Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2013, 9864Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 april 2013, 107657-101400 VGP, houdende goedkeuring van het Vinkje als voedselkeuzelogo en van de gebruiksvoorwaarden ervan

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelezen de verzoeken van de Stichting Ik Kies Bewust van 12 april 2012 en van 29 juni 2012;

Gelet op artikel 11a, tweede en vijfde lid, van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de stichting:

de Stichting Ik Kies Bewust;

b. het Vinkje:

de twee verschijningsvormen van het voedselkeuzelogo ‘het Vinkje’, opgenomen in de bijlage bij dit besluit, en varianten daarvan in zwart-wit of zonder tekst;

c. productcriteria:

de regels voor gebruik van het Vinkje in het document ‘Productcriteria Stichting Ik Kies Bewust 01-07-2012, Versie 4.4’, bij brief van 29 juni 2012 door de stichting voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

Het voedselkeuzelogo ‘het Vinkje’ en de bijbehorende productcriteria worden goedgekeurd. Het is de stichting toegestaan afwijkende productcriteria te hanteren die in voedingskundig opzicht strenger zijn dan de desbetreffende goedgekeurde voedingskundige criteria.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2013, en vervalt met ingang van 1 mei 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers.

Een belanghebbende kan tegen een besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend.

Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:

 • de naam en het adres van de indiener,

 • de dagtekening,

 • een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een kopie van het besluit,

 • de gronden van het bezwaar.

BIJLAGE

Deze bijlage behoort bij artikel 1, onder b.

De twee verschijningsvormen van het Vinkje zijn:

TOELICHTING

Bij dit besluit worden het voedselkeuzelogo het Vinkje en de regels voor het gebruik ervan voor een periode van drie jaar goedgekeurd krachtens artikel 11a van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen (verder: het VIL). Hierbij is tevens aangegeven onder welke voorschriften de regels voor het gebruik van het Vinkje tussentijds gewijzigd mogen worden. Hieronder is uiteengezet op welke wijze dit goedkeuringsbesluit tot stand is gekomen, en is de goedkeuring zelf nader toegelicht.

Bij besluit van 8 november 2011 (Stb. 2011, 550) zijn de artikelen 1, eerste lid, onder s, en 11a ingevoegd in het VIL. Artikel 1, eerste lid, onder s, definieert het begrip voedselkeuzelogo; artikel 11a stelt regels inzake het ontwikkelen, toepassen en gebruiken van een voedselkeuzelogo. In de nota van toelichting bij het besluit van 8 november 2011 is uitgebreid toegelicht waarom en na welke procedure artikel 11a is ingevoegd. Ook is daar toegelicht welke procedure gevolgd wordt bij de goedkeuring van een voedselkeuzelogo en de regels voor het gebruik daarvan. Die procedure is gevolgd bij de totstandkoming van dit goedkeuringsbesluit.

Het voedselkeuzelogo het Vinkje wordt in Nederland beheerd door de Stichting Ik Kies Bewust (verder: de stichting). Bij de stichting is een honderdtal bedrijven aangesloten, waaronder fabrikanten van levensmiddelen, detailhandelorganisaties en cateringbedrijven. Voorjaar 2012 heeft de stichting ontwerpen van het voedselkeuzelogo het Vinkje, de regels voor het gebruik ervan en gegevens over de onafhankelijke wetenschappelijke commissie, voorgelegd aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW)1. Deze documenten zijn op 29 maart 2012 besproken in het ROW.

De tijdens de bespreking in het ROW gemaakte opmerkingen hebben geleid tot aanpassing van de regels voor het gebruik van het Vinkje en van de samenstelling van de onafhankelijke wetenschappelijke commissie, bedoeld in artikel 11a, eerste lid, onder c, 3°, van het VIL. Het voedselkeuzelogo het Vinkje en de aangepaste regels voor het gebruik ervan, zijn vervolgens bij brieven van 12 april 2012 en van 29 juni 2012 door de stichting ter goedkeuring voorgelegd aan de minister.

Bij deze brieven zijn door de stichting de volgende documenten overgelegd:

 • ontwerpen van de twee verschijningsvormen van het voedselkeuzelogo het Vinkje (zie de bijlage bij dit besluit);

 • de regels voor het gebruik van het Vinkje (document ‘Productcriteria Stichting Ik Kies Bewust 01-07-2012, Versie 4.4’);

 • een samenvatting van recent consumentenonderzoek waaruit blijkt dat niet alleen het Ik Kies Bewust-logo begrijpelijk is voor consumenten, maar dat dit ook geldt voor het Vinkje (document ‘Consumenten begrijpen het Vinkje’);

 • de samenstelling van de onafhankelijke wetenschappelijke commissie, waarbij tevens is ingegaan op de borging van de onafhankelijkheid van deze commissie (document ‘Samenstelling en objectiviteit Wetenschappelijke commissie Stichting Ik Kies Bewust’);

 • het Huishoudelijk Reglement Stichting Ik Kies Bewust (17-02-07, aangepast op 5-04-12).

Bij het verzoek tot goedkeuring heeft de stichting voorts verwezen naar de website www.ikkiesbewust.nl. De stichting gebruikt tegenwoordig een andere website, namelijk www.hetvinkje.nl. Op deze website heeft de stichting informatie over het Vinkje – zoals de twee verschijningsvormen van het Vinkje en de regels voor het gebruik ervan – beschikbaar gesteld voor consumenten, levensmiddelenbedrijven en overheid.

De minister heeft vastgesteld dat het bij brief van 29 juni 2012 ter goedkeuring voorgelegde voedselkeuzelogo het Vinkje, de regels voor het gebruik ervan en de website www.hetvinkje.nl, voldoen aan artikel 11a, eerste lid, van het VIL.

Vervolgens heeft de minister het voedselkeuzelogo het Vinkje en de bijbehorende regels voor het gebruik ervan (document ‘Productcriteria Stichting Ik Kies Bewust 01-07-2012, Versie 4.4’), op 4 juli 2012 volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EG) 1924/20062 genotificeerd aan de Europese Commissie.

De Europese Commissie bepaalt in haar advies van 13 februari 2013, kenmerk C (2013) 686 final, dat de beoogde maatregelen niet strijdig zijn met de bepalingen van Verordening (EG) 1924/2006. De beoogde maatregelen geven de Europese Commissie wel aanleiding tot de volgende opmerkingen:

 • 1. Het voedselkeuzelogo en de gebruiksvoorwaarden ervan moeten in overeenstemming zijn met de nog op te stellen voedingsprofielen op grond van artikel 4, eerste lid, van Verordening (EG) 1924/2006.

 • 2. De criteria voor verse vis en verwerkte vis zouden moeten worden gewijzigd zodat vette vis, waarvan de consumptie door voedingsdeskundigen wordt aanbevolen, niet wordt uitgesloten van het gebruik van het voedselkeuzelogo.

 • 3. De Europese Commissie concludeert op grond van de regels voor het gebruik van het Vinkje dat het voedselkeuzelogo op vlees en vleesproducten kan voorkomen. De Europese Commissie wijst op artikel 16, eerste lid, van Verordening (EG) 1760/20003 waarin een procedure wordt voorgeschreven die gevolgd moet worden bij facultatieve etikettering van rundvlees.

Onder voorbehoud van deze opmerkingen brengt de Europese Commissie een gunstig advies uit over het ontwerpbesluit.

De opmerkingen van de Europese Commissie geven geen aanleiding het besluit en de productcriteria aan te passen. De opmerkingen worden onder de aandacht gebracht bij de stichting met het verzoek om bij de eerstvolgende evaluatie rekening te houden met deze opmerkingen.

Gezien het voorgaande heeft de minister besloten de bij brief van 29 juni 2012 gevraagde goedkeuring te verlenen, voor een periode van drie jaar. Dit goedkeuringsbesluit zorgt daarvoor. Bij deze goedkeuring is gebruik gemaakt van de bij artikel 11a, vijfde lid, van het VIL aan de minister verleende bevoegdheid de goedkeuring voor bepaalde tijd te verlenen. Na de periode van drie jaar dient een nieuwe goedkeuring te worden aangevraagd, al dan niet na aanpassing van het gebruikte logo het Vinkje of van de voorwaarden voor het gebruik ervan, conform de laatste op dat moment beschikbare wetenschappelijke inzichten.

Het gevolg van dit goedkeuringsbesluit is dat het Vinkje mag worden gebruikt bij de verhandeling van levensmiddelen, met inachtneming van de goedgekeurde regels voor het gebruik ervan en artikel 2 van dit goedkeuringsbesluit.

Artikel 1 definieert enkele in dit goedkeuringsbesluit gebruikte begrippen. Deze begrippen worden ook gebruikt in deze toelichting.

Bij artikel 2, eerste volzin, is goedkeuring verleend aan de twee verschijningsvormen van het voedselkeuzelogo het Vinkje (inclusief varianten daarvan in zwart-wit of zonder tekst), en aan de regels voor het gebruik ervan (de goedgekeurde productcriteria).

Uit artikel 2, tweede volzin, blijkt dat de stichting afwijkende productcriteria mag hanteren die strenger zijn dan de goedgekeurde productcriteria. Van een strenger afwijkend productcriterium is sprake indien de ten hoogste toegelaten energie of de ten hoogste toegelaten hoeveelheden verzadigd vet, transvet, toegevoegd suiker of zout van een bepaald levensmiddel, is verlaagd, dan wel indien de ten minste vereiste hoeveelheid voedingsvezel van een bepaald levensmiddel is verhoogd, steeds ten opzichte van de goedgekeurde productcriteria.

Aan het hanteren van strengere afwijkende productcriteria zijn bij dit goedkeuringsbesluit geen nadere voorschriften verbonden, aangezien daartegen uit voedingskundig oogpunt geen bezwaar bestaat.

De bijlage bij dit besluit bevat afbeeldingen van de twee goedgekeurde verschijningsvormen van het Vinkje.

Dit goedkeuringsbesluit heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor de burger en heeft ook verder geen bedrijfseffecten.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers.


X Noot
1

Aan het ROW nemen vertegenwoordigers deel van ondernemers (industrie en handel), van consumenten, van ministeries (met name van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Economische Zaken), van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, en van product- en bedrijfschappen.

X Noot
2

Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (PbEU 2006, L 404 en 2007, L 12).

X Noot
3

Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad (PbEG 2000, L 204).