Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2016, 14812Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 maart 2016, 940744-148183-VGP, houdende verlenging van de goedkeuring van het Vinkje als voedselkeuzelogo en van de gebruiksvoorwaarden ervan

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 11, eerste en vijfde lid, van het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 3 van het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 april 2013, 107657-101400 VGP, houdende goedkeuring van het Vinkje als voedselkeuzelogo en van de gebruiksvoorwaarden ervan (Stcrt. 2013, 9864) wordt ‘1 mei 2016’ vervangen door: 1 mei 2017.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Een belanghebbende kan tegen een besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend.

Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:

  • de naam en het adres van de indiener,

  • de dagtekening,

  • een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een kopie van het besluit,

  • de gronden van het bezwaar.

TOELICHTING

In het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen is in artikel 1 het begrip voedselkeuzelogo gedefinieerd en artikel 11 stelt regels inzake het ontwikkelen, toepassen en gebruiken van een voedselkeuzelogo.

Bij dit besluit wordt de goedkeuring van het voedselkeuzelogo het Vinkje en van de regels voor het gebruik ervan (ook wel: de productcriteria) met één jaar verlengd. Met ingang van 1 mei 2016 zou deze goedkeuring vervallen (Stcrt. 16 april 2013, 9864).

Het voedselkeuzelogo het Vinkje is eigendom van de Stichting Ik Kies Bewust (verder: de stichting). Bij de stichting is een honderdtal bedrijven aangesloten, waaronder fabrikanten van levensmiddelen, detailhandelorganisaties en cateringbedrijven. Op de website www.hetvinkje.nl heeft de stichting informatie over het Vinkje – zoals de twee verschijningsvormen van het Vinkje en de productcriteria – beschikbaar gesteld voor consumenten, levensmiddelenbedrijven en overheid.

Artikel 11, eerste lid, onderdeel c, aanhef, onder 1°, van het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen bepaalt dat de regels voor het gebruik van het logo in lijn zijn met de door de Gezondheidsraad vastgestelde richtlijnen Goede Voeding. De Gezondheidsraad heeft op 4 november 2015 de Richtlijnen goede voeding 2015 vastgesteld. De productcriteria dienen in lijn te zijn met deze nieuwe richtlijnen van de Gezondheidsraad. Het in lijn brengen van de productcriteria kost tijd. De eerder verleende goedkeuring wordt met één jaar verlengd. Op die manier wordt voorkomen dat de goedkeuring komt te vervallen. Zodra de productcriteria zijn aangepast, wordt de procedure in gang gezet voor een nieuw goedkeuringsbesluit van het voedselkeuzelogo en van de regels voor het gebruik ervan.

Het ontwerp van dit besluit is voorgelegd aan de deelnemers aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW)1. Deze consultatie heeft niet geleid tot aanpassingen van dit besluit. De Consumentenbond en de Hartstichting hebben aandacht gevraagd voor een goede borging van de voorwaarden die aan het voeren van het voedselkeuzelogo worden gesteld. Dit betreffen onder andere de voorwaarden dat het voedselkeuzelogo door consumenten wordt begrepen en dat het een effect heeft op de innovatie naar gezondere producten.

Dit besluit heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor de burger en heeft ook verder geen bedrijfseffecten.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Aan het ROW nemen vertegenwoordigers deel van ondernemers (industrie en handel), van consumenten, van ministeries (met name van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Economische Zaken), en van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.