Vergunning burgermedegebruik exploitant militaire luchthaven Eindhoven ten behoeve van Eindhoven Airport N.V. (gebruiksjaren 2016 tot en met 2019)

17 december 2015

Nr. MLA/162/2015

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op de artikelen 10.27, eerste lid, en 10.32 van de Wet luchtvaart;

Gelezen de aanvraag van Eindhoven Airport N.V. van 3 november 2015, kenmerk 20151003/JOM/mvw;

Gezien het Advies van de Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu militaire luchthaven Eindhoven van 14 december 2015;

Besluit:

Artikel 1

Aan Eindhoven Airport N.V., waaronder mede begrepen haar eventuele rechtsopvolgster onder algemene titel, wordt ten behoeve van de exploitatie van het commerciële burgerluchtverkeer op de militaire luchthaven Eindhoven vergunning verleend om in afwijking van het verbod van artikel 10.13, eerste lid, van de Wet luchtvaart onder haar verantwoordelijkheid burgerluchtvaartuigen op te doen stijgen van of te doen landen op de militaire luchthaven Eindhoven.

Artikel 2

 • 1. De bij de in artikel 4.2.1 van het Luchthavenbesluit Eindhoven vastgestelde grenswaarde van 35 Ke behorende oppervlakte van de burgergeluidsruimte voor het medegebruik, bedoeld in artikel 1, bedraagt voor de gebruiksjaren 2016 tot en met 2019 10,3 km2, berekend met meteomarge en zonder drempelwaarde.

 • 2. Onverminderd het eerste lid zijn de volgende aantallen vliegtuigbewegingen per jaar toegestaan:

  • a. in 2016 maximaal 33.500 vliegtuigbewegingen;

  • b. in 2017 maximaal 37.000 vliegtuigbewegingen, waarvan 1.500 vliegtuigbewegingen voorwaardelijk;

  • c. in 2018 maximaal 40.500 vliegtuigbewegingen, waarvan 1.500 vliegtuigbewegingen voorwaardelijk;

  • d. in 2019 maximaal 43.000 vliegtuigbewegingen, waarvan 1.500 vliegtuigbewegingen voorwaardelijk.

 • 3. De voorwaardelijke vliegtuigbewegingen in de gebruiksjaren 2017, 2018 en 2019 kunnen worden gebruikt, indien in het voorafgaande jaar het in de praktijk gerealiseerde aantal vliegtuigbewegingen tussen 23.00 en 24.00 uur gemiddeld op jaarbasis niet meer dan drie per dag bedraagt.

Artikel 3

Het medegebruik, bedoeld in artikel 1, wordt vergund voor de dagen en tijdstippen, genoemd in artikel 4.2.2 van het Luchthavenbesluit Eindhoven, met dien verstande dat:

 • a. van 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2016 tussen 23.00 uur en 24.00 uur maximaal vier landingen van civiele vliegtuigen per dag zijn toegestaan;

 • b. van 1 april 2016 tot en met 31 december 2017 tussen 23.00 uur en 24.00 uur maximaal vijf geplande landende civiele vliegtuigen per dag zijn toegestaan met een gemiddelde van maximaal vier geplande landende civiele vliegtuigen per dag op jaarbasis, waarbij tot uiterlijk 23.30 uur kan worden gepland;

 • c. van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 tussen 23.00 uur en 24.00 uur maximaal zes geplande landende civiele vliegtuigen per dag zijn toegestaan met een gemiddelde van maximaal vier geplande landende civiele vliegtuigen per dag op jaarbasis, waarbij tot uiterlijk 23.30 uur kan worden gepland;

 • d. van 1 april 2016 tot en met 31 december 2019 op zondag:

  • 1°. tussen 7.00 uur en 7.30 uur maximaal zes starts van civiele vliegtuigen per dag zijn toegestaan met een gemiddelde van maximaal vier starts van civiele vliegtuigen per dag op jaarbasis en in totaal tussen 7.00 uur en 8.00 uur maximaal acht starts van civiele vliegtuigen per dag zijn toegestaan;

  • 2°. al het overige verkeer (starts en landingen) op zondag wordt gepland vanaf 8.00 uur, waarbij inkomende vluchten die in afwijking van de planning eerder arriveren, voor 8.00 uur mogen landen.

Artikel 4

Aan Eindhoven Airport N.V., waaronder mede begrepen haar eventuele rechtsopvolgster onder algemene titel, wordt ten behoeve van de exploitatie van een burgerareaal op de militaire luchthaven Eindhoven, zoals nader aangegeven op de kaart in bijlage bij deze beschikking, vergunning verleend om in afwijking van het verbod van artikel 10.32 van de Wet luchtvaart op de luchthaven bouwwerken of andere opstallen op te richten, te hebben of te wijzigen dan wel bomen, gewassen of planten te hebben. Deze vergunning is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het hebben van roerende zaken of het verrichten van graafwerk anders dan in verband met de exploitatie of het onderhoud van het burgerareaal.

Artikel 5

Van deze beschikking mag slechts, voor zover het niet het burgerareaal betreft, gebruik worden gemaakt, indien de vereiste privaatrechtelijke toestemming is verkregen en de daarbij gestelde voorwaarden in acht worden genomen.

Artikel 6

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 en vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Defensie, voor deze: De Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit, S.H.P.M. Pellemans, Kolonel-vlieger

BIJLAGE: BURGERAREAAL EINDHOVEN AIRPORT N.V.

TOELICHTING

Algemeen

Op bijna alle militaire luchthavens vindt burgermedegebruik plaats, zo ook op de militaire luchthaven Eindhoven. In hoofdlijnen zijn er drie categorieën te onderscheiden binnen dit gebruik: commercieel (structureel en incidenteel), recreatief en algemeen maatschappelijk belang. Structureel commercieel medegebruik op de militaire luchthaven Eindhoven vindt plaats door tussenkomst van Eindhoven Airport N.V. Eindhoven Airport N.V. wordt aangemerkt als burgerexploitant. Eindhoven Airport N.V. heeft zich de afgelopen jaren snel kunnen ontwikkelen en kent tot op heden een zelfstandige groei. In 2001 had de luchthaven slechts 250.000 passagiers. In 2010 waren dit er 2,15 miljoen, in 2011 2,65 miljoen, in 2012 2,98 miljoen, in 2013 3,4 miljoen en in 2014 3,9 miljoen.

Luchthavenbesluit Eindhoven

Het Luchthavenbesluit Eindhoven legt de gebruiksmogelijkheden van de militaire luchthaven Eindhoven vast, zowel voor het militaire luchtverkeer als voor het burgermedegebruik, en bevat de ruimtelijke beperkingen die daarmee samenhangen. Het daadwerkelijke burgermedegebruik van de militaire luchthaven Eindhoven door Eindhoven Airport N.V. dient te worden gereguleerd door een medegebruikvergunning. Deze medegebruikvergunning wordt door de Minister van Defensie in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verleend.

Medegebruikvergunning ex artikel 10.27 Wet luchtvaart

Onderhavige beschikking volgt op de vergunning van 18 december 2014, kenmerk MLA/259/2014 (Stcrt. 2014, 37868), en vergunt Het betreft de tweede fase van de ontwikkeling van de luchthaven die mogelijk is geworden, doordat aan alle elementen van de in het Aldersadvies Eindhoven uit 2010 afgesproken evaluatie is voldaan.

Rechtspersoon

Kenmerkend voor een medegebruikvergunning is dat het medegebruik zich afspeelt door tussenkomst van een rechtspersoon, Eindhoven Airport N.V., waaraan bepaalde rechten en plichten worden toegedeeld. Zo zal deze rechtspersoon bepalen – binnen gestelde randvoorwaarden – welk burgerluchtverkeer van de militaire luchthaven gebruik mag maken en zal hij anderzijds in de regelgeving neergelegde verplichtingen op het gebied van registratie en handhaving van het betrokken medegebruik moeten naleven. De met het oog hierop noodzakelijke continuïteit vormt de reden dat een medegebruikvergunning alleen zal worden verleend aan een rechtspersoon. Wat betreft het omvangrijke structurele medegebruik op commerciële basis wordt hierbij aangesloten bij de feitelijke situatie die zich thans voordoet op de militaire luchthaven Eindhoven, waar het burgerluchtverkeer door tussenkomst van Eindhoven Airport N.V. wordt afgewikkeld.

Grenswaarde en slots

Zoals eerder opgemerkt zijn voor het verlenen van de medegebruikvergunning de kaders van het Luchthavenbesluit Eindhoven bepalend. Dit betekent dat in de medegebruikvergunning niet meer kan worden toegestaan dan in het Luchthavenbesluit Eindhoven is opgenomen.

Gelet op de door Eindhoven Airport N.V. geformuleerde vervoersbehoefte zal voor de gebruiksjaren 2016 tot en met 2019 naar verwachting een oppervlakte van de burgergeluidsruimte behorende bij de 35 Ke-geluidscontour van 10,3 km2 (berekend met meteomarge en zonder drempelwaarde) nodig zijn. Deze verwachting komt overeen met de in het kader van de Alderstafel Eindhoven gemaakte afspraken ten aanzien van de tweede fase van het Aldersadvies Eindhoven.

Wat betreft het aantal slots dat tussen 23.00 uur en 24.00 uur voor landingen per dag mag worden vrijgegeven, dient te worden opgemerkt dat het daadwerkelijke aantal toegestane slots dat wordt opgenomen in de medegebruikvergunning niet hoger kan zijn dan in het Luchthavenbesluit Eindhoven is toegestaan. Dit aantal kan dus nooit hoger zijn dan de acht slots voor landingen tussen 23.00 uur en 24.00 uur die in artikel 4.2.2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van het Luchthavenbesluit Eindhoven zijn opgenomen, maar wel lager. In onderhavige beschikking wordt voor de gebruiksjaren 2016 tot en met 2019 van een gefaseerde toekenning van slots uitgegaan. Dat betekent dat voor de gebruiksjaren 2016 en 2017 vanaf 1 april 2016 tussen 23.00 uur en 24.00 uur maximaal vijf geplande landingen per dag zijn toegestaan met een gemiddelde van maximaal vier geplande landende civiele vliegtuigen per dag op jaarbasis, waarbij tot uiterlijk 23.30 uur kan worden gepland. Voor de gebruiksjaren 2018 en 2019 zijn tussen 23.00 uur en 24.00 uur maximaal zes geplande landende civiele vliegtuigen per dag toegestaan met een gemiddelde van maximaal vier geplande landende civiele vliegtuigen per dag op jaarbasis, waarbij tot uiterlijk 23.30 uur kan worden gepland. In de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2016 geldt nog de oude situatie waarbij tussen 23.00 uur en 24.00 uur maximaal vier landingen van civiele vliegtuigen per dag zijn toegestaan.

In de jaren 2017, 2018 en 2019 is een deel van het toegestane maximum aantal vliegtuigbewegingen afhankelijk gemaakt van het aantal gerealiseerde vliegtuigbewegingen na 23.00 uur in het voorafgaande jaar. Indien in het voorafgaande jaar het aantal gerealiseerde vliegtuigbewegingen tussen 23.00 uur en 24.00 uur niet meer bedroeg dan op jaarbasis maximaal gemiddeld drie per dag, mogen in het daaropvolgende jaar deze voorwaardelijke vliegtuigbewegingen worden uitgevoerd. Het aantal vliegtuigbewegingen dat aan deze voorwaarde is verbonden, bedraagt 1500 per jaar. Op zondag mogen maximaal zes vliegtuigen vertrekken tussen 7.00 uur en 7.30 uur met een gemiddelde op jaarbasis van vier starts op zondag tussen 7.00 uur en 7.30 uur. Tussen 7.30 uur en 8.00 uur mogen voorts twee vliegtuigen vertrekken of meer, als er voor 7.30 uur minder dan zes vliegtuigen zijn vertrokken, mits het totaal aantal starts tussen 7.00 uur en 8.00 uur op zondag maar niet meer dan acht bedraagt. Overig vertrekkend verkeer mag vertrekken vanaf 8.00 uur. Inkomende vluchten die in afwijking van het schema eerder dan 8.00 uur arriveren, mogen voor 8.00 uur landen om geen onnodige extra overlast voor de omgeving te veroorzaken.

Advies COVM

Namens de Minister van Defensie is advies gevraagd aan de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) Vliegbasis Eindhoven. In reactie heeft de COVM laten weten dat zij in kan stemmen met de beschikking.

Geen bezwaar en beroep

Tegen deze beschikking kan geen bezwaar worden gemaakt, noch beroep worden ingesteld. Tegen een besluit, genomen op grond van artikel 10.27 van de Wet luchtvaart, kan geen beroep worden ingesteld, voor zover het betreft een vergunning voor burgermedegebruik door tussenkomst van een burgerexploitant voor de luchthaven Eindhoven. De vergunning is op de zogeheten negatieve lijst van de Algemene wet bestuursrecht geplaatst. Overeenkomstig artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht is dan tevens het maken van bezwaar tegen deze beschikking uitgesloten.

Naar boven