Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2015, 45456Interne regelingen

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 december 2015, nr. 709191, tot wijziging van de Regeling toetsing geweldsbeheersing politie in verband met de verlenging van de looptijd van de regeling met een jaar

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 26, eerste en tweede lid, van het Besluit bewapening en uitrusting politie;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling toetsing geweldsbeheersing politie wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, tweede lid, komt de eerste volzin te luiden: In aanvulling op het eerste lid biedt het bevoegd gezag de ambtenaar die op 1 januari 2016 nog niet beschikt over het vuurwapen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, van het Aanwijzingsbesluit bewapening en uitrusting politie 2013, gelegenheid tot het volgen van acht uren additionele training ter voorbereiding op de voor de ambtenaar af te leggen toets schietvaardigheid met dat vuurwapen.

B

Artikel 7a komt te luiden als volgt:

Artikel 7a

Deze regeling vervalt op 1 januari 2017.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

TOELICHTING

Op 11 september 2013 is de Regeling toetsing geweldsbeheersing politie (hierna: RTGP) gewijzigd in verband met de invoering van het nieuwe vuurwapen voor de politie (zie Stcrt. 2013, 25078). Daarbij is onder meer bepaald dat de regeling vervalt op 1 januari 2016. Blijkens de toelichting houdt die datum verband met de Integrale beroepsvaardigheidstraining (IBT) Nieuwe Stijl, waarvan de start op 1 januari 2016 aanvankelijk was voorzien.

IBT Nieuwe Stijl behelst een nieuwe manier van trainen en toetsen, afgestemd op een praktijkgerichte context waarbij niet zozeer het toetsen maar vooral het trainen centraal staat. Deze nieuwe systematiek, waarvan ook de fysieke vaardigheidstoets deel zal uitmaken, moet ervoor zorgen dat politiemedewerkers hun taak op een goede manier en met zelfvertrouwen kunnen uitoefenen.

De IBT Nieuwe Stijl vergt een verdere professionalisering van de IBT-docenten en aanpassingen in de bedrijfsvoering van de politie. Invoering van de IBT Nieuwe Stijl is daarmee een complexe operatie die zich moet voltrekken in een tijdspanne waarin de met de komst van de nationale politie samenhangende personele reorganisatie tot haar afronding komt. Inmiddels is gebleken dat die invoering meer tijd vergt.

Uitstel van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe RTGP naar 1 januari 2017 geeft ruimte om 2016 te benoemen tot een overgangsjaar dat tevens gebruikt kan worden om behalve de bedrijfsvoering ook alle RTGP-plichtigen optimaal voor te bereiden op IBT Nieuwe Stijl.

De uitrol van het nieuwe vuurwapen kon in 2015 nog niet volledig worden afgerond. De politieambtenaren die het nieuwe vuurwapen in 2016 in ontvangst zullen nemen krijgen 8 additionele trainingsuren ter gewenning. De politieambtenaar is verplicht deze extra trainingsuren volledig te volgen (zie artikel 3, tweede lid, tweede volzin). Voor de politieambtenaren die het nieuwe vuurwapen vòòr 2016 hebben ontvangen zijn deze extra trainingsuren niet meer noodzakelijk.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur