Tripartiete overeenkomst 2015

Partijen,

De Minister voor Wonen en Rijksdienst en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, hierna te noemen: de Minister;

de Stichting Raad voor Accreditatie, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder/algemeen directeur, de heer ir. J.C. van der Poel, hierna te noemen: de RvA;

en

de Stichting Bouwkwaliteit, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur/bestuurder, de heer ir. C.J. Vriesman, hierna te noemen: SBK;

Gelet op:

 • Artikel 1.8 van de Regeling Bouwbesluit 2012.

Overwegen het volgende,

 • de Tripartiete Overeenkomst die gepubliceerd is in de Staatscourant van 11 juli 2006, nr. 132, herziening behoeft als gevolg van wijzigingen in wettelijke regelingen en beleidsvoornemens;

 • het tripartiete stelsel is geëvalueerd overeenkomstig artikel 8 van de in de eerste gedachtestreep genoemde overeenkomst;

 • de Verordening (EG) nr. 765/2008 van 9 juli 2008 en de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie van 29 oktober 2009 in werking zijn getreden;

 • het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003 zijn vervangen door het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012

 • het Besluit bodemkwaliteit van 22 november 2007, de Regeling bodemkwaliteit van 13 december 2007 en de wijziging Regeling bodemkwaliteit van 1 januari 2014 in werking zijn getreden;

 • de Richtlijn bouwproducten 89/106/EEG is vervangen door de Verordening bouwproducten (EU) nr. 305/2011;

 • de voorwaarden waaronder kwaliteitsverklaringen binnen het door de Minister erkende stelsel worden afgegeven, moeten worden herzien, met name als gevolg van artikel 8.3 van de Verordening bouwproducten;

 • de EU-lidstaten op grond van artikel 8.3 van de Verordening bouwproducten niet mogen verwijzen naar andere merktekens dan de CE-markering, die verklaart dat de aangegeven prestaties van het product conform zijn met de essentiële kenmerken uit een geharmoniseerde norm of een Europese technische beoordeling;

 • in het kader van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen een toelatingsorganisatie zal worden opgericht, die instrumenten ten behoeve van de borging van de bouwkwaliteit op hun kwaliteit beoordeelt.

Spreken het volgende af,

Artikel 1

 • 1. De Tripartiete Overeenkomst die gepubliceerd is in de Staatscourant van 11 juli 2006, nr. 132, wordt ingetrokken en vervangen door de Tripartiete Overeenkomst 2015 (hierna te noemen: deze overeenkomst). De reglementen van de in artikelen 5 en 6 van deze overeenkomst genoemde commissies en college, met daarin beschreven de procedures, taken en verantwoordelijkheden, blijven evenwel van kracht.

 • 2. Kwaliteitsverklaringen die op het moment van intrekking van de Tripartiete Overeenkomst uit 2006 onder het erkende stelsel vallen, worden geacht aan deze overeenkomst te voldoen, mits deze verklaringen niet strijdig zijn met het Bouwbesluit 2012 en de Verordening bouwproducten.

 • 3. Deze overeenkomst heeft een tijdelijk karakter en wordt heroverwogen zodra de toelatingsorganisatie in het kader van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen operationeel is. De heroverweging geldt zowel voor de overeenkomst zelf als voor de reglementen van de commissies en college.

Artikel 2

 • 1. In deze overeenkomst worden in het kader van het erkende stelsel onder kwaliteitsverklaringen, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder h, van de Woningwet, verklaringen van conformiteit begrepen, die – met inachtneming van de bepalingen in de Verordening bouwproducten aangaande de CE-markering van bouwproducten – een aansluiting hebben aan de Nederlandse bouwregelgeving en worden afgegeven door conformiteitbeoordelende en voor het erkende stelsel aangewezen instellingen voor attestering of certificatie van producten, processen of diensten, bestemd voor de bouw.

 • 2. Onverminderd het eerste lid worden onder kwaliteitsverklaringen, als bedoeld in artikel 1.8 van het Bouwbesluit 2012, verklaringen van conformiteit begrepen, die worden afgegeven door geaccrediteerde conformiteitbeoordelende instellingen overeenkomstig artikel 4 van deze overeenkomst, waarbij de aansluiting aan de Nederlandse bouwregelgeving deel uitmaakt van die verklaringen van conformiteit.

 • 3. De in het tweede lid bedoelde kwaliteitsverklaringen bevatten geen kwalitatieve verklaring van essentiële kenmerken die vallen onder een geharmoniseerde norm of een Europese technische beoordeling, als omschreven in respectievelijk artikel 2.10 en artikel 2.13 van de Verordening bouwproducten.

 • 4. De Minister wijst SBK aan als coördinerende instelling voor de toetsing en publicatie van verklaringen als bedoeld in het eerste en tweede lid.

 • 5. In afwijking van het vierde lid, regelt de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zelf de erkenning en publicatie van individuele kwaliteitsverklaringen waarnaar het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit verwijzen.

 • 6. Verklaringen van conformiteit met betrekking tot producteigenschappen, niet zijnde de essentiële kenmerken uit geharmoniseerde Europese normen, moeten van een door de Minister aangewezen onderscheidend merkteken worden voorzien. Dit merkteken mag niet strijdig zijn met of ondermijnend aan wettelijk voorgeschreven merktekens.

Artikel 3

 • 1. Geaccrediteerde conformiteitbeoordelende instellingen geven kwaliteitsverklaringen af. In Nederland accrediteert de RvA conformiteitbeoordelende instellingen tegen geharmoniseerde accreditatienormen.

 • 2. Met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in deze overeenkomst wordt gelijkgesteld een kwaliteitsverklaring uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat Nederland bindt, dat een niveau waarborgt dat ten minste gelijkwaardig is aan de Nederlandse kwaliteitsverklaring.

Artikel 4

 • 1. SBK publiceert op haar website een lijst van door de Minister in het kader van het erkende stelsel aangewezen instellingen.

 • 2. SBK publiceert op haar website de verklaringen van conformiteit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, indien deze verklaringen met positief gevolg zijn getoetst op de aansluiting aan de Nederlandse bouwregelgeving.

 • 3. SBK publiceert op haar website de kwaliteitsverklaringen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, indien deze verklaringen met positief gevolg zijn getoetst op:

  • a. de aansluiting aan de Nederlandse bouwregelgeving;

  • b. het niet-strijdig zijn met artikel 2, derde lid, van deze overeenkomst;

  • c. het niet-strijdig zijn met Europese regelgeving, geharmoniseerde normen of Europese technische beoordelingen;

  • d. de criteria voor het publieke deel van erkende kwaliteitsverklaringen.

Artikel 5

 • 1. SBK stelt op verzoek van de Minister ter uitvoering van de in artikel 4, tweede lid en derde lid, onder a, b en c, genoemde taak een Toetsingscommissie Bouwbesluit en een Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit in.

 • 2. De in artikel 4, derde lid, onder d, genoemde taak wordt – onder coördinatie van SBK – uitgevoerd door een breed samengestelde Harmonisatiecommissie Bouw.

 • 3. SBK draagt er zorg voor dat bij de beoordeling of verklaringen van conformiteit als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, kunnen worden gepubliceerd, geen gedeponeerde keurmerken worden gediscrimineerd, met inachtneming van het gestelde in artikel 2, zesde lid.

Artikel 6

 • 1. Verklaringen van conformiteit die met positief gevolg zijn getoetst overeenkomstig artikel 4, tweede lid, worden door SBK geplaatst op de lijst van prestatieverklaringen, als bedoeld in artikel 1.8, lid 1, van het Bouwbesluit 2012.

 • 2. Kwaliteitsverklaringen die met positief gevolg zijn getoetst overeenkomstig artikel 4, derde lid, worden door SBK geplaatst op de lijst van kwaliteitsverklaringen, als bedoeld in artikel 1.8, lid 2, van het Bouwbesluit 2012.

 • 3. Bij zwaarwegende signalen omtrent de betrouwbaarheid van een verklaring van conformiteit ter zake van de in artikel 4, tweede en derde lid, bedoelde criteria, kan SBK, op advies van de Toetsingscommissie Bouwbesluit, de publicatie van die verklaring voor een periode van twee maanden opschorten. SBK licht de betreffende conformiteitbeoordelende instelling en de RvA hierover in. Binnen genoemde periode besluit de conformiteitbeoordelende instelling of de verklaring blijvend van de lijst moet worden afgevoerd.

 • 4. Bij zwaarwegende signalen omtrent de betrouwbaarheid van een verklaring van conformiteit ter zake van de in artikel 4, tweede en derde lid, bedoelde criteria, kan SBK, waar nodig na advies van de Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit, de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hierover informeren. SBK licht de betreffende conformiteitbeoordelende instelling en de RvA hierover in. De conformiteitbeoordelende instelling zal moeten beoordelen of de verklaring wordt ingetrokken.

 • 5. Tegen opschorting van publicatie als bedoeld in het derde lid, of bij een negatieve beslissing op een aanvraag voor publicatie ter zake van de in artikel 4, tweede en derde lid, bedoelde criteria, kan de aanvrager beroep aantekenen bij het College van Beroep en Bezwaar van SBK.

 • 6. Kwaliteitsverklaringen die alleen worden gebruikt voor het Besluit bodemkwaliteit zijn uitgezonderd van de procedure zoals beschreven in het derde en vijfde lid.

Artikel 7

 • 1. De RvA informeert de Minister jaarlijks over de resultaten van de RvA beoordelingen, voor zover deze betrekking hebben op de geaccrediteerde verklaringen van conformiteit zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid. De RvA rapporteert jaarlijks aan de Minister of de in het tweede lid van artikel 5 genoemde Harmonisatiecommissie Bouw evenredig is samengesteld uit bij de bouwsector betrokken partijen. De Minister verstrekt hiertoe opdracht aan de RvA.

 • 2. SBK informeert de Minister jaarlijks over de bevindingen van de in artikelen 4, 5 en 6 van deze overeenkomst genoemde taken. De Minister verstrekt hiertoe opdracht aan SBK.

 • 3. De Minister zal op basis van deze overeenkomst met de RvA en SBK afspraken maken over een bijdrage in de kosten van het erkende stelsel van kwaliteitsverklaringen voor de bouw. De afspraken over financiering worden gemaakt voor periodes van één jaar.

Artikel 8

 • 1. Voor het goed functioneren van het erkende stelsel van kwaliteitsverklaringen voor de bouw informeren de Minister, de RvA en SBK, met inachtneming van deze overeenkomst en onverminderd bestaande wet- en regelgeving ter zake de informatie-uitwisseling, elkaar over zaken die voor een goede taakuitoefening door partijen relevant zijn. In voorkomende gevallen strekt de informatie-uitwisseling zich uit tot derde partijen, zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 • 2. De Minister, de RvA en SBK voeren zo nodig periodiek overleg met elkaar over relevante zaken rond de accreditatie van conformiteitbeoordelende instellingen, het toezicht op de afgifte van kwaliteitsverklaringen e.d.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 9 Opzegging

 • 1. De Tripartiete Overeenkomst 2015 kan door elk van de partijen schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

 • 2. Wanneer een partij de overeenkomst opzegt, eindigt de overeenkomst voor alle partijen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle partijen.

Artikel 11 Publicatie in de Staatscourant

 • 1. Binnen twee weken na ondertekening van deze overeenkomst wordt de tekst ervan gepubliceerd in de Staatscourant.

 • 2. Bij wijzigingen in de overeenkomst vindt het eerste lid overeenkomstige toepassing.

 • 3. Van opzeggen of ontbinden van de overeenkomst wordt ten minste drie maanden voor het aflopen van de overeenkomst melding gemaakt in de Staatscourant.

Aldus overeengekomen en in viervoud ondertekend te Den Haag, 24 maart 2015

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A. Blok

De bestuurder/algemeen directeur van de Stichting Raad voor Accreditatie, J.C. van der Poel

De directeur/bestuurder van de Stichting Bouwkwaliteit, C.J. Vriesman

Naar boven