Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2015, 3053Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 januari 2015, nummer 608648, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderddrieëndertigste wijziging)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3.110, derde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 3.42 van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 komt te luiden:

Artikel 3.42

Voor de termijnen van de algemene asielprocedure, bedoeld in artikel 3.110, eerste en tweede lid, van het Besluit, tellen mee de dagen gedurende het weekeinde en de aan algemeen erkende feestdagen gelijkgestelde dagen, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Algemene termijnenwet.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 2 februari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 januari 2015

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

TOELICHTING

Onderhavige wijziging, die betekent dat ook in het weekeinde en op blokdagen gewerkt kan worden aan het onderzoek naar de asielaanvraag in de zogenaamde land-aanmeldcentra, hangt samen met de sterke stijging van het aantal asielaanvragen in 2014. De verhoogde asielinstroom noopt de vreemdelingenketen niet alleen tot maatregelen die zijn gericht op uitbreiding van capaciteit van onder meer opvangplekken, personeel en tolken, maar ook tot een efficiëntere inrichting van de werkprocessen.

In artikel 3.110, eerste en tweede lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000 zijn de termijnen van de algemene asielprocedure neergelegd. Ingevolge het derde lid van dat artikel tellen voor de termijnen van de algemene asielprocedure in de land-aanmeldcentra, de dagen gedurende het weekeinde en de dagen die bij of krachtens de Algemene termijnenwet zijn aangemerkt als algemeen erkende feestdagen niet mee, tenzij bij ministeriële regeling wordt bepaald dat deze wel meetellen. Met onderhavige wijziging van artikel 3.42 van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 is bepaald dat het weekeinde en de aan algemeen erkende feestdagen gelijkgestelde dagen bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Algemene termijnenwet de zogenaamde blokdagen, wel meetellen voor de termijnen van de algemene asielprocedure in de land-aanmeldcentra. Blijkens het besluit van 17 juni 2013 (Stcrt. 2013, 19755) gaat het om de blokdagen 4 en 15 mei 2015 en 6 mei 2016. De in de Algemene termijnenwet aangemerkte algemeen erkende feestdagen tellen niet mee.

In afwijking van de vaste verandermomenten en de invoeringstermijn treedt de wijziging in werking met ingang van 2 februari 2015. Deze afwijking is toegestaan op grond van aanwijzing 174, vierde lid, onder b, van de Aanwijzingen voor de regelgeving (spoedregelgeving). Dat betekent dat het weekend van 7 en 8 februari 2015 het eerste weekend is dat de termijnen van de algemene asielprocedure doorlopen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven