Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2015, 45772Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 8 december 2015, nr. 710318, houdende wijziging van de tarieven van de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders

De Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 14 van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders;

Besluit:

ARTIKEL I

In de in kolom A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders wordt het in kolom E opgenomen bedrag telkens vervangen door het in kolom F opgenomen bedrag.

A

B

C

D

E

F

Artikel

lid

onderdeel

hoofdzin

huidig bedrag €

nieuw bedrag per 1-1-2016 in €

2

 

a

 

77,84

77,75

2

 

b

 

74,92

74,83

2

 

c

 

61,58

61,51

2

 

d

 

65,91

65,83

2

 

e

 

102,39

102,27

2

 

f

 

137,50

137,34

2

 

g

 

202,63

202,39

2

 

h

 

222,42

222,16

2

 

i

 

163,16

162,97

2

 

j

 

116,13

115,99

2

 

k

 

99,18

99,06

2

 

l

 

135,85

135,69

2

 

m

 

236,34

236,07

2

 

n

 

101,64

101,52

2

 

o

 

140,68

140,52

2

 

p

 

50,20

50,14

2

 

q

 

310,11

309,75

2

 

r

 

211,02

210,77

2

 

s

 

77,03

76,94

2

 

t

 

269,55

269,24

2

 

u

 

72,39

72,31

2

 

v

 

201,39

201,16

2

 

w

 

234,08

233,81

3

 

a

 

9,92

9,91

   

b

15,78

15,76

   

c

 

5,86

5,85

5

     

19,00

18,98

6

 

a

 

19,36

19,34

   

b

 

67,78

67,70

7

   

eerste

19,00

18,98

     

tweede

11,27

11,26

8

1

   

23,96

23,93

 

2

   

48,24

48,18

 

2

   

94,36

94,25

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

ARTIKEL III

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling wijziging tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

TOELICHTING

Ingevolge artikel 14, eerste lid, van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Stb. 2001, 600) worden de vaste schuldenaarstarieven jaarlijks door de Minister van Veiligheid en Justitie met ingang van 1 januari gewijzigd met een percentage dat overeenkomt met 0,6 x (A-B) + (0,4 x C). Voor 2016 is de toe te passen index -0,1163%.

In de onderdelen a tot en met d van voornoemd artikel 14 wordt uitgelegd waar A, B en C voor staan.

Voor de aanpassing van de tarieven met ingang van 1 januari 2016 zijn relevant de ontwikkelingen van de indexen in CAO lonen, arbeidsproductiviteit en consumentenprijsindex. De procentuele stijging van de CAO lonen is berekend op 0,8679%. De procentuele stijging van de arbeidsproductiviteit is op basis van CBS-gegevens berekend op 1,7127%. De consumentenprijsindex is berekend op 0,9764%. De resulterende indexeringsfactor =0,6* (0,008679 – 0,017127) + 0,4*0,0009764 is afgerond -0,001163 (-0,1163%). Doordat naar verhouding de arbeidsproductiviteit sterker is gestegen dan de ontwikkeling van de cao-lonen en de consumentenprijzen resulteert dit voor 2016 in een beperkte verlaging van de tarieven.

Kolom F geeft de aldus geïndexeerde tarieven voor 2016 weer. In het belang van de overzichtelijkheid zijn alle daarvoor in aanmerking komende wijzigingen in één tabel opgenomen.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur