Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 december 2015, houdende instelling van een eenmalige commissie van deskundigen met betrekking tot de rechtseenheid in het bestuursrecht (Instellingsregeling Commissie rechtseenheid bestuursrecht)

De Minister van Veiligheid en Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1

Er is een Commissie rechtseenheid bestuursrecht, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2

De commissie heeft tot taak een advies uit te brengen over de wijze waarop kan worden voorzien in rechtseenheid binnen het bestuursrecht en tussen het bestuursrecht en andere rechtsgebieden, binnen de kaders van de voornemens van het kabinet over de vormgeving van de hoogste bestuursrechtspraak zoals uiteengezet in de brieven van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Veiligheid en Justitie van 11 september 2015 aan respectievelijk de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal (respectievelijk Kamerstukken II 2014/15, 29 279, 273 en Kamerstukken I 2015/16, 30 585, N).

Artikel 3

  • 1. De commissie streeft ernaar haar advies voor 1 juli 2016 uit te brengen aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  • 2. Na het uitbrengen van haar advies is de commissie opgeheven.

Artikel 4

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Commissie rechtseenheid bestuursrecht.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Naar boven