Logo Rotterdam
Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014–2020 West-Nederland, Rotterdam

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM, handelend in hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma West Nederland 2014–2020

Gelet op de Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europese Parlement en de Raad, van 17 december 2013, houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PbEU L 347/320);

Gelet op het Operationeel Programma EFRO 2014–2020 West-Nederland;

Gelet op de Uitvoeringswet EFRO;

Gelet op de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014–2020 Staatscourant Nr.34064, 26-11-2014;

Gelet op artikel 1:3, vierde lid, juncto titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het samenwerkingsconvenant G4P4 inzake het Operationeel Programma West-Nederland 2014–2020,

Besluit de volgende beleidsregel vast te stellen:

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a. Bevorderen van sociale insluiting en het bestrijden van armoede:

zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel 9 onder b van de Verordening 1301/2013;

b. Bevorderen werkgelegenheid en ondersteunen arbeidsmobiliteit:

zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel 8 onder b van de Verordening 1301/2013;

c. Deskundigencommissie:

een door het college van B&W in zijn hoedanigheid van Managementautoriteit ingestelde adviescommissie voor inhoudelijke advisering bij het Operationeel Programma West-Nederland 2014–2020 ten behoeve van de prioritaire thema’s genoemd onder artikel 1.3 lid 2 onder a en b;

d. Europe 2020:

de langetermijnstrategie van de Europese Unie die door de Europese Raad op 17 juni 2010 is vastgesteld;

e. Financieringsinstrument:

een financieringsinstrument zoals bedoeld in artikel 2 onder 11 van de Kaderverordening en artikel 2 onder p van Verordening 966/2012.

f. Innovatie:

innovatie zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel 1, aanhef en onder b, van de Verordening 1301/2013;

 • g. Een door de lokale gemeenschap geleide investering is een investering in de context van een door de lokale gemeenschap geleide ontwikkeling (CLLD) zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel 9 onder d van de Verordening 1301/2013.

h. Kaderverordening:

Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europese Parlement en de Raad, van 17 december 2013, houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PbEU L 347/320);

i. Koolstofarme economie:

zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel 4, aanhef en onder a en c van de Verordening 1301/2013;

j. Operationeel Programma:

het Operationeel Programma West Nederland 2014–2020 als bedoeld in artikel 2, onderdeel 6, van de Verordening 1303/2013;

k. Stedelijke Adviesgroep:

een door het college van B&W van een G4-stad in zijn hoedanigheid van Bemiddelende Instantie of Managementautoriteit ingestelde adviesgroep voor inhoudelijke advisering bij het Operationeel Programma West-Nederland 2014–2010 ten behoeve van de prioritaire thema’s genoemd onder artikel 1.3 lid 2 onder c, d en e.

l. Verordening 1301/2013:

Verordening (EU) Nr. 1301/2013 van het Europese Parlement en de Raad, van 17 december 2013, betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en specifieke bepalingen met betrekking tot de doelstelling ‘Investeren in groei en werkgelegenheid’, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006 (PbEU L 347/289);

m. West-Nederland:

de provincies Zuid- en Noord-Holland; Utrecht en Flevoland

Artikel 1.2 Indienen van een subsidieaanvraag

 • 1. Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend vanaf de datum, zoals aangegeven in het besluit tot vaststelling van het deelplafond in de Staatscourant.

 • 2. De aanvraagprocedure verloopt digitaal via www.efro-webportal.nl

Artikel 1.3 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die passen binnen:

  • a. de reikwijdte van het Operationeel Programma West-Nederland 2014–2020; en

  • b. het vigerend regionale of lokale beleid van het programmadeel c.q. deelplafond waarbinnen de subsidie is aangevraagd.

 • 2. Subsidie wordt daarnaast uitsluitend verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op de volgende thema’s uit het Operationeel Programma:

  • a. Het prioritaire thema Innovatie;

  • b. Het prioritaire thema Koolstofarme economie;

  • c. Het prioritaire thema Bevorderen werkgelegenheid en ondersteunen arbeidsmobiliteit;

  • d. Het prioritaire thema Bevorderen van sociale insluiting en het bestrijden van armoede; of

  • e. Het prioritaire thema Investeringen in de context van een door de lokale gemeenschap geleide ontwikkeling (CLLD).

Artikel 1.4 Weigeringsgronden subsidie

 • 1. Subsidie wordt geweigerd indien geen sprake is van een subsidiabele activiteit als bedoeld in artikel 1.3.

 • 2. Subsidie wordt geweigerd indien aan de activiteit niet ten minste een score van 70 punten wordt toegekend, zoals nader bepaald in hoofdstuk 2.

Artikel 1.5 Hoogte subsidie

 • 1. Voor een activiteit die gericht is op het thema ‘Innovatie’ of het thema ‘Koolstofarme economie’, als bedoeld in artikel 1.3 lid 2, onder a en b, bedraagt de subsidie maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten.

 • 2. Voor een activiteit die gericht is op het thema ‘Bevorderen werkgelegenheid en ondersteunen arbeidsmobiliteit’, het thema ‘Bevorderen van sociale insluiting en het bestrijden van armoede’ of het thema ‘Investeringen in de context van een door de lokale gemeenschap geleide ontwikkeling’, als bedoeld in artikel 1.3 lid 2, onder c, d, en e, bedraagt de subsidie maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten.

HOOFDSTUK 2 BEOORDELING SUBSIDIEAANVRAGEN

Artikel 2.1 Beoordelingscriteria

 • 1. Een activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt beoordeeld op:

  • a. de mate waarin deze past binnen de doelstellingen van het Operationeel Programma;

  • b. de mate van innovativiteit;

  • c. de kwaliteit van de businesscase;

  • d. de kwaliteit van de aanvraag, en

  • e. de mate waarin deze bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.

 • 2. Bij de beoordeling van een activiteit aan de criteria als bedoeld in het eerste lid wordt voor wat betreft de prioritaire thema’s genoemd in artikel 1.3 lid 2 onder a en b advies ingewonnen van de Deskundigencommissie en voor wat betreft de prioritaire thema’s genoemd in artikel 1.3 lid 2 onder c, d en e van de Stedelijke Adviesgroep.

 • 3. Aan een activiteit als bedoeld in het eerste lid kan een score van maximaal 100 punten worden toegekend.

 • 4. De verdeling van de punten als bedoeld in het derde lid over de criteria als bedoeld in het eerste lid, wordt nader bepaald in de artikelen 2.2 en 2.3.

Artikel 2.2 Toekenning van punten

 • 1. Voor een activiteit die gericht is op het prioritaire thema ‘Innovatie’ als bedoeld in artikel 1.3 lid 2, onder a, worden de punten, bedoeld in artikel 2.1 lid 3, als volgt verdeeld:

  • a. maximaal 15 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a;

  • b. maximaal 30 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder b;

  • c. maximaal 25 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c;

  • d. maximaal 20 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder d;

  • e. maximaal 10 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e.

 • 2. Voor een activiteit die gericht is op het prioritaire thema ‘Koolstofarme economie’, als bedoeld in artikel 1.3, lid 2, onder b, worden de punten, bedoeld in artikel 2.1 lid 3, als volgt verdeeld:

  • a. maximaal 20 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a;

  • b. maximaal 5 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder b;

  • c. maximaal 25 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c;

  • d. maximaal 20 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder d;

  • e. maximaal 30 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e.

 • 3. Voor een activiteit die gericht is op het prioritaire thema ‘Bevorderen werkgelegenheid en ondersteunen arbeidsmobiliteit’, als bedoeld in artikel 1.3, lid 2, onder c, worden de punten, bedoeld in artikel 2.1 lid 3, als volgt verdeeld:

  • a. maximaal 45 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a;

  • b. maximaal 45 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder d;

  • c. maximaal 10 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e.

 • 4. Voor een activiteit die gericht is op het prioritaire thema ‘Bevorderen van sociale insluiting en het bestrijden van armoede’, als bedoeld in artikel 1.3, lid 2, onder d, worden de punten, genoemd in artikel 2.1 lid 3, als volgt verdeeld:

  • a. maximaal 45 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a;

  • b. maximaal 45 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder d;

  • c. maximaal 10 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e.

 • 5. Voor een activiteit die gericht is op het prioritaire thema ‘Investeringen in de context van een door de lokale gemeenschap geleide ontwikkeling’, als bedoeld in artikel 1.3, lid 2, onder e, worden de punten, bedoeld in artikel 2.1 lid 3, als volgt verdeeld:

  • a. maximaal 45 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a;

  • b. maximaal 45 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder d;

  • c. maximaal 10 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e.

Artikel 2.3 Afwijkingen

 • 1. In afwijking van artikel 2.2 geldt voor de subsidie die beschikbaar worden gesteld voor financieringsinstrumenten voor alle prioritaire thema’s als genoemd in artikel 1.3 lid 2 dat de beoordeling op het niveau van het Financieringsinstrument plaatsvindt en als volgt wordt gewogen:

  • a. maximaal 45 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a;

  • b. maximaal 45 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder d;

  • c. maximaal 10 punten voor het criterium, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e.

HOOFDSTUK 3 SUBSIDIEBEPALINGEN

Artikel 3.1 Toepasselijke regelgeving

Op de subsidie zijn alle bepalingen uit de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014–2020, de Uitvoeringswet EFRO en de Kaderverordening onverkort en ongewijzigd van toepassing.

Artikel 3.2 Verplichtingen

 • 1. In de beschikking tot subsidieverlening wordt aan de subsidieontvanger in ieder geval een verplichting opgelegd ten aanzien van de rapportage over de voortgang van de activiteit en de frequentie hiervan en ten aanzien van het indienen van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

 • 2. De Managementautoriteit kan bij de beschikking tot subsidieverlening ook andere verplichtingen aan de subsidieontvanger opleggen.

Artikel 3.3 Sanctiebeleid

De Managementautoriteit stelt beleidsregels vast voor de toepassing van financiële correcties en maakt deze bij beschikking bekend.

Artikel 3.4 Bevoorschotting

 • 1. Voorschotten worden slechts verleend naar aanleiding van een voortgangsrapportage en ten behoeve van gemaakte en betaalde kosten.

 • 2. In afwijking van het eerste lid kan eenmalig een voorschot worden verleend voorafgaand aan de eerste voortgangsrapportage indien de subsidieontvanger door middel van een liquiditeitsprognose heeft aangetoond niet te beschikken over de benodigde financiering.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 4.1 Verhouding tot deelplafonds

De Managementautoriteit kan gelijktijdig met het vaststellen en bekend maken van een subsidie- en/of deelplafond bepalen dat:

 • a. van hetgeen in deze beleidsregel is opgenomen wordt afgeweken; en/of

 • b. er voor aanvragen die worden ingediend onder het desbetreffende subsidie- en/of deelplafond aanvullende eisen gelden.

Artikel 4.2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014–2020 West-Nederland.

Rotterdam, 23 maart 2015

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, in de hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma Kansen voor West II, Voor deze, Wethouder werkgelegenheid en economie M.J.W. Struijvenberg

TOELICHTING

I Wijze van beoordelen

Het totale EFRO-subsidieplafond voor de uitvoering van projecten in het kader van het Operationeel Programma EFRO 2014–2020 West Nederland bedraagt € 182.253.175.

Dit totaalplafond valt uiteen in vijf onderdelen: vier GTI-programmadelen en het programmadeel West-Regio. De vier GTI-programmadelen maken onderdeel uit van het Operationeel Programma EFRO 2014–2020 West Nederland en zijn ondergebracht bij de door de Minister bij besluit van 23 februari 2015 (Stc. 2015/5983) aangewezen intermediaire instanties, te weten de steden: Den Haag, Amsterdam en Utrecht en voor Rotterdam bij de Managementautoriteit, deze vier steden worden ook wel aangeduid als de G4. Het programmadeel West-Regio ziet op het Operationeel Programma EFRO 2014–2020 West Nederland, voor zover het niet de GTI-programmadelen betreft. De Managementautoriteit draagt ervoor zorg dat het beschikbare budget voor het programmadeel West-Regio wordt ingezet ten behoeve van het Operationeel Programma. Het budget wordt zo ingezet dat de beschikbare middelen evenwichtig worden verdeeld over de regio West en passen binnen het bij de openstelling van toepassing verklaarde vigerende regionale en lokale beleid van zowel de G4 als de P4, te weten de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. Bij de openstellingen van plafonds wordt expliciet aangegeven welk vigerende regionale en lokale beleidsdocumenten van toepassing zijn bij die openstelling. Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend met ingang van de datum zoals vermeld in het desbetreffende (deel)plafondbesluit. De aanvraagprocedure verloopt digitaal via www.efro-webportal.nl.

Bij de vaststelling van een deelplafond wordt aangegeven op welke wijze het beschikbaar gestelde subsidiebedrag wordt verdeeld. In de regel wordt het subsidiebedrag verdeeld volgens de volgorde van ontvangst. Dit houdt in dat de eerst ontvangen complete aanvraag het eerst voor subsidie in aanmerking komt, mits deze aanvraag voldoet aan de in de EFRO-verordeningen, de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014–2020 (Uitvoeringsregeling EFRO) en de in de Beleidsregel gestelde minimumvereisten. In enkele gevallen zal het beschikbaar gestelde subsidiebedrag worden verdeeld op basis van rangschikking naar geschiktheid. In die gevallen komt de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor subsidie in aanmerking. Ook daarvoor geldt dat het moet gaan om een complete aanvraag die voldoet aan de in de EFRO-verordeningen, de Uitvoeringsregeling EFRO en de in de Beleidsregel gestelde minimumvereisten.

Daarnaast volgt uit artikel 2.5 van de Uitvoeringsregeling EFRO als vereiste dat het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, voldoet aan de geldende regelgeving en de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag. In deze Beleidsregel zijn in dat verband twee (aanvullende) minimumvereisten opgenomen. Het eerste minimumvereiste is in artikel 1.3 van de Beleidsregel opgenomen. Volgens dit artikel moeten de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd, passen binnen de reikwijdte van het Operationeel Programma West-Nederland 2014–2020 en binnen het vigerend regionale of lokale beleid van het programmadeel c.q. deelplafond waarbinnen de subsidie is aangevraagd. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op de volgende prioritaire thema’s uit het Operationeel Programma:

 • a. innovatie;

 • b. koolstofarme economie;

 • c. bevorderen werkgelegenheid en ondersteunen arbeidsmobiliteit;

 • d. bevorderen van sociale insluiting en het bestrijden van armoede; of

 • e. investeringen in de context van een door de lokale gemeenschap geleide ontwikkeling.

Past de in de aanvraag beschreven activiteit niet binnen bovengenoemde prioritaire thema’s of niet binnen het vigerend regionaal of lokaal beleid van het programmadeel c.q. deelplafond waarvoor de subsidie is aangevraagd, dan wordt de subsidie geweigerd.

Voldoet een aanvraag wel aan het hierboven genoemde vereiste, dan wordt de aanvraag vervolgens inhoudelijk beoordeeld op basis van de beoordelingscriteria zoals neergelegd in hoofdstuk 2 van deze Beleidsregel. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van vijf criteria:

 • a. de mate waarin deze past binnen de doelstellingen van het Operationeel Programma;

 • b. de mate van innovativiteit;

 • c. de kwaliteit van de businesscase;

 • d. de kwaliteit van de aanvraag; en

 • e. de mate waarin deze bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.

Voor alle prioritaire thema’s wint de managementautoriteit of de aangewezen intermediaire instantie advies in bij de Deskundigencommissie of de Stedelijke Adviesgroep. De Deskundigencommissie en de Stedelijke Adviesgroep brengen advies uit over de vraag in hoeverre de aanvraag voldoet aan de vijf hierboven genoemde beoordelingscriteria, dan wel een deel van deze criteria als ze niet alle vijf van toepassing zijn. In de bijgaande tabel wordt de nadere invulling gegeven waarop de beoordeling van de Deskundigencommissie per criterium gebaseerd moet zijn.

Criterium

Bijdrage aan doelstellingen van OP

Bij het beoordelen van dit criterium wordt gevraagd om een kwalitatief en kwantitatief oordeel te vellen over het project in relatie tot het operationele programma. Hierbij kan gekeken worden naar:

– Bijdrage aan relevante specifieke doelstelling programma, en daarmee, resultaatindicator

– score op van toepassing zijnde outputindicatoren

– Is de bijdrage aan de relevante resultaatindicator en de score op de van toepassing zijnde outputindicatoren goed onderbouwd

– Staat de bijdrage aan de specifieke doelstelling in verhouding tot de gevraagde bijdrage (score op value for money)Schaaleffect/ impact van de actie op OP

– Aansluiting MKB en regionale, nationale en internationale waarde van het project.

Mate van Innovativiteit

In welke mate heeft het project een innovatief karakter. Het kan hierbij gaan om product-, proces-, en diensteninnovatie. Aspecten die een rol spelen:

– Het project is voor de sector in Nederland geheel nieuw of het project beoogt een in het buitenland ontwikkelde techniek toe te passen in een Nederlandse situatie

– De mate waarin het project bijdraagt aan de ontwikkeling van een product, proces of dienst.

– Het project is een coherent geheel van activiteiten en draagt bij aan een crossover tussen verschillende sectoren.

Businesscase

Bij het beoordelen van aanvragen waarbij productontwikkeling centraal staat en daar waar na afloop van het project sprake is van een exploitatie (open innovatiecentra, PPS kennisinfrastructuur, incubators) kan een score worden toegekend op dit criterium. Daarbij kunnen de deskundigen de businesscase vanuit de volgende vier perspectieven beoordelen.

1. Technisch perspectief:

2. Organisatorisch perspectief:

3. Economisch perspectief

4. Financieel perspectief

Kwaliteit van de aanvraag

Bij het beoordelen van de kwaliteit van het projectplan tellen met name de volgende zaken:

1. Kwaliteit aanvrager

– Relevant en representatief consortium over het werkveld;

– Mate van samenwerking binnen het project

–Track record;

– Breedte van keten, meerder schakels uit keten betrokken;

2.Kwaliteit projectplan

– Bijstuurbaarheid, planning en opzet

– Doelstelling objectief en meetbaar

– Begroting helder en effectief ingericht

– Hoe is de opzet van het project, in hoeverre zijn de activiteiten goed beschreven en tonen deze ambitie

Bij de beoordeling meenemen de mate waarin het marktfalen wordt onderbouwd.

Duurzame ontwikkeling

Het criterium duurzame ontwikkeling wordt ingegeven door de vereiste vanuit de Europese verordening. De punten waarop beoordeeld moet worden:

– de ecologische duurzaamheid, hierbij valt te denken aan efficiënt gebruik van hulpbronnen, milieumaatregelen, klimaatadaptie en mitigatie herstelvermorgen voor rampen, risicopreventie en beheer*

– de sociale duurzaamheid (people), hierbij valt te denken aan (sociale) participatie, verrijking cultuur, veiligheid, gezondheid, onderwijs

– Bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen zoals verwoord in het OP en Europe 2020.

 

* bij prioriteit 4 Koolstofarme economie telt de ecologische duurzaamheid zwaarder.

Bij een aanvraag voor een regeling (innovatie, cluster, voucher) dient de Deskundigencommissie of de Stedelijke Adviesgroep te beoordelen of de regeling in voldoende mate de landelijke beoordelingscriteria borgen bij de beoordeling van de individuele projecten binnen de regeling.

Aan een activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd, kan een score van maximaal 100 punten worden toegekend. Per prioritair thema is in artikel 2.2 van deze Beleidsregel de verdeling van de punten over de beoordelingscriteria bepaald. Zo worden bijvoorbeeld voor het prioritaire thema ‘innovatie’ de volgende punten toegekend aan de verschillende criteria:

 • a. de mate waarin deze past binnen de doelstellingen van het Operationeel Programma: 15 punten

 • b. de mate van innovativiteit: 30 punten

 • c. de kwaliteit van de businesscase: 25 punten

 • d. de kwaliteit van de aanvraag: 20 punten

 • e. de mate waarin deze bijdraagt aan duurzame ontwikkeling: 10 punten

Voor aanvragen die zijn ingediend met het oog op subsidie die is bestemd voor financieringsinstrumenten, geldt een afwijkende puntenverdeling. Deze puntenverdeling is omschreven in artikel 2.3 van de Beleidsregel.

Subsidie wordt slechts toegekend, indien er tenminste een score van 70 punten is behaald. Dit is het tweede minimumvereiste uit deze Beleidsregel.

Voldoet een aanvraag niet aan de twee minimumvereisten uit deze Beleidsregel, dan wordt de subsidie geweigerd. De subsidie wordt eveneens geweigerd, indien het bij het deelplafond maximaal beschikbaar gestelde subsidiebedrag is bereikt dan wel de subsidieaanvraag niet voldoet aan de wettelijke minimumvereisten.

In artikel 2.5 van de Uitvoeringsregeling EFRO zijn deze minimumvereisten neergelegd. Op grond van dit artikel wordt een aanvraag getoetst op een aantal technische aspecten, zoals bijvoorbeeld de totale subsidiabele kosten van het project en de vraag of het project voldoet aan de in de EFRO-verordening neergelegde vereisten, waaronder de in artikel 72 van de Verordening opgenomen beschrijving van de beheers- en controlesystemen. Deze beoordeling wordt ook wel de ‘technische toets’ genoemd. Voldoet een aanvraag niet aan de technische toets, dan wordt de aanvraag afgewezen.

II Wijze van verdeling

Zoals gezegd, wordt in het deelplafondbesluit tevens de wijze waarop de onder ieder deelplafond beschikbare bedragen worden verdeeld, bepaald. Indien in het deelplafondbesluit is bepaald dat het subsidiebedrag wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, komt de eerst ontvangen complete aanvraag die voldoet aan alle wettelijke minimumvereisten het eerst voor subsidie in aanmerking. Is in het deelplafondbesluit bepaald dat het beschikbaar gestelde subsidiebedrag wordt verdeeld volgens de rangschikking naar geschiktheid, dan komt als eerst in aanmerking de complete aanvraag die voldoet aan alle wettelijke minimumvereisten én waaraan het hoogste puntenaantal is toegekend.

a. Verdeling op volgorde van ontvangst:

Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend met ingang van de datum zoals vermeld in het desbetreffende (deel)plafondbesluit.

In gevallen waarin het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld op basis van volgorde van ontvangst, wordt eerst beoordeeld of de binnengekomen aanvragen compleet zijn. Indien de aanvraag niet compleet is, dan wordt de aanvrager daarvan in kennis gesteld en wordt hem een termijn geboden om dit gebrek te herstellen. Met betrekking tot de verdeling geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de complete aanvraag binnenkomt. De onderlinge rangschikking van complete aanvragen die op één dag door de Managementautoriteit zijn ontvangen, wordt vastgesteld door middel van loting.

Op volgorde van deze aldus vastgestelde rangschikking worden de aanvragen vervolgens beoordeeld op de wijze zoals hierboven omschreven en zoals voorzien in de EFRO-verordeningen, in de Uitvoeringsregeling EFRO en in hoofstukken 1 en 2 van deze Beleidsregel, mits het desbetreffende subsidieplafond nog niet is bereikt. Indien deze verdere beoordeling van een aanvraag leidt tot een subsidieweigering, wordt de naastvolgende subsidieaanvraag in behandeling genomen.

De subsidieaanvraag waarvoor geldt dat integrale inwilliging daarvan zou leiden tot overschrijding van het desbetreffende plafond, kan gedeeltelijk worden ingewilligd en wel tot het bedrag dat onder het desbetreffende subsidieplafond nog maximaal beschikbaar is, tenzij van de MA in redelijkheid niet gevergd kan worden dat daartoe wordt overgegaan. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als het resterende bedrag zo beperkt is dan niet verwacht kan worden dat de aanvrager zijn project met die middelen kan uitvoeren. De MA treedt daarover in overleg met de subsidieaanvrager. Indien de subsidieaanvraag wordt ingewilligd, wordt de subsidie verleend onder de opschortende voorwaarde dat de desbetreffende subsidieaanvrager genoegzaam aantoont dat de activiteit ook met de lager verleende subsidie kan worden verricht. Daartoe zal de Managementautoriteit pas overgaan op het moment dat in redelijkheid kan worden verwacht dat de subsidieaanvrager daartoe in staat zal zijn.

In dat geval kan de Managementautoriteit op basis van de uitkomsten van een uitgevoerde beoordeling als bedoeld in de EFRO-verordeningen, in de Uitvoeringsregeling EFRO en de Hoofdstukken 1 en 2 van deze Beleidsregel ook beslissen de als gevolg van het bereiken van subsidieplafond ontbrekende middelen te putten uit een ander deelplafond. Het moet daarbij gaan om een alternatief deelplafond, waarvoor ten tijde van de beoordeling van de aanvraag nog middelen beschikbaar zijn en waarvan het beschikbare bedrag eveneens wordt verdeeld op basis van volgorde van ontvangst. Bovendien moet uit de uitgevoerde beoordeling blijken dat de desbetreffende activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd, ook voldoet aan alle voor het alternatieve subsidieplafond geldende vereisten. Is dat het geval, dan kan de desbetreffende aanvraag worden toegevoegd in de rangordening van het alternatieve subsidieplafond, met als datum van indiening, de datum waarop de Managementautoriteit heeft besloten tot gedeeltelijke afwijzing van de aanvraag vanwege het bereiken van het plafond.

b. Verdeling op rangschikking naar geschiktheid:

Voor (deel)plafonds waarvan in het plafondbesluit is bepaald dat verdeling van het beschikbare budget plaatsvindt op basis van rangschikking naar geschiktheid, geldt:

 • dat de Managementautoriteit een openstellingstermijn vaststelt;

 • dat het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld onder de daarvoor in aanmerking komende complete aanvragen die voldoen aan alle wettelijke minimumvereisten op basis van rangschikking naar geschiktheid aan de hand van de uitkomsten van de uitgevoerde beoordeling zoals beschreven in hoofdstuk 2 van deze Beleidsregel;

 • dat, indien meerdere aanvragers gelijk zijn gerangschikt, de Managementautoriteit de onderlinge rangordening van die aanvragers vaststelt, door middel van loting.

Overige bepalingen omtrent de verdeling:

In het besluit tot vaststelling van de (deel)subsidieplafonds kunnen ook andere bepalingen worden opgenomen omtrent de verdeling van de beschikbare bedragen, waarbij kan worden afgeweken van hetgeen in deze Beleidsregel is opgenomen.

Naar boven