties’ vervangen door: Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.

ARTIKEL V

De Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de alfabetische volgorde wordt de volgende definitie ingevoegd:

bootman:

degene die in de uitoefening van zijn beroep een zeeschip vast- of losmaakt;.

2. In de definitie van ‘wet’ wordt ‘Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties’ vervangen door: Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.

B

In het opschrift van hoofdstuk 5, de aanhef van artikel 6, artikel 12 en het opschrift van artikel 12, wordt ‘EG-beroepskwalificaties’ vervangen door: EU-beroepskwalificaties.

C

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt een ‘1.’ geplaatst.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 2. Ten behoeve van de uitvoering van artikel 31b van de wet, informeert een in het eerste lid genoemde organisatie de Minister van Infrastructuur en Milieu onmiddellijk nadat een migrerende beroepsbeoefenaar door een rechterlijke instantie of een andere bij of krachtens de wet bevoegde instantie in Nederland schuldig is bevonden aan het gebruik van valse beroepskwalificaties in verband met een procedure als bedoeld in de hoofdstukken 2, 3 en 3a van de wet of de daarop gebaseerde bepalingen van deze regeling.

 • 3. Onverminderd het tweede lid, verstrekt een in het eerste lid genoemde organisatie de Minister van Infrastructuur en Milieu op diens verzoek alle informatie die hij nodig heeft ten behoeve van de uitvoering van de wet.

D

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt een ‘1.’geplaatst.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 2. In afwijking van het eerste lid, kan, in geval artikel 11, zesde lid, van de wet van toepassing is, worden bepaald dat zowel een aanpassingsstage wordt doorlopen als een proeve van bekwaamheid wordt afgelegd.

 • 3. Bij de toepassing van dit artikel wordt artikel 11, zevende en achtste lid, van de wet in acht genomen.

E

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c, wordt aan het slot ‘en’ ingevoegd.

2. In onderdeel d wordt ‘, en’ vervangen door een punt.

3. Onderdeel e vervalt.

F

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt aan het slot ‘en’ ingevoegd.

2. In onderdeel b wordt ‘, en’ vervangen door een punt.

3. Onderdeel c vervalt.

G

Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10a Kosten

De kosten die samengaan met de aanvraag, zoals het in behandeling nemen van de aanvraag, de afgifte van het besluit en het organiseren van een proeve van bekwaamheid en van een aanpassingsstage kunnen, met inachtneming van artikel 33, derde lid, van de wet, ten laste van de aanvrager komen.

H

Na artikel 13 wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 5A. ERKENNING EU-BEROEPSKWALIFICATIES BOOTMAN

Artikel 13a
 • 1. Alle taken en bevoegdheden met betrekking tot het afgeven van een erkenning van EU-beroepskwalificaties als bedoeld in de wet en de daarop berustende bepalingen, worden voor de uitoefening van het beroep van bootman, gedelegeerd aan:

  • a. burgemeester en wethouders van gemeenten waarin bij of krachtens de Gemeentewet, in verband met de beroepsuitoefening door bootmannen, regels zijn gesteld ter bevordering van een goed havenbeheer; of

  • b. het bestuur van een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen door wie bij of krachtens die wet, in verband met de beroepsuitoefening door bootmannen, regels zijn gesteld ter bevordering van een goed havenbeheer.

 • 2. Ten behoeve van de uitvoering van artikel 31b van de wet, informeert degene die op grond van het eerste lid belast is met besluiten met betrekking tot het afgeven van een erkenning van EU-beroepskwalificaties voor bootman, de Minister van Infrastructuur en Milieu onmiddellijk nadat een migrerende beroepsbeoefenaar door een rechterlijke instantie of een andere bij of krachtens de Nederlandse wetgeving bevoegde instantie in Nederland schuldig is bevonden aan het gebruik van valse beroepskwalificaties in verband met een procedure als bedoeld in de hoofdstukken 2, 3 en 3a van de wet of de in het eerste lid bedoelde bepalingen krachtens de Gemeentewet of de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • 3. Onverminderd het tweede lid, verstrekt degene die op grond van het eerste lid belast is met besluiten met betrekking tot het afgeven van een erkenning van de EU-beroepskwalificaties voor bootman, de Minister van Infrastructuur en Milieu op diens verzoek alle informatie die hij nodig heeft ten behoeve van de uitvoering van de wet.

ARTIKEL VI

De Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 18 wordt ‘Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties’ vervangen door: Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.

B

In artikel 20 wordt ‘artikel 11, eerste lid, onderdeel a, b of c’ vervangen door: artikel 11, eerste lid, onderdeel a of b.

ARTIKEL VII

De Regeling spoorwegpersoneel 2011 wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift van paragraaf 4 komt te luiden: Erkenning EU-beroepskwalificaties.

B

In artikel 8, eerste en tweede lid, wordt ‘Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties’ vervangen door: Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.

ARTIKEL VIII

De Regeling vakbekwaamheid beroepspersonenvervoer wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6, onderdeel a, wordt ‘Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties’ vervangen door: Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.

B

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ‘EG-verklaring taxivervoer’ vervangen door: EU-verklaring taxivervoer.

2. In de onderdelen b en c wordt ‘artikel 12 van de Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen’ vervangen door: artikel 11 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.

ARTIKEL IX

In bijlage 1, behorende bij artikel 1 van de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen, wordt, als gereglementeerd beroep, onder verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu, voor ‘noordzeeloods’ ingevoegd: bootman.

ARTIKEL X

In artikel 3 van de Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 wordt in de tabel de zinsnede ‘Erkenning van EG-beroepskwalificaties taxivervoer’ vervangen: Erkenning van EU-beroepskwalificaties taxivervoer.

ARTIKEL XI

In artikel 1, onderdeel f, artikel 5, eerste lid, onderdeel d, en artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de Regeling verkeersregelaars 2009 wordt ‘Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties’ vervangen door: Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.

ARTIKEL XII

In artikel 10.3, vierde lid, van de Regeling zeevarenden wordt ‘Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties zeevisserij’ vervangen door: Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties zeevisserij.

ARTIKEL XIII

Deze regeling treedt in werking met ingang van 18 januari 2016. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 18 januari 2016 treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 18 januari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

TOELICHTING

Algemeen

De onderhavige regeling wijzigt enkele regelingen die tot het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) behoren. Deze wijzigingen zijn nodig ten behoeve van de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (‘de IMI-verordening’) (Pb EU L 316) (hierna: de wijzigingsrichtlijn). De wijzigingsrichtlijn dient uiterlijk 18 januari 2016 geïmplementeerd te zijn.

Bij de in verband met de implementatie van deze richtlijn noodzakelijke wetswijziging1 word onder andere de citeertitel van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties gewijzigd in Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (hierna: de Algemene wet).

In de onderhavige wijzigingsregeling worden diverse regelingen aangepast als gevolg van de wijziging van deze citeertitel. De artikelen III, V en IX bevatten daarnaast inhoudelijke wijzigingen ter implementatie van de richtlijn. Deze wijzigingen worden toegelicht in het artikelsgewijze deel van deze toelichting.

De onderhavige wijziging van de regelingen op het terrein van IenM heeft geen noemenswaardige consequenties voor de rechten en plichten van bedrijven of burgers en ook niet voor de administratieve en bestuurlijke lasten. Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar paragraaf 4.3 tot en met 4.5 van de memorie van toelichting2 bij de hierboven al aangehaalde wetswijziging. Omdat het implementatiewetgeving betreft, is afgezien van internetconsultatie en is het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten niet van toepassing. De onderhavige regeling treedt in werking op de dag dat de richtlijn geïmplementeerd dient te zijn in de Nederlandse wetgeving, namelijk 18 januari 2016.

Artikelsgewijs

Artikel III

Onderdeel A

Behalve aanpassing in verband met de citeertitel van de Algemene wet wordt in artikel 1 tevens de functieaanduiding van de minister geactualiseerd.

Onderdeel B

In artikel 2 is een verwijzing naar artikel 18, tweede lid, onderdeel j, van de wet toegevoegd naast de bestaande verwijzing naar onderdeel i. Onderdeel j betreft de functie van gezel zeevisvaart, die door de wet van 25 september 2013 tot wijziging van de Wet zeevarenden, de Scheepvaartverkeerswet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van de wijziging van de bijlage bij het STCW-Verdrag en de STCW-Code en enige andere onderwerpen op het terrein van de zeevaartbemanning (Stb. 381) in genoemd artikel 18 is toegevoegd als gereglementeerd beroep.

Artikel V

Inleiding

Dit artikel wijzigt de Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren (hierna: Regeling opleidingen), voor zover deze regeling betrekking heeft op de erkenning van beroepskwalificaties van EU-onderdanen die beroepskwalificaties voor het beroep van registerloods, noordzeeloods of VTS-operator in een andere EU-lidstaat hebben behaald. Op grond van de Regeling opleidingen zijn de algemene raad van de Nederlandse loodsencorporatie, de directeur van Koninklijke Dirkzwager en de directeur van de Stichting Nationale nautische verkeerdienst opleiding, belast met deze erkenningen. Omdat gebleken is dat in havenverordeningen op grond van de Gemeentewet of de Wet gemeenschappelijke regelingen ook aan de uitoefening van het beroep van bootman wettelijke eisen zijn gesteld, wordt de Regeling opleidingen ten behoeve van deze beroepsgroep uitgebreid.

Informatieverplichting ten behoeve van het waarschuwingsmechanisme en andere redenen (Onderdelen C en H)

Een nieuw onderdeel in de Algemene wet is het zogenaamde waarschuwingsmechanisme (artikelen 31a tot en met 31c van de Algemene wet). De minister die het aangaat moet, indien een migrerende beroepsbeoefenaar is veroordeeld vanwege het gebruik van valse beroepskwalificaties bij zijn aanvraag om erkenning, hiervan melding doen in het Europese IMI-systeem. Hierdoor worden ook de autoriteiten in andere lidstaten geïnformeerd over het gebruik van valse kwalificaties. Voor de instanties die belast zijn met de erkenning van beroepskwalificaties op grond van de Regeling opleidingen is slechts artikel 31b relevant. In de tweede leden van de artikelen 6 en 13a is geregeld dat deze instanties, de Minister van IenM (in de praktijk de Inspecteur van de Inspectie leefomgeving en transport) zo spoedig mogelijk informeren over personen die zijn veroordeeld wegens het gebruik van valse beroepskwalificaties. De minister zal hiervan melding doen in het IMI. Omgekeerd zal de minister deze instanties informeren nadat een melding is ontvangen van het gebruik van valse beroepskwalificaties in een andere lidstaat.

In de derde leden van de hierboven genoemde artikelen is een algemene informatieverplichting opgenomen voor de instanties die zijn belast met de erkenning van beroepskwalificaties. Een dergelijke verplichting is nodig omdat aan de EU steeds informatie zal moeten worden verstrekt in verband met de uitvoering van de wijzigingsrichtlijn.

Aanpassingsstage en proeve van bekwaamheid (Onderdeel D)

Door de nieuwe leden vijf tot en met acht van artikel 11 van de Algemene wet zijn de gronden waarop een migrerende beroepsbeoefenaar geen keuze wordt gelaten tussen een aanpassingsstage en een proeve van bekwaamheid, bij een verschil tussen genoten en in Nederland vereiste kennis, vaardigheden en competenties, uitgebreid. Omdat deze uitbreiding ook relevant is voor de beroepen waarop de Regeling opleidingen van toepassing is, wordt artikel 8 aangepast. Anders dan tot op heden het geval was, is het nu ook mogelijk dat van een migrerende beroepsbeoefenaar zowel een aanpassingsstage als een proeve van bekwaamheid kan worden verlangd.

Kosten verbonden aan aanvraag (Onderdelen E, F en G)

In de Regeling opleidingen was tot op heden al bepaald dat de aan een aanpassingsstage of proeve van bekwaamheid verbonden kosten bij de aanvrager in rekening konden worden gebracht. Artikel 33, derde lid, van de Algemene wet regelt dat ook andere aan de aanvraag verbonden kosten bij de aanvrager in rekening kunnen worden gebracht. In verband hiermee is een nieuw artikel 10a ingevoegd en zijn de bestaande bepalingen vervallen. Omdat een aanvraag van erkenning van beroepskwalificaties maatwerk is, zal steeds per aanvraag moeten worden bepaald wat de daaraan verbonden kosten zullen zijn.

Bootmannen (Onderdeel A)

Bootman is de verzamelnaam van personen die in de uitoefening van hun beroep een zeeschip vast- of losmaken. In de Nederlandse zeehavengebieden worden deze personen met verschillende termen aangeduid, zoals roeiers, bootlieden en vletterlieden. Om het beroep van bootman te mogen uitoefenen is het bezit van een daarvoor bestaande MBO-opleiding vereist. Anders dan de andere beroepen in de Regeling opleidingen zijn de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het beroep van bootman geregeld in de op de Gemeentewet (bijvoorbeeld in Rotterdam) of de Wet gemeenschappelijke regelingen (bijvoorbeeld in geval van Groningen Seaports voor de haven van Delfzijl en Eemshaven) gebaseerde havenverordeningen van de havens waar deze personen hun beroep uitoefenen. Ten behoeve van de erkenning van beroepskwalificaties van personen die elders in de EU hun opleiding tot bootman hebben genoten en nu in Nederland aan de slag willen, zijn ook regels gesteld in de verschillende havenverordeningen. Tot op heden is echter verzuimd regels te stellen zoals vereist op grond van artikel 33 juncto 36 van de Algemene wet; de noodzakelijk verbinding tussen de Algemene wet en de havenverordeningen. Het nieuwe artikel 13a, eerste lid, voorziet daar nu alsnog in. In het tweede en derde lid van artikel 13a is geregeld dat ook in dit geval de Minister van IenM moet worden geïnformeerd over veroordelingen na het gebruik van valse beroepskwalificaties door migrerende beroepsbeoefenaren en in het geval er andere informatie noodzakelijk is in verband met de uitvoering van de Algemene wet.

Artikel IX

Omdat het beroep van bootman ook implicaties heeft voor de openbare veiligheid, wordt het beroep toegevoegd aan de lijst van gereglementeerde beroepen op basis van artikel 27 van de Algemene wet.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Wet van 2 december 2015 tot wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (‘de IMI-verordening’) (Stb. 2015, 478).

X Noot
2

Kamerstukken II 2014–2015, 34 272, nr. 3.

Naar boven