Vergunning burgermedegebruik exploitant militaire luchthaven Eindhoven ten behoeve van Eindhoven Airport N.V. (gebruiksjaar 2015)

18 december 2014

Nr. MLA/259/2014

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op de artikelen 10.27, eerste lid, en 10.32 van de Wet luchtvaart;

Gelezen de aanvraag van Eindhoven Airport N.V. van 21 februari 2014, kenmerk 20140206/JOM/mvw;

Gezien het Advies van de Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu militaire luchthaven Eindhoven van 12 december 2014;

Besluit:

Artikel 1

Aan Eindhoven Airport N.V., waaronder mede begrepen haar eventuele rechtsopvolgster onder algemene titel, wordt ten behoeve van de exploitatie van het commerciële burgerluchtverkeer op de militaire luchthaven Eindhoven vergunning verleend om in afwijking van het verbod van artikel 10.13, eerste lid, van de Wet luchtvaart onder haar verantwoordelijkheid burgerluchtvaartuigen op te doen stijgen van of te doen landen op de militaire luchthaven Eindhoven.

Artikel 2

De bij de in artikel 4.2.1 van het Luchthavenbesluit Eindhoven vastgestelde grenswaarde van 35 Ke behorende oppervlakte van de burgergeluidsruimte voor het medegebruik, bedoeld in artikel 1, bedraagt voor het gebruiksjaar 2015 6,7 km², berekend met meteomarge en zonder drempelwaarde.

Artikel 3

Het medegebruik, bedoeld in artikel 1, wordt vergund voor de dagen en tijdstippen, genoemd in artikel 4.2.2 van het Luchthavenbesluit Eindhoven, met dien verstande dat voor het gebruiksjaar 2015 tussen 23.00 uur en 24.00 uur ten hoogste vier landingen per dag zijn toegestaan.

Artikel 4

Aan Eindhoven Airport N.V., waaronder mede begrepen haar eventuele rechtsopvolgster onder algemene titel, wordt ten behoeve van de exploitatie van een burgerareaal op de militaire luchthaven Eindhoven, zoals nader aangegeven op de kaart in bijlage bij deze beschikking, vergunning verleend om in afwijking van het verbod van artikel 10.32 van de Wet luchtvaart op de luchthaven bouwwerken of andere opstallen op te richten, te hebben of te wijzigen dan wel bomen, gewassen of planten te hebben. Deze vergunning is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het hebben van roerende zaken of het verrichten van graafwerk anders dan in verband met de exploitatie of het onderhoud van het burgerareaal.

Artikel 5

Van deze beschikking mag slechts, voor zover het niet het burgerareaal betreft, gebruik worden gemaakt indien de vereiste privaatrechtelijke toestemming is verkregen en de daarbij gestelde voorwaarden in acht worden genomen.

Artikel 6

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Defensie, voor deze: De Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit, S.H.P.M. Pellemans Kolonel-vlieger

BIJLAGE: BURGERAREAAL EINDHOVEN AIRPORT N.V.

TOELICHTING

Algemeen

Op bijna alle militaire luchthavens vindt burgermedegebruik plaats, zo ook op de militaire luchthaven Eindhoven. In hoofdlijnen zijn er drie categorieën te onderscheiden binnen dit gebruik: commercieel (structureel en incidenteel), recreatief en algemeen maatschappelijk belang. Structureel commercieel medegebruik op de militaire luchthaven Eindhoven vindt plaats door tussenkomst van Eindhoven Airport. Eindhoven Airport wordt aangemerkt als burgerexploitant. Eindhoven Airport heeft zich de afgelopen jaren snel kunnen ontwikkelen en kent tot op heden een zelfstandige groei. In 2001 had de luchthaven slechts 250.000 passagiers. In 2010 waren dit er 2,1 miljoen, in 2011 2,6 miljoen, in 2012 2,98 miljoen en in 2013 3,4 miljoen.

Luchthavenbesluit Eindhoven

Het Luchthavenbesluit Eindhoven legt de gebruiksmogelijkheden van de militaire luchthaven Eindhoven vast, zowel voor het militaire luchtverkeer als voor het burgermedegebruik, en bevat de ruimtelijke beperkingen die daarmee samenhangen. Het daadwerkelijke burgermedegebruik van de militaire luchthaven Eindhoven door Eindhoven Airport dient te worden gereguleerd door een medegebruikvergunning. Deze medegebruikvergunning wordt door de Minister van Defensie in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verleend.

Medegebruikvergunning ex artikel 10.27 Wet luchtvaart

Onderhavige beschikking volgt op de vergunning van 31 oktober 2014, kenmerk MLA/217/2014 (Stcrt. 2014, 31520), en vergunt het medegebruik voor het gebruiksjaar 2015 (de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015), overeenkomstig de eerste fase zoals beschreven in het Aldersadvies Eindhoven. Het betreft derhalve de voortzetting van het bestaande medegebruik. Verdere ontwikkeling van het burgerluchtverkeer conform de tweede fase zal eerst plaatsvinden na een evaluatie van de afspraken, genoemd in het advies. Deze evaluatie zal in het gebruiksjaar 2015 plaatsvinden.

Rechtspersoon

Kenmerkend voor een medegebruikvergunning is dat het medegebruik zich afspeelt door tussenkomst van een rechtspersoon, Eindhoven Airport, waaraan bepaalde rechten en plichten worden toegedeeld. Zo zal deze rechtspersoon bepalen – binnen gestelde randvoorwaarden – welk burgerluchtverkeer van de militaire luchthaven gebruik mag maken en zal hij anderzijds in de regelgeving neergelegde verplichtingen op het gebied van registratie en handhaving van het betrokken medegebruik moeten naleven. De met het oog hierop noodzakelijke continuïteit vormt de reden dat een medegebruikvergunning alleen zal worden verleend aan een rechtspersoon. Wat betreft het omvangrijke structurele medegebruik op commerciële basis wordt hierbij aangesloten bij de feitelijke situatie die zich thans voordoet op de militaire luchthaven Eindhoven, waar het burgerluchtverkeer door tussenkomst van Eindhoven Airport wordt afgewikkeld.

Grenswaarde en slots

Zoals eerder opgemerkt zijn voor het verlenen van de medegebruikvergunning de kaders van het luchthavenbesluit bepalend. Dit betekent dat in de medegebruikvergunning niet meer kan worden toegestaan dan in het luchthavenbesluit is opgenomen.

Gelet op de door Eindhoven Airport geformuleerde vervoersbehoefte zal voor het gebruiksjaar 2015 naar verwachting een burgergeluidsruimte met een oppervlakte van de 35 Ke-geluidscontour van 6,7 km² (berekend met meteomarge en zonder drempelwaarde) nodig zijn. Deze verwachting komt overeen met de in het kader van de Alderstafel Eindhoven gemaakte afspraken ten aanzien van de eerste fase van het Aldersadvies Eindhoven.

Wat betreft het aantal slots dat tussen 23.00 uur en 24.00 uur voor landingen per dag mag worden vrijgegeven, dient te worden opgemerkt dat het daadwerkelijke aantal toegestane slots dat wordt opgenomen in de medegebruikvergunning niet hoger kan zijn dan in het Luchthavenbesluit is toegestaan. Dit aantal kan dus nooit hoger zijn dan de acht slots voor landingen tussen 23.00 uur en 24.00 uur die in artikel 4.2.2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van het Luchthavenbesluit Eindhoven zijn opgenomen, maar wel lager. In onderhavige beschikking worden daarom, conform de eerste fase van het Aldersadvies Eindhoven, voor het gebruiksjaar 2015 tussen 23.00 uur en 24.00 uur ten hoogste vier landingen toegestaan.

Advies COVM

Met een brief d.d. 21 november 2014 is namens de Minister van Defensie advies gevraagd aan de Commissie Overleg en voorlichting Milieu (COVM) Vliegbasis Eindhoven. In reactie heeft de COVM laten weten dat zij in kan stemmen met de beschikking.

Geen bezwaar en beroep

Tegen deze beschikking kan geen bezwaar worden gemaakt, noch beroep worden ingesteld. Tegen een besluit, genomen op grond van artikel 10.27 van de Wet luchtvaart, kan geen beroep worden ingesteld, voor zover het betreft een vergunning voor burgermedegebruik door tussenkomst van een burgerexploitant voor de luchthaven Eindhoven. De vergunning is op de zogeheten negatieve lijst van de Algemene wet bestuursrecht geplaatst. Overeenkomstig artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht is dan tevens het maken van bezwaar tegen deze beschikking uitgesloten.

Naar boven