Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2015, 7232Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 10 maart 2015, nummer 623766, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdvierendertigste wijziging)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3.110, derde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 3.42 van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 vervalt.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 13 maart 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 maart 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

TOELICHTING

In de 133e wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (Stcrt. 2015, 3053) is mogelijk gemaakt dat ook in het weekeinde en op blokdagen de termijnen van de algemene asielprocedure doortellen in de zogenaamde land-aanmeldcentra.

Mede als gevolg van de weekendopenstelling, is het aantal asielaanvragen dat de IND wekelijks in de algemene asielprocedure kon behandelen aanzienlijk gestegen. Tegelijkertijd is het aantal nieuwe asielaanvragen in de afgelopen periode afgenomen ten opzichte van de voorliggende periode. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal asielzoekers dat wacht op de start van de algemene asielprocedure, snel daalt en dat wachttijden teruglopen. Dat maakt dat weekendopenstelling van de land-aanmeldcentra niet langer noodzakelijk is om de huidige asielinstroom bij te kunnen houden. Gegeven de belasting voor het personeel en de extra kosten is het wenselijk wanneer dat mogelijk is de weekendopenstelling te beëindigen. Daarom is besloten de weekend openstelling met ingang van 13 maart 2015 niet langer voort te zetten. Daarbij wordt in overweging genomen dat zodra de instroom weer toeneemt de weekendopenstelling weer kan worden ingevoerd.

In afwijking van de vaste verandermomenten en de invoeringstermijn treedt de wijziging in werking met ingang van 13 maart 2015. Deze afwijking is toegestaan op grond van aanwijzing 174, vierde lid, onder b, van de Aanwijzingen voor de regelgeving (spoedregelgeving). Dat betekent dat het weekend van 14 en 15 maart 2015 het eerste weekend is dat de termijnen van de algemene asielprocedure niet meer doorlopen.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok